อัตราค่าประกันตัว บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
อัตราค่าประกันตัว
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย


พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คมาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท-
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค


ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่ควรเกิน 20,000
พ.ร.บ.อาวุธปืน,กระสุน,วัตถุระเบิดฯ พ.ศ.2490มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท72
วรรค1


10,000-100,00072
วรรค2


20,000-50,00072
วรรค3


50,00072 ทวิ
วรรค1


20,00072 ทวิ
วรรค2 - มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนและพกพาฯ


150,000-200,000"
- มีอาวุธปืนมีทะเบียนและพกพาฯ


60,000-80,000"
- มีอาวุธปืนมีทะเบียนแต่ไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและพกพาฯ


10,000-40,00073
(1) ทำประกอบ สั่ง นำเข้า จำหน่ายฯ


300,00073
(2) ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ


150,00074 ทวิ
ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า หรือจำหน่ายวัตถุระเบิด


200,00078
(1) ทำ ประกอบ ซ่อมแซมฯ นอกจากที่กำหนดในกฏกระทรวง


200,00078
(2) กรณีมีกระสุนปืนสงคราม


50,000-200,000มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท65
วรรค1 ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ไม่เกิน10 เม็ด


500,000"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 15 เม็ด


700,00065
วรรค2 ผลิต นำเข้า หรือส่งออกเพื่อจำหน่าย ไม่เกิน 10 เม็ด


700,000"
- เกิน 10 เม็ด ไม่เกิน 50 เม็ด


1,000,000"
- เกิน 50 เม็ด ไม่เกิน 100 เม็ด


1,500,000"
- เกิน 100 เม็ดขึ้นไป


ดุลพินิจ65
วรรค3 ผลิตโดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ไม่เกิน10 เม็ด


350,000"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 15 เม็ด


500,00065
วรรค4 ผลิตโดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุเพื่อจำหน่าย ไม่เกิน 10 เม็ด


500,000"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 15 เม็ด


700,00066
จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย (รวมถึงมีไว้ครอบครองตั้งแต่ 15 เม็ดขึ้นไป) ไม่เกิน 10 เม็ด


350,000"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 50 เม็ด


500,000"
- เกิน 50 เม็ด ไม่เกิน 100 เม็ด


700,000"
- เกิน100 เม็ด ไม่เกิน 150 เม็ด


900,000"
- เกิน 150 เม็ด ไม่เกิน 200 เม็ด


1,100,000"
- เกิน 200 เม็ด ไม่เกิน 250 เม็ด


1,300,000"
- เกิน 250 เม็ด ไม่เกิน 300 เม็ด


1,500,000"
- เกิน 300 เม็ดขึ้นไป


ดุลพินิจ67
มีไว้ในครอบครองไม่ถึง 15 เม็ด


-"
- ไม่เกิน 10 เม็ด


10,000"
- เกิน 10 เม็ด ไม่ถึง 15 เม็ด


20,00091
เสพ


10,000
พ.ร.บ.ประมวลกฏหมายอาญามาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท136
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน


30,000137
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน


20,000138
วรรค1 ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน


30,000138
วรรค2 โดยใช้กำลังประทุษร้าย


40,000139
ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน


80,000140
138,139ประกอบ140 วรรค1 มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป


90,000140
วรรค2 อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร


150,000140
วรรค3 มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดฯ


180,000141
ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย


40,000142
ทำให้เสียหาย ทำลายฯซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ


50,000143
คนกลางเรียกรับสินบน


90,000144
ให้สินบนเจ้าพนักงาน


90,000145
แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน


30,000146
สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน


30,000147
เจ้าพนักงานยักยอก


300,000148
เจ้าพนักงานข่มขืนใจ


500,000149
เจ้าพนักงานรับสินบน


500,000150
เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ


300,000151
เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต


300,000152
เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย


120,000153
เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย


120,000154
เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้


300,000155
เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน


300,000156
เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี


300,000157
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ


120,000158
เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย


100,000159
เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน


90,000160
เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ


90,000161
เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร


120,000162
เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ


100,000163
เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข


90,000164
เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ


90,000165
เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฏหมายหรือคำสั่ง


30,000166
วรรค1 เจ้าพนักงานละทิ้งงาน


90,000166
วรรค2 ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน


120,000167
ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม


100,000168
ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ


10,000169
ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด


10,000170
ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี


20,000171
ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน


20,000172
แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา


-173
แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา


40,000174
174ประกอบ172,173 วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม.172,173 เพื่อแกล้งให้ต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย


40,000174
วรรค2 เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น


100,000175
ฟ้องเท็จ


90,000177
วรรค1 เบิกความเท็จ


900,000178
แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ


50,000179
ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ


40,000180
วรรค2 นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีอาญา


100,000184
ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ


90,000186
ทำให้เสียหาย ทำลายฯซึ่งทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาให้ริบ


50,000187
ทำให้เสียหาย ทำลายฯซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด เพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา


50,000188
ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม


90,000189
ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด


40,000190
วรรค2 หลบหนีโดยแหกคุกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปฯ


50,000190
วรรค3 ถ้าการกระทำความผิดตาม ม.นี้เป็นการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด


120,000191
วรรค1 ทำให้ผู้ถูกทุมขังหลบหนี


90,000191
วรรค2 ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตฯ


100,000191
วรรค3 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดฯ


150,000192
ให้พำนักผู้ที่หลบหนี


80,000197
ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน


20,000198
ดูหมิ่นศาล


100,000199
ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ


30,000200
วรรค1 เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ


100,000200
วรรค2 ทำเพื่อแกล้งบุคคลอื่นให้ต้องรับโทษ


300,000201
เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน


500,000202
เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน


500,000203
เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา


80,000204
วรรค1 เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น


100,000204
วรรค2 ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลงโทษ


150,000205
ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท


40,000206
เหยียดหยามศาสนา


100,000207
ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา


30,000208
แต่งกายเป็นพระภิกษุ


30,000209
วรรค1 อั้งยี่


100,000209
วรรค2 ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ


120,000210
วรรค1 ซ่องโจร


10,000210
วรรค2 สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต


60,000214
ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก


80,000215
วรรค1 มั่วสุมตั้งแต่ 10 คน ก่อความวุ่นวาย


30,000215
วรรค2 ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ


60,000215
วรรค3 ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ


100,000217
วางเพลิง


100,000218
วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์


500,000 (200,000-500,000)220
วรรค1 ทำให้เกิดเพลิงไหม้


100,000220
วรรค2 ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม.218


500,000(200,000-500,000)221
ทำให้เกิดระเบิด


100,000223
ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย


80,000224
วรรค1 ทำความผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตุ


500,000224
วรรค2 รับอันตรายสาหัส


400,000225
ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท


100,000226
ทำการใดๆแก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ


90,000227
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ


90,000228
วรรค1 ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ


90,000228
วรรค2 เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น


100,000229
ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่การจราจร


90,000230
ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง


100,000231
ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจรฯ


100,000232
ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล


100,000234
กระทำแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ


90,000237
เอาของมีพิษเจืออาหาร


120,000238
วรรค1 ทำผิดตาม ม.226 ถึง ม.237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย


300,000238
วรรค2 รับอันตรายสาหัส


120,000240
ปลอมเงินตรา


300,000241
แปลงเงินตรา


300,000242
วรรค1 ทำให้เหรียญกษาปณ์มีน้ำหนักลด


100,000242
วรรค2 นำเหรียญกษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร


100,000244
มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้


150,000245
ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช้


120,000246
ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา


200,000249
วรรค1 ทำบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย


30,000249
วรรค2 จำหน่ายโดยการนำออกใช้


80,000250
ปลอมดวงตราแผ่นดิน


200,000251
ปลอมดวงตราทบวงการเมือง


100,000254
ปลอมแสตมป์


100,000255
นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร


120,000256
นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่


40,000257
ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม.256


80,000258
ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ


40,000259
กระทำความผิดตาม ม.258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับผ่านเข้าสถานที่ใดๆ


40,000260
ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม.258,259


40,000261
ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว


40,000264
ปลอมเอกสาร


50,000265
ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ


100,000266
ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์


150,000267
แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ


50,000269
ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ


40,000270
ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า


50,000271
หลอกลวงขายของ


50,000272
เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า


40,000273
ปลอมเครื่องหมายกาารค้า


40,000274
เลียนแบบเครื่องหมายการค้า


40,000276
วรรค1 ข่มขืนกระทำชำเรา


200,000276
วรรค2 ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง


350,000277
วรรค1 ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี


200,000277
วรรค2 ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี


350,000277
วรรค3 โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอม


350,000277 ทวิ
ทำผิดตาม ม.276 ว.1, 277 ว.1, ว.2 เป็นเหตุให้


-"
1) รับอันตรายสาหัส


400,000"
2) ถึงแก่ความตาย


500,000277 ตรี
ทำผิดตาม ม.276 ว.2,277 ว.3 เป็นเหตุให้


-"
1) รับอันตรายสาหัส


500,000"
2) ถึงแก่ความตาย


500,000278
อนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี


120,000279
วรรค1 อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี


120,000279
วรรค2 โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ


150,000280
ทำผิดตาม ม.278,279 เป็นเหตุให้


-"
1) รับอันตรายสาหัส


200,000"
2) ถึงแก่ความตาย


500,000282
วรรค1 เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น


120,000282
วรรค2 กระทำแก่บุคคลเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี


180,000282
วรรค3 กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี


200,000283
วรรค1 เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น


200,000283
วรรค2 กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี


350,000283
วรรค3 กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี


500,000283 ทวิ
วรรค1 พาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี


90,000283 ทวิ
วรรค2 พาบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี


100,000284
พาบุคคลอื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ


120,000286
ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี


300,000288
ฆ่าผู้อื่น


500,000 (400,000-500,000)288
พยายามฆ่าผู้อื่น


300,000 (200,000-300,000)289
ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์


500,000290
วรรค1 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย


180,000290
วรรค2 มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม.289


200,000291
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย


120,000291
รถยนต์ส่วนบุคคล


120,000291
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร


150,000292
ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน


100,000293
ยุยงเด็กฆ่าตนเอง


90,000294
ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย


60,000295
ทำร้าย


40,000296
ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์


40,000297
ทำร้ายสาหัส


120,000298
ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์


150,000299
ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส


30,000300
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส


50,000300
รถยนต์ส่วนบุคคล


100,000300
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร


120,000301
หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก


80,000302
วรรค1 ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม


90,000302
วรรค2 เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส


100,000302
วรรค3 เป็นเหตุหญิงถึงแก่ความตาย


120,000303
วรรค1 ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม


100,000303
วรรค2 เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส


120,000303
วรรค3 เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย


200,000306
ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี


50,000307
ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้


50,000309
วรรค1 ข่มขืนใจ


80,000309
วรรค2 ข่มขืนใจมีอาวุธฯ


90,000309
วรรค3 อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร


100,000310
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น


80,000310 ทวิ
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด


90,000311
วรรค1 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง


30,000311
วรรค2 ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย


120,000311
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส


50,000312
เอาคนลงเป็นทาส


100,000312 ทวิ
วรรค1 กระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี


120,000312 ทวิ
วรรค2 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ


-"
1) รับอันตรายแก่กาย


200,000"
2) รับอันตรายสาหัส


350,000"
3) ถึงแก่ความตาย


500,000312 ตรี
วรรค1 โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหาฯ


90,000312 ตรี
วรรค2 ถ้ากระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี


100,000313
วรรค1 เรียกค่าไถ่


400,000313
วรรค2 ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัสฯ


450,000313
วรรค3 ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย


500,000315
คนกลางเรียกทรัพย์สิน


350,000317
วรรค1 พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี


180,000317
วรรค3 เพื่อหากำไรฯ


200,000318
วรรค1 พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปดปี


150,000318
วรรค3 เพื่อหากำไรฯ


180,000319
วรรค1 พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปดปี เพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ


150,000320
วรรค1 พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร


150,000320
วรรค2 เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ


180,000322
เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย


20,000323
เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฯ


20,000324
เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่งวิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ


20,000326
หมิ่นประมาท


30,000327
หมิ่นประมาทผู้ตาย


30,000328
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา


50,000334
ลักทรัพย์


50,000335
วรรค1 ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว


90,000335
วรรค2 สองอนุมาตรา


100,000335
วรรค3 ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล


120,000335 ทวิ
วรรค1 ลักพระพุทธรูป


150,000335 ทวิ
วรรค2 กระทำในวัด สำนักสงฆ์


180,000336
วรรค1 วิ่งราวทรัพย์


90,000336
วรรค2 รับอันตรายแก่กาย


100,000336
วรรค3 รับอันตรายสาหัส


120,000336
วรรค4 ถึงแก่ความตาย


200,000336 ทวิ
ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ


150,000337
วรรค1 กรรโชก


90,000337
วรรค2 ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ


100,000338
รีดเอาทรัพย์


120,000339
วรรค1 ชิงทรัพย์


150,000339
วรรค2 เข้า ม.335 หรือทำต่อโคฯ


180,000339
วรรค3 รับอันตรายแก่กาย


200,000339
วรรค4 รับอันตรายสาหัส


200,000339
วรรค5 ถึงแก่ความตาย


500,000339 ทวิ
วรรค1 ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรค1


180,000339 ทวิ
วรรค2 ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรค2


200,000339 ทวิ
วรรค3 รับอันตรายแก่กาย


200,000339 ทวิ
วรรค4 รับอันตรายสาหัส


350,000339 ทวิ
วรรค5 ถึงแก่ความตาย


500,000340
วรรค1 ปล้นทรัพย์


200,000340
วรรค2 มีอาวุธ


300,000340
วรรค3 รับอันตรายสาหัส


400,000340
วรรค4 โดยแสดงความทารุณฯ


400,000340
วรรค5 ถึงแก่ความตาย


500,000340 ทวิ
วรรค1 ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรค1


300,000340 ทวิ
วรรค2 ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรค2


300,000340 ทวิ
วรรค3 มีอาวุธติดตัว


300,000340 ทวิ
วรรค4 รับอันตรายสาหัส


400,000340 ทวิ
วรรค5 โดยแสดงความทารุณฯ


500,000340 ทวิ
วรรค6 ถึงแก่ความตาย


500,000341
ฉ้อโกง


50,000342
ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ


90,000343
วรรค1 ฉ้อโกงประชาชน


90,000343
วรรค2 ต้องด้วย ม.342


100,000345
ฉ้อโกงค่าอาหาร


5,000347
ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย


90,000349
โกงผู้รับจำนำ


40,000350
โกงเจ้าหนี้


40,000352
ยักยอก


40,000353
ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฯ


40,000354
ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินฯ


90,000357
วรรค1 รับของโจร


90,000357
วรรค2 เพื่อค้ากำไรฯ


120,000357
วรรค3 กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ,339 ทวิ,340 ทวิ


180,000358
ทำให้เสียทรัพย์


50,000359
ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกลฯ


90,000360
ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์


90,000360 ทวิ
ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรค1ฯ


120,000362
บุกรุก


30,000363
ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์


50,000365
บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์


90,000
พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท157 ทวิ
วรรค3 ฝ่าฝืน ม.43 ทวิ ว.1


-"
1) เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส


100,000"
2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย


150,000160
วรรค1 ฝ่าฝืน ม.78


10,000160
วรรค2 ฝ่าฝืน ม.78 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย


20,000160
วรรค3 ฝ่าฝืน ม.43 (1) (2) (5) หรือ (8)


10,000
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท69
วรรค1 มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่เสียค่าภาคหลวง


100,00069
วรรค2 ถ้าไม้ในครอบครอง


-"
1) เป็นไม้สักยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ปริมาตรไม้ไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้อื่นเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือปริมาตรไม้เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 6 ลูกบาศก์เมตร


150,000"
2) ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวไว้ใน (1)


200,00072 ทวิ
วรรค1 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้มีไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืน ม.51


100,00072 ทวิ
วรรค2 (1) ถ้าเป็นไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข.หรือปริมาตรไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้อื่นเกิน 5 ต้นหรือท่อน หรือปริมาตรไม้ (แปรรูปหรือมิได้แปรรูป)เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรแต่ไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร


150,000"
(2) ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวใน (1)


200,00073
วรรค1 แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สักแปรรูป หรือไม้แปรรูปชนิดอื่นเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต(ม.48)


100,00073
วรรค2 ถ้าเป็นการกระทำผิดดังกล่าวต่อไม้สัก ไม้ยาง ไม้หวงห้ามประเภท ข.หรือไม้อื่นเกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือปริมาตรเกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้แปรรูปเกิน 2 ลูกบาศก์เมตร


150,00073 ทวิ
ห้ามค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่น ใดที่ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำนดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด


100,000
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท31
วรรค1 ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ อยู่อาศัย ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บของป่า ในเขตป่าสงวน


100,00031
วรรค2 ถ้าความผิดตาม ว.1 กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ หรือ


200,000"
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข


-"
(2) ไม้อื่นเกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรเกินกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร


-"
(3) ต้นน้ำลำธาร


-
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2508มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท24
ฝ่าฝืน ม.16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5)


100,000"
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า


-"
(2) เก็บหา นำออกไปฯ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง แร่ฯ


-"
(3) นำออกไปหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้สัตว์เป็นอันตราย


-"
(4) ทำให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวดฯ


-"
(5) เปลี่ยนแปลงน้ำหรือทำให้น้ำเหือดแห้ง


-
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท47
ล่า ครอบครอง ค้า นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองฯ


50,00048
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์คุ้มครอง นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองฯ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต


30,00049
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.19


10,00050
ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.20


20,00051
เก็บ ทำอันตราย หรือครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในบริเวณวัดฯ


10,00053
ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตรักษาพันธุ์สัตว์


100,00054
ยึดถือครอบครองที่ดินฯในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ล่าสัตว์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า


100,00055
ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า


10,00056
ทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นลบเลือน เสียหายฯ


50,000
พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท59
ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายอาหารปลอม (ม.25 (2) )


100,00061
ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด (ม.25 (4) )


50,000
พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท101
ผลิต ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต


100,000117
ผลิตยาปลอม


300,000118
ผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา ม.72(2),(6)


100,000119
ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาปลอม (ม.72(1))


300,000122 ทวิ
ขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเป็นชุดโดยเจตนาให้ใช้รักษาเฉพาะโรค (ฝ่าฝืน ม.75ทวิ)


50,000124
โฆษณาขายยาโดยฝ่าฝืน ม.88, 88 ทวิ, 89 หรือ ม.90


50,000 (วงเงินประกันไม่ควรเกินค่าปรับ ระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000125 ทวิ
ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการผลิตยา ขายยา หรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรในระหว่างใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ ตาม ม.95


100,000
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท65
วรรค1 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม.21,22,31,32,33,34,35,57 หรือ ม.60 ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงาน และไม่ดำเนินการตาม ม.39 ทวิ


20,00065
วรรค2 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรค1 แล้ว ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม.21,31,32 หรือ ม.57 ยังต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีก


50,00069
ผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.นี้ เป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ


100,00070
ถ้าการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้เป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาหรือการสาธารณสุข หรือเป็นการทำในทางการค้า ฯลฯ


200,00070
หากเป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงเล็กน้อยต่ออาคารที่ใช้ในทางการค้า


100,000
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท45
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงที่ออกตาม ม.8(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8)


100,000 (วงเงินประกันไม่ควรเกินค่าปรับ ระวางโทษปรับไม่เกิน 200,00047
จัดทำผลการตรวจสอบตาม ม.9 อันเป็นเท็จ


100,00050
วรรค1 ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.12 ว.1 หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.12


100,00050
วรรค2 ในกรณีที่โรงงานตามวรรค1 เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะ
ให้ตั้งหรือไม่ห้ตั้งในท้องที่ใด
ตามประกาศที่ออกตาม ม.32 (1)150,00052
วรรค1 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตาม ม.18


100,00052
วรรค2 ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะขยายหรือไม่ให้ขยายใน
ท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตาม ม.32 (1)150,00055
วรรค1 ประกอบกิจการในระหว่างที่ได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือภายหลังที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงาน


100,00055
วรรค2 สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืน
ทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งปิด
โรงงานแล้วเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป100,00055
วรรค3 ผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
หรือยังฝ่าฝืนทำงานใน
โรงงานที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงานแล้ว
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิดตาม ว.1แล้วแต่กรณี50,00057
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม ม.37 ว.1


20,00058
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เครื่องจักรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูก มัดประทับตราไว้ตาม ม.37 ว.2 กลับมาทำงานได้อีก


20,00059
ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่บุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายให้เข้าจัดทำ
เพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งตาม ม.4220,000
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท27
นำของเข้ามาหรือนำออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่เสียอากร


100,00027 ทวิ
ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไป รับจำนำ หรือรับรู้ไว้โดยรู้ว่าเป็นของหลีกเลี่ยงอากร


100,000
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท62
วรรค1 (ก) ฝ่าฝืน ม.11 เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง ฯลฯ


30,000"
(ข) ฝ่าฝืน ม.18 ว.2 เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ยื่นรายการตามแบบที่กำหนดและผ่านการ ตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่


30,00063
วรรค1 นำ พา คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร อุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้


150,00063
วรรค2 เจ้าของยานพาหนะนำคนต่างด้าวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ผ่านช่องทาง ฯลฯ


150,00064
วรรค1 รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้ ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม


100,00065
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ปฏิบัติตาม ม.23 (ไม่นำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขต ท่าสถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา)


100,00071
วรรค1 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง สั่งตาม ม.29 ว.1 (สั่งให้ควบคุมคนต่างด้าวไว้ในพาหนะหรือให้ส่งตัวไปยังสถานที่ใด)


100,00071
วรรค2 ถ้าการไม่ปฏิบัติตามวรรค1 เป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนี


150,00073
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตาม ม.30 (สั่งให้หยุดพาหนะหรือนำพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามความจำเป็นเพื่อการตรวจ)


100,00081
คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน


30,000
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท46
ทหารกองเกิน ทหารกองหนุน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่เข้ารับราชการในการเรียกพลเพื่อฝึกหรือทดลองความพรั่งพร้อมหรือระดมพลตาม ม.36


5,000
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ พ.ศ.2548
( กรณีความผิดอื่น )มาตราข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน/บาท-
1.คดีลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว - ไม่ต้องมีประกันก็ได้-
----------------> - หากจำเป็นต้องมีประกัน วงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูงสำหรับความผิดนั้น-
2.เว้นแต่จะมีกฏหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คดีความผิดที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราโทษปรับสูงไม่ว่าจะมีโทษจำคุก หรือไม่ก็ตาม - มีประกันหรือหลักประกันก็ได้ แต่วงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูง สำหรับความผิดนั้น-
3.คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี - ไม่ต้องมีประกันก็ได้-
----------------> - หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกัน ให้กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่-
4.คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 5 ขึ้นไป - ต้องมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้-
- คดีที่มีโทษจำคุกแต่ไม่มีโทษสถานอื่นที่หนักกว่าโทษจำคุกรวมอยู่ด้วย - วงเงินประกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อระวางโทษจำคุก 1 ปี ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราโทษขั้นสูงและขั้นต่ำ-
- คดีที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิต - วงเงินประกันไม่เกิน 60,000 บาท-
- คดีที่มีโทษประหารชีวิต - วงเงินประกันไม่เกิน 800,000 บาท
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger