ข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสงขลา

รายนามบุคลากร


นายสุนันท์ เกราะเพ็ชร
ผู้ อำนวยการ


นาง รัตติยา เกื้อขะเหร็ม
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พิเศษ

หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ

นาย อาจินต์ ภิบาล
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าส่วนช่วยพิจารณาคดี

นาง ไซนา เหมมัน
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคดี

นาง พรพรรณ ปิ่นทองพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ

หัวหน้าส่วนคลัง

นาย ณัฐวัฒน์ เพิงรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ย

นาย เสกสันติ์ แก้วสว่าง
นิติกรชำนาญการ

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

นาง เสาวนิตย์ เทพทัต
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ


นาง สาวสุดา ทองรักษ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ


นาย สายันต์ ดาวเรือง
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ


นาง สุพิศ สิตาพงษ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ชำนาญการ


นาง ปราณี สายนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นาง มนทิรา ปันทะรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นาย ประมวล ทองคำ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


นาง สุภาพ แก้วสุนีย์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


น.ส.ณิ ชาภัทร คูนิอาจ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


นาง ทองก้อน.ชาญเชิงพานิช
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


นาง ปริศนา สอนดอนไพร
เจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


น.ส.ณัช ชา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


นาง เยาวนุช ดวงจินดา
เจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


นางกฤตยา นภาพงศ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


น.ส.รัชนี ขวัญงาม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


นาง อมรรัตน์ ถึงมาก
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน


นาง สาวสุรีย์รัตน์ ไชยศรี
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ


นาง.ฐิติ กานต์ รุณหิวา
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ


นาง เบ็ญญา บ่าวแช่มช้อย
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ


นาง สาวนิตยา ทองฤกษ์
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ


น.ส.ทิพ วรรณ แก้วกำเนิด
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ


นาง วิไล จันทรวัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ


นาง ชนิลทร ชูรัตน์
จ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นาย ธวัชชัย ชูโชติ
นิติกรปฏิบัติการ


นาง สุภาวดี ยอดรักษ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง ยินดี นวลศรี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง พัชรี ปุตตาพัฒน์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง สาวสุไสว บินสหัส
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง สาวอรอุมา อ่อนคง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง ศรีอุบล พงศ์อินทร์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส. วนิดา สะแหละ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส.อัญชลี สุวัสดิรักษา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง ยุวดี พานิช
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาย สุกฤษฎิ์ พรหมชูแก้ว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส. สุมิตรา มานพศิลป์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง ทิพย์วรรณ ลือประพันธ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติ งาน


นาง วัลยา บุญส่ง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส.ปาน จิตร์ มาสินธุ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง สาวอรอุมา ไชยลักษณ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง จินดาวรรณ ทองชุม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง สาวอัลลิสา ยะมา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง โฉมศรี ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส.กานดา สาสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง ปิยานุช จิตตมาโร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส.มัท นียา ตรงชาติ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาย สมปอง กิมาคม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาง สุนันทา สุวรรณโณ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส.ละออง คำสุข
เจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส.กนก วรรณ ด้วงจันทร์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


น.ส.ปรีดา หนูชัยแก้ว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นาย ชยะพัทธ์ หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger