หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ศาลจังหวัดสงขลา

31 ตุลาคม 2552 เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดภายในศาลจังหวัดสงขลา หม้อแปลงขนาด 64 Kv ทำให้ ไฟฟ้า ภาย ใน ศาลจังหวัดสงขลา ใช้ งานไม่ได้ ทั้งหมด รวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้การได้ เกิดเหตุ มา ตั้ง แต่ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ติดต่อ มา ถึง วัน จันทร์ ทั้ง วัน ทำให้ การ บริการ ประชาชน
เป็น ไปด้วยความยากลำบาก เพราะ ระบบ ต่างๆ ต้อง ใช้ ไฟฟ้า เกือบ ทั้ง หมด

แก้ ใขปัญหา ใช้ การได้ ตามปกติ เวลา ประมาณ สาม ทุ่ม ของ วัน จันทร์ ใช้ เวลา ไป 3 วัน เต็ม ๆๆ

ตรวจสอบพบว่าได้เกิดการระเบิดเพราะหม้อแปลงไฟฟ้า ลัดวงจรตรงส่วนไฟแรงสูง สาเหตุน่าจะเกิดจากระบบอุปกรณ์ ภายนอกที่ชำรุดจนเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้น ส่วนค่าเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินราคา


ทั้งนี้ ทางศาลจังหวัดสงขลาได้ ทำเรื่อง ขอเช่า หม้อ แปลง ไฟฟ้า จาก การไฟฟ้า และ ของ เดิม ที่ เสีย หาย
จะดำเนินการ ส่ง ซ่อม ต่อ ไป


================================================================
:: ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
:: ที่ 22/2546
:: เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าตามนัย ข้อ 8 แห่ง ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 16 แห่ง ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2536 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงจึงกำหนดอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์ ไว้ดังต่อไปนี้
1. การคิดค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์ ให้คิดค่าเช่าต่อเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของราคาหม้อแปลงไฟฟ้า
2. การนับระยะเวลาการเช่า ให้นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากรณีที่ขอเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมการขอใช้ไฟฟ้า หรือนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กรณีที่ขอเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเดียว โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือนและคิดค่าเช่าขั้นต่ำอย่างน้อย 1 เดือน


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชลิต เรืองวิเศษ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ คือ ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 28/2536 แจ้งให้ใช้อัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้อยู่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 มาใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศใช้อัตราใหม่ บัดนี้ ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงประกาศฉบับนี้
===========================================================================
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ลพบุรีได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวกับการบริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากจะมีภาระหน้าที่หลักในการจัดหาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าสนองความต้องการผู้
ใช้ ไฟในส่วนภูมิภาคให้เพียงพอแล้วการมุ่งให้บริการภายหลังก็เป็นภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วทันกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
จึงได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit)เพื่อให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวกับการบริการด้านวิศวกรรม ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า ให้เช่าและขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงานที่เกี่ยวเนื่องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ราคายุติธรรม และเวลาที่รวดเร็ว
โดยทีมงานบุคลากรที่มีความชำนาญ ประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างมากเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ด้านคุณภาพสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้1.บริการด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรจัด ทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้าในด้านของการสำรวจออกแบบระบบไฟฟ้าการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า การติดตั้ง เปลี่ยน เพิ่มขนาดมิเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า2.การบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ลพบุรี ในแต่ละวันจะมีประชาชนมาติดต่อขอใช้ไฟ และชำระค่ากระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้กล่อง Light Box กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัตราค่าบริการ 5,778 บาท / ปีและราคา 481.50 บาท/ เดือน3. การบริการให้เช่าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า และให้เช่าคู่สายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง

4. การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อ แปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการปรับเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าไปใช้ งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงจะมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานและชำรุดได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลบำรงรักษาอย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง เพื่อลดการชำรุด และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งเกิดผลดีดังนี้
5.1 สามารถรับและจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง
5.2 ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
5.3 ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหม้อแปลง
5.4 ป้องกันความเสียหายต่อกระบวนการผลิต
5.5 ป้องกันการเสียโอกาสในการผลิต
5.6 ทราบสภาพการจ่ายไฟจริง
5.7 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย
5.8 ประหยัดในการซ่อมแซมหรือซื้อเครื่องใหม่5.บริการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้ามี บริการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงหรือสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของ ลูกค้าโดยมีขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะให้เช่า ดังนี้ 60 และ 300 กิโลวัตต์6.การให้เช่าฉนวนครอบสายไฟฟ้าและฉนวนครอบลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าในกรณีที่มีการก่อสร้าง หรือติดตั้งอุปกรณ์ เช่น เสาทีวีใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี มีบริการให้เช่าฉนวนครอบสายไฟฟ้าและฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูงเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าโดยคิดค่าบริการที่ค่อนข้างถูก7.การตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าลูกค้า รายใดที่คิดว่ามิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรีอาจจะมีความคลาดเคลื่อน สามารถที่จะร้องขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการทดสอบมิเตอร์ดังกล่าวได้ โดยจะติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือถ้าหากเป็นมิเตอร์แรงสูง อาจจะเปรียบเทียบโดยใช้ Rotating Sub Standard หรือ นำมิเตอร์มาตรวจสอบได้ที่กองมิเตอร์ และจะถือผลการทดสอบมิเตอร์ที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน บวก ลบ 2.2 % ถือว่ามิเตอร์นั้นถูกต้อง
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger