ระบบ JSO ศาลจังหวัดสงขลา

ศาลจังหวัดสงขลา ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบและรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการงาน
ธุรการที่ได้มาตรฐานเลขที่ JSO 1001 : มาตรฐานกลางและมาตรฐานเลขที่
JSO 7002 : มาตรฐานการจัดการงานธุรการของศาลจังหวัดที่มีศาลแขวง


ประชาชนได้อะไรจากการที่ศาลมีระบบ JSO
๑.
ได้รับการบริการที่รวดเร็ว

เพราะมาตรฐานได้กำหนดช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จในแต่ละขั้นตอนไว้
๒.
ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานรวมทั้งความเป็นธรรมและเสมอภาค

เพราะมาตรฐานกำหนดให้มีการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะๆ
๓.
สร้างความมั่นใจกับประชาชนในการติดต่อราชการ

เพราะศาลที่ได้รับการรับรองจะต้องประกาศให้ประชาชนทราบเสมือนภาระผูกพัน ต้องให้การบริการที่ดี
๔.
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพราะมาตรฐานกำหนดให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะๆ
๕.
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข

เพราะมาตรฐานกำหนดดำเนินการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับทุกเรื่องแล้วแจ้งผลการแก้ไข
๖.
ปริมาณคดีที่พิจารณาเสร็จในแต่ละปีมีจำนวนสูงขึ้น

เพราะศาลกำหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ทำให้สามารถยุติข้อพิพาทได้เร็วขึ้น
๗.
ผู้มีส่วนได้เสียกับศาลในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

เพราะมาตรฐานกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
๘.
มาตรฐานกำหนดให้ศาลต้องบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงานให้บุคลากรพึงพอใจ

เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
แก่ประชาชนดีขึ้น
๙.
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวารที่ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามเวลา

เพราะมาตรฐานกำหนดให้มียุทธศาสตร์ที่ต้องเผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๑๐.
มาตรฐานกำหนดให้ศาลต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ สามารถ ทำงานแทนกันได้

และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
๑๑.
มาตรฐานกำหนดให้มีการตรวจสอบที่ลดการแสวงหาประโยชน์ผ่านทางการตรวจสอบ ของบุคลากรระดับหัวหน้า

สามารถลดภาระของประชาชนและคู่ความได้
๑๒.
ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในสิทธิของตนตามกฎหมายมากขึ้น

เพราะศาลเน้นยุทธศาสตรที่ต้องพัฒนาแนวทางคุ้มครองสิทธิให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๑๓.
การตรวจให้การรับรองของผู้ตรวจ JSO เน้นการตรวจที่เจาะลึกไปถึงหลักฐานที่แสดง
ถึงการปฏิบัติจริง

และการปฏิบัติต้องทำจริงตลอดปีอย่างสม่ำเสมอ

Back to JSO

จาก หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ สำนักงานศาลยุติธรรม
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger