ราคาประกันตัวในคดีอาญา

ประมวลฏหมายอาญา
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
135
กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด                    

40,000
136
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน                    

30,000
137
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน                    

20,000
138
วรรคแรก  ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน                    

30,000
วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้าย ฯ                    

40,000
139
ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน                    

80,000
138,139
ต่อสู้ขัดขวาง,ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
ประกอบ
วรรคแรก  มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่                    

90,000
140
สามคนขึ้นไป
วรรคสอง  อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร                  

150,000
วรรคสาม

มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
                 

150,000
                 

ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็น
                 

180,000
 การกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน

โดยอ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร
141
ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย                    

40,000
142
ทำให้เสียหาย ทำลาย ฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ                    

50,000
143
คนกลางเรียกรับสินบน                    

90,000
144
ให้สินบนเจ้าพนักงาน                    

90,000
145
แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน                    

30,000
146
สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน                    

30,000
147
เจ้าพนักงานยักยอก                  

300,000
148
เจ้าพนักงายข่มขืนใจ                  

500,000
149
เจ้าพนักงานรับสินบน                  

500,000
150
เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นสินบนที่เรียกรับ                  

300,000
151
เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต                  

300,000
152
เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย                  

120,000
153
เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย                  

120,000
154
เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้                  

300,000
155
เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน                  

300,000
156
เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี                  

300,000
157
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ                  

120,000
158
เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตน                  

100,000
ปกครองเสียหาย
159
เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับ                    

90,000
ทรัพย์สิน
160
เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ                    

90,000
161
เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร                  

120,000
162
เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ                  

100,000
163
เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข                    

90,000
164
เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ                    

90,000
165
เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไป                    

30,000
ตามกฎหมายหรือคำสั่ง
166
วรรคแรก  เจ้าพนักงานละทิ้งงาน                    

90,000
วรรสอง  ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน                  

120,000
167
ให้สิบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม                  

100,000
168
ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ                    

10,000
169
ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด                    

10,000
170
ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการ                    

20,000
พิจารณาคดี
171
ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน                    

20,000
172
แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา                    

40,000
173
แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา                    

40,000
174
วรรคแรก  แจ้งความเท็จตาม

ม.172,173 เพื่อแกล้ง
                   

40,000
ประกอบ
ให้ต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย
172,173
วรรสอง

เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
                 

100,000
175
ฟ้องเท็จ                    

90,000
177
วรรคแรก  เบิกความเท็จ                    

90,000
วรรคสอง  เบิกความเท็จในการพิจารณา                  

100,000
178
แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ                    

50,000
179
ทำพยานหลักฐานเท็จ                    

40,000
180
วรรคสอง นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จ                  

100,000
ในการพิจารณาคดีอาญา
184
ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ                    

90,000
185
ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล                    

90,000
186
ทำให้เสียหาย ทำลายฯ

ซึ่งทรัพย์สินที่ศาล
                   

50,000
มีคำพิพากษาให้ริบ
187
ทำให้เสียหาย ทำลายฯ

ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด
                   

50,000
เพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา
188
ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม                    

90,000
189
ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด                    

40,000
190
วรรสอง  หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกัน                    

50,000
ตั้งแต่สามคนขึ้นไป
โดยใช้กำลังประทุษร้าย                    

90,000
วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตาม

ม. นี้เป็น
                 

120,000
การกระทำโดยมีหรืออาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
191
วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี                    

90,000
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษา                  

100,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
ลงโทษประหารชีวิตฯ

หรือมีจำนวนสามคนขึ้นไป
วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืน                  

120,000
        

ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้ เป็นการกระทำ
                 

150,000
โดยใช้กำลังประทุษร้าย

มีหรือใช้อาวุธปืนหรือ
วัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขังซึ่งต้องคำพิพากษาลงโทษ
ประหารชีวิตหลบหนี
192
ให้พำนักผู้ที่หลบหนี                    

80,000
197
ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกัน                    

20,000
ขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
198
ดูหมิ่นศาล                  

100,000
199
ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ                    

30,000
200
วรรคแรก  เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่น                  

100,000
มิให้ต้องรับโทษ
วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ                  

300,000
201
เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน                  

500,000
202
เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน                  

500,000
203
เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา                    

80,000
204
วรรคแรก  เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น                  

100,000
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลงโทษ                  

150,000
ประหารชีวิต ฯ
205
ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท                    

40,000
206
เหยียดหยามศาสนา                  

100,000
207
ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา                    

30,000
208
แต่งกายเป็นพระภิกษุ                    

30,000
209
วรรคแรก อั้งยี่                  

100,000
วรรคสอง

ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ฯ
                 

120,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
210
วรรคแรก

ซ่องโจร
                   

10,000
วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหาร ฯ                    

60,000
214
ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก                    

80,000
215
วรรคแรก  มั่วสุมตั้งแต่ 10

คน ก่อความวุ่นวาย
                   

30,000
วรรคสอง  ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ                    

60,000
วรรคสาม   ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า

                 

100,000
217
วางเพลิง                  

100,000
218
วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์                  

500,000
220
วรรคแรก  ทำให้เกิดเพลิงไหม้                  

100,000
วรรคสอง   ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม

ม.218
                 

500,000
221
ทำให้เกิดระเบิด                  

100,000
223
ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์มีราคาน้อย                    

80,000
224
วรรคแรก  ทำผิด

ม.217,218,221,222 เป็นเหตุให้
                 

500,000
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วรรคสอง  รับอันตรายสาหัส                  

400,000
225
ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท                  

100,000
226
ทำการใด ๆ

แก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น
                   

90,000
227
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ                    

90,000
228
วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ                    

90,000
วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ                  

100,000
ทรัพย์ของผู้อื่น
229
ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นอันตรายแก่การจราจร                    

90,000
230
ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง                  

100,000
231
ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจร                  

100,000
232
ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล                  

100,000
234
กระทำแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ                    

90,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
237
เอาของมีพิษเจือปนอาหาร                  

120,000
238
วรรคแรก ทำผิดตาม

ม. 226 ถึง ม. 237  เป็นเหตุ
                 

300,000
                  

ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วรรคสอง  รับอันตรายสาหัส                  

120,000
240
ปลอมเงินตรา                  

300,000
241
แปลงเงินตรา                  

300,000
242
วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด                  

100,000
วรรคสอง  นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร                  

100,000
244
มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้                  

150,000
245
ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืน                  

120,000
นำออกใช้
246
ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา                  

200,000
249
วรรคแรก  ทำบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึง                    

30,000
เงินตราหรือจำหน่าย
วรรคสอง  จำหน่ายโดยการนำออกใช้                    

80,000
250
ปลอมดวงตราแผ่นดิน                  

200,000
251
ปลอมดวงตราทบวงการเมือง                  

100,000
254
ปลอมแสตมป์                  

100,000
255
นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร                  

120,000
256
นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่                    

40,000
257
ใช้ ขาย

แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำ
                   

80,000
ความผิดตาม ม. 256
258
ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ                    

40,000
259
กระทำความผิดตาม ม.258  เกี่ยวกับตั๋วสำหรับผ่าน                    

40,000
เข้าสถานที่ใด ๆ
260
ใช้ ขาย

แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำความ
                   

40,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
ผิดตาม  ม. 258,259
261
ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว                    

40,000
264
ปลอมเอกสาร                    

50,000
265
ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ                  

100,000
266
ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์                  

150,000
267
แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ                    

50,000
269
ประกอบวิชาชีพแพทย์

รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
                   

40,000
270
ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้

ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า
                   

50,000
271
หลอกลวงขายของ                    

50,000
272
เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า                    

40,000
273
ปลอมเครื่องหมายการค้า                    

40,000
274
เลียนแบบเครื่องหมายการค้า                    

40,000
276
วรรคแรก  ข่มขืนกระทำชำเรา                  

200,000
วรรคสอง  ทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธปืนหรือ                  

350,000
วัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง
277
วรรคแรก   ชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี                  

200,000
วรรคสอง  ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี                  

350,000
วรรคสาม  โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอม                  

350,000
277 ทวิ
ทำผิดตาม ม. 276 ว.1, 277

ว.1 ,ว.2 เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส                  

400,000
(2) ถึงแก่ความตาย                  

500,000
277 ตรี
ทำผิดตาม ม.276 ว.2 , 277

ว.3 เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส                  

500,000
(2) ถึงแก่ความตาย                  

500,000
278
อนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี                  

120,000
279
วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี                  

120,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้าย                  

150,000
280
ทำผิดตาม ม.278, 279

เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส                  

200,000
(2) ถึงแก่ความตาย                  

500,000
282
วรรคแรก  เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น                  

120,000
วรรคสอง  กระทำแก่บุคคลเกิน

15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี
                 

180,000
283
วรรคสาม  กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน

15  ปี
                 

500,000
283 ทวิ
วรรคแรก  พาบุคคลอายุเกิน

15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีไป
                   

90,000
วรรคสอง  พาบุคคลอายุไม่เกิน

15 ปี
                 

100,000
284
พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง                  

120,000
ขู่เข็ญ
286
ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี                  

300,000
288
ฆ่าผู้อื่น                  

500,000
พยายามฆ่าผู้อื่น                  

300,000
289
ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์                  

500,000
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์                  

300,000
290
วรรคแรก  ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย                  

180,000
วรรคสอง   มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม. 289                  

200,000
291
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย                  

120,000
    รถยนต์ส่วนบุคคล                  

120,000
     รถยนต์บรรทุก  รถรับจ้าง  รถโดยสาร                  

150,000
292
ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน                  

100,000
293
ยุยงเด็กฆ่าตนเอง                    

90,000
294
ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย                    

60,000
295
ทำร้าย                    

40,000
296
ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์                    

40,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
297
ทำร้ายสาหัส                  

120,000
298
ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์                  

150,000
300
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส                    

50,000
     รถยนค์ส่วนบุคคล                  

100,000
     รถยนต์บรรทุก  รถรับจ้าง  รถโดยสาร                  

120,000
301
หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก                    

80,000
302
วรรคแรก  ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม                    

90,000
วรรคสอง  เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส                  

100,000
วรรคสาม  เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย                  

120,000
303
วรรคแรก  ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม                  

100,000
วรรคสอง  เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส                  

120,000
วรรคสาม  เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย                  

200,000
306
ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี                    

50,000
307
ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้                    

50,000
309
วรรคแรก   ข่มขืนใจ                    

80,000
วรรคสอง  ข่มขืนใจมีอาวุธ ฯ                    

90,000
วรรคสาม  อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร                  

100,000
310
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น                    

80,000
310ทวิ
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด                    

90,000
311
วรรคแรก

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยว
                   

30,000
กักขัง
วรรคสอง  ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย                  

120,000
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส                    

50,000
312
เอาคนลงเป็นทาส                  

100,000
312ทวิ
วรรคแรก  กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน

15 ปี
                 

120,000
วรรคสอง  เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
(1) รับอันตรายแก่กาย                  

200,000
(2) รับอันตรายสาหัส                  

350,000
(3) ถึงแก่ความตาย                  

500,000
312 ตรี
วรรคแรก

โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา
                   

90,000
วรรคสอง  ถ้ากระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี                  

100,000
313
วรรคแรก  เรียกค่าไถ่                  

400,000
วรรคสอง  ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส ฯ                  

450,000
วรรคสาม  เพื่อหากำไร ฯ                  

500,000
315
คนกลางเรียกรับทรัพย์สิน                  

350,000
317
วรรคแรก   พรากเด็กอายุไม่เกิน

15 ปี
                 

180,000
วรรคสาม  เพื่อหากำไร ฯ                  

200,000
318
วรรคแรก

พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน

18 ปี
                 

150,000
วรรคสาม  เพื่อหากำไร

                 

180,000
319
วรรคแรก  พรากผู้เยาว์อายุกว่า  15 ปี ไม่เกิน 18 ปี                  

150,000
เพื่อหากำไร

โดยผู้เยาว์เต็มใจ
320
วรรคแรก  พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร                  

150,000
วรรคสอง

เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ
                 

180,000
322
เปิดผนึกจดหมาย

โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่น
                   

20,000
เพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย
323
เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดย                    

20,000
เหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่

324
เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดย                    

20,000
เหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่ง

วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็น
ที่ไว้วางใจ
326
หมิ่นประมาท                    

30,000
327
หมิ่นประมาทผู้ตาย                    

30,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
328
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา                    

50,000
334
ลักทรัพย์                    

50,000
335
วรรคแรก   ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว                    

90,000
วรรคสอง  สองอนุมาตรา                  

100,000
วรรคสาม  ทำต่อโค กระบือ  เครื่องกล                  

120,000
335 ทวิ
วรรคแรก  ลักพระพุทธรูป                  

150,000
วรรคสอง  กระทำในวัด สำนักสงฆ์                  

180,000
336
วรรคแรก  วิ่งราวทรัพย์                    

90,000
วรรคสอง  รับอันตรายแก่กาย                  

100,000
336
วรรคสาม  รับอันตรายสาหัส                  

120,000
วรรคสี่     ถึงแก่ความตาย                  

200,000
336 ทวิ
ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ                  

150,000
337
วรรคแรก  กรรโชก                    

90,000
วรรคสอง

ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ
                 

100,000
338
รีดเอาทรัพย์                  

120,000
339
วรรคแรก  ชิงทรัพย์                  

150,000
วรรคสอง  เข้า ม. 335

หรือทำต่อโค ฯ
                   

18,000
วรรคสาม  รับอันตรายแก่กาย                  

200,000
วรรคสี่      รับอันตรายสาหัส                  

200,000
วรรคห้า    ถึงแก่ความตาย                  

500,000
339 ทวิ
วรรคแรก   ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม. 335ทวิ ว

.1
                 

180,000
วรรคสอง

ในสถานที่ตาม ม. 335 ทวิ วรรคสอง
                 

200,000
วรรคสาม  รับอันตรายแก่กาย                  

200,000
วรรคสี่      รับอันตรายสาหัส                  

350,000
วรรคห้า    ถึงแก่ความตาย                  

500,000
340
วรรคแรก  ปล้นทรัพย์                  

200,000
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
วรรคสอง  มีอาวุธ                  

300,000
วรรคสาม  รับอันตรายแก่กาย                  

400,000
วรรคสี่      รับอันตรายสาหัส                  

400,000
วรรคห้า    ถึงแก่ความตาย                  

500,000
340 ทวิ
วรรคแรก  ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม. 335ทวิ ว.1                  

300,000
วรรคสอง  ในสถานที่ตาม ม

.335 ทวิ วรรคสอง
                 

300,000
วรรคสาม  มีอาวุธติดตัว                  

300,000
วรรคสี่     รับอันตรายแก่กาย                  

400,000
วรรคห้า   รับอันตรายสาหัส                  

500,000
วรรคหก    ถึงแก่ความตาย                  

500,000
341
ฉ้อโกง                    

50,000
342
ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น                    

90,000
343
วรรคแรก  ฉ้อโกงประชาชน                    

90,000
วรรคสอง ต้องด้วย

ม. 342
                 

100,000
345
ฉ้อโกงค่าอาหาร                      

5,000
347
ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย                    

90,000
349
โกงผู้รับจำนำ                    

40,000
350
โกงเจ้าหนี้                    

40,000
352
ยักยอก                    

40,000
353
ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการ                    

40,000
ทรัพย์สิน
354
ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน                    

90,000
357
วรรคแรก  รับของโจร                    

90,000
วรรคสอง  เพื่อค้ากำไร ฯ                  

120,000
วรรคสาม  กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม. 335ทวิ                  

180,000
339 ทวิ   340 ทวิ
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
358
ทำให้เสียทรัพย์                    

50,000
359
ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกล                    

90,000
360
ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์                    

90,000
360 ทวิ
ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม .335

ทวิ   วรรคแรก ฯ
                 

120,000
362
บุกรุก                    

30,000
363
ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์                    

50,000
365
บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์                    

90,000
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger