ราคาประกันตัวในคดีอาญา

ประมวลฏหมายอาญา
มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
135 กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด                      40,000  
136 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน                      30,000  
137 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน                      20,000  
138 วรรคแรก  ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน                      30,000  
  วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้าย ฯ                      40,000  
139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน                      80,000  
138,139 ต่อสู้ขัดขวาง,ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน    
ประกอบ วรรคแรก  มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่                      90,000  
140 สามคนขึ้นไป    
  วรรคสอง  อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร                    150,000  
  วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด                    150,000  
                     ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็น                    180,000  
   การกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือ    
  ซ่องโจร    
141 ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย                      40,000  
142 ทำให้เสียหาย ทำลาย ฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ                      50,000  
143 คนกลางเรียกรับสินบน                      90,000  
144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน                      90,000  
145 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน                      30,000  
146 สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน                      30,000  
147 เจ้าพนักงานยักยอก                    300,000  
148 เจ้าพนักงายข่มขืนใจ                    500,000  
149 เจ้าพนักงานรับสินบน                    500,000  
150 เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นสินบนที่เรียกรับ                    300,000  
151 เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต                    300,000  
       
มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
152 เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย                    120,000  
153 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย                    120,000  
154 เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้                    300,000  
155 เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน                    300,000  
156 เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี                    300,000  
157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ                    120,000  
158 เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตน                    100,000  
  ปกครองเสียหาย    
159 เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับ                      90,000  
  ทรัพย์สิน    
160 เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ                      90,000  
161 เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร                    120,000  
162 เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ                    100,000  
163 เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข                      90,000  
164 เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ                      90,000  
165 เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไป                      30,000  
  ตามกฎหมายหรือคำสั่ง    
166 วรรคแรก  เจ้าพนักงานละทิ้งงาน                      90,000  
  วรรสอง  ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน                    120,000  
167 ให้สิบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม                    100,000  
168 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ                      10,000  
169 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด                      10,000  
170 ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการ                      20,000  
  พิจารณาคดี    
171 ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน                      20,000  
172 แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา                      40,000  

 

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
173 แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา                      40,000  
174 รรคแรก  แจ้งความเท็จตาม ม.172,173 เพื่อแกล้ง                      40,000  
ประกอบ ให้ต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย    
172,173 วรรสอง  เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น                    100,000  
175 ฟ้องเท็จ                      90,000  
177 วรรคแรก  เบิกความเท็จ                      90,000  
  วรรคสอง  เบิกความเท็จในการพิจารณา                    100,000  
178 แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ                      50,000  
179 ทำพยานหลักฐานเท็จ                      40,000  
180 วรรคสอง นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จ                    100,000  
  ในการพิจารณาคดีอาญา    
184 ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ                      90,000  
185 ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล                      90,000  
186 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่ศาล                      50,000  
  มีคำพิพากษาให้ริบ    
187 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด                      50,000  
  เพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา    
188 ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม                      90,000  
189 ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด                      40,000  
190 วรรสอง  หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกัน                      50,000  
  ตั้งแต่สามคนขึ้นไป    
  โดยใช้กำลังประทุษร้าย                      90,000  
  วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็น                    120,000  
  การกระทำโดยมีหรืออาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด    
191 วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี                      90,000  
  วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษา                    100,000  มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
  ลงโทษประหารชีวิตฯ หรือมีจำนวนสามคนขึ้นไป    
  วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืน                    120,000  
            ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้ เป็นการกระทำ                    150,000  
  โดยใช้กำลังประทุษร้าย มีหรือใช้อาวุธปืนหรือ    
  วัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขังซึ่งต้องคำพิพากษาลงโทษ    
  ประหารชีวิตหลบหนี    
192 ให้พำนักผู้ที่หลบหนี                      80,000  
197 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกัน                      20,000  
  ขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน    
198 ดูหมิ่นศาล                    100,000  
199 ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ                      30,000  
200 วรรคแรก  เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่น                    100,000  
  มิให้ต้องรับโทษ    
  วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ                    300,000  
201 เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน                    500,000  
202 เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน                    500,000  
203 เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา                      80,000  
204 วรรคแรก  เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น                    100,000  
  วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลงโทษ                    150,000  
  ประหารชีวิต ฯ    
205 ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท                      40,000  
206 เหยียดหยามศาสนา                    100,000  
207 ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา                      30,000  
208 แต่งกายเป็นพระภิกษุ                      30,000  
209 วรรคแรก อั้งยี่                    100,000  
  วรรคสอง  ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ฯ                    120,000  
 

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
210 วรรคแรก ซ่องโจร                      10,000  
  วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหาร ฯ                      60,000  
214 ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก                      80,000  
215 วรรคแรก  มั่วสุมตั้งแต่ 10 คน ก่อความวุ่นวาย                      30,000  
  วรรคสอง  ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ                      60,000  
  วรรคสาม   ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ฯ                    100,000  
217 วางเพลิง                    100,000  
218 วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์                    500,000  
220 วรรคแรก  ทำให้เกิดเพลิงไหม้                    100,000  
  วรรคสอง   ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม.218                    500,000  
221 ทำให้เกิดระเบิด                    100,000  
223 ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์มีราคาน้อย                      80,000  
224 วรรคแรก  ทำผิด ม.217,218,221,222 เป็นเหตุให้                    500,000  
  ผู้อื่นถึงแก่ความตาย    
  วรรคสอง  รับอันตรายสาหัส                    400,000  
225 ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท                    100,000  
226 ทำการใด ๆ แก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น                      90,000  
227 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ                      90,000  
228 วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ                      90,000  
  วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ                    100,000  
  ทรัพย์ของผู้อื่น    
229 ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นอันตรายแก่การจราจร                      90,000  
230 ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง                    100,000  
231 ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจร                    100,000  
232 ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล                    100,000  
234 กระทำแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ                      90,000  

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
237 เอาของมีพิษเจือปนอาหาร                    120,000  
238 วรรคแรก ทำผิดตาม ม. 226 ถึง ม. 237  เป็นเหตุ                    300,000  
                      ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย    
  วรรคสอง  รับอันตรายสาหัส                    120,000  
240 ปลอมเงินตรา                    300,000  
241 แปลงเงินตรา                    300,000  
242 วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด                    100,000  
  วรรคสอง  นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร                    100,000  
244 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้                    150,000  
245 ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืน                    120,000  
  นำออกใช้    
246 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา                    200,000  
249 วรรคแรก  ทำบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึง                      30,000  
  เงินตราหรือจำหน่าย    
  วรรคสอง  จำหน่ายโดยการนำออกใช้                      80,000  
250 ปลอมดวงตราแผ่นดิน                    200,000  
251 ปลอมดวงตราทบวงการเมือง                    100,000  
254 ปลอมแสตมป์                    100,000  
255 นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร                    120,000  
256 นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่                      40,000  
257 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำ                      80,000  
  ความผิดตาม ม. 256    
258 ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ                      40,000  
259 กระทำความผิดตาม ม.258  เกี่ยวกับตั๋วสำหรับผ่าน                      40,000  
  เข้าสถานที่ใด ๆ    
260 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำความ                      40,000  

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
  ผิดตาม  ม. 258,259    
261 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว                      40,000  
264 ปลอมเอกสาร                      50,000  
265 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ                    100,000  
266 ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์                    150,000  
267 แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ                      50,000  
269 ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ                      40,000  
270 ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า                      50,000  
271 หลอกลวงขายของ                      50,000  
272 เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า                      40,000  
273 ปลอมเครื่องหมายการค้า                      40,000  
274 เลียนแบบเครื่องหมายการค้า                      40,000  
276 วรรคแรก  ข่มขืนกระทำชำเรา                    200,000  
  วรรคสอง  ทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธปืนหรือ                    350,000  
  วัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง    
277 วรรคแรก   ชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี                    200,000  
  วรรคสอง  ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี                    350,000  
  วรรคสาม  โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอม                    350,000  
277 ทวิ ทำผิดตาม ม. 276 ว.1, 277 ว.1 ,ว.2 เป็นเหตุให้    
  (1) รับอันตรายสาหัส                    400,000  
  (2) ถึงแก่ความตาย                    500,000  
277 ตรี ทำผิดตาม ม.276 ว.2 , 277 ว.3 เป็นเหตุให้    
  (1) รับอันตรายสาหัส                    500,000  
  (2) ถึงแก่ความตาย                    500,000  
278 อนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี                    120,000  
279 วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี                    120,000  

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
  วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้าย                    150,000  
280 ทำผิดตาม ม.278, 279 เป็นเหตุให้    
  (1) รับอันตรายสาหัส                    200,000  
  (2) ถึงแก่ความตาย                    500,000  
282 วรรคแรก  เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น                    120,000  
  วรรคสอง  กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี                    180,000  
283 วรรคสาม  กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15  ปี                    500,000  
283 ทวิ วรรคแรก  พาบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีไป                      90,000  
  วรรคสอง  พาบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี                    100,000  
284 พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง                    120,000  
  ขู่เข็ญ    
286 ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี                    300,000  
288 ฆ่าผู้อื่น                    500,000  
  พยายามฆ่าผู้อื่น                    300,000  
289 ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์                    500,000  
  พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์                    300,000  
290 วรรคแรก  ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย                    180,000  
  วรรคสอง   มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม. 289                    200,000  
291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย                    120,000  
      รถยนต์ส่วนบุคคล                    120,000  
       รถยนต์บรรทุก  รถรับจ้าง  รถโดยสาร                    150,000  
292 ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน                    100,000  
293 ยุยงเด็กฆ่าตนเอง                      90,000  
294 ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย                      60,000  
295 ทำร้าย                      40,000  
296 ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์                      40,000  

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
297 ทำร้ายสาหัส                    120,000  
298 ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์                    150,000  
300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส                      50,000  
       รถยนค์ส่วนบุคคล                    100,000  
       รถยนต์บรรทุก  รถรับจ้าง  รถโดยสาร                    120,000  
301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก                      80,000  
302 วรรคแรก  ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม                      90,000  
  วรรคสอง  เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส                    100,000  
  วรรคสาม  เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย                    120,000  
303 วรรคแรก  ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม                    100,000  
  วรรคสอง  เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส                    120,000  
  วรรคสาม  เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย                    200,000  
306 ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี                      50,000  
307 ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้                      50,000  
309 วรรคแรก   ข่มขืนใจ                      80,000  
  วรรคสอง  ข่มขืนใจมีอาวุธ ฯ                      90,000  
  วรรคสาม  อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร                    100,000  
310 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น                      80,000  
310ทวิ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด                      90,000  
311 วรรคแรก  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยว                      30,000  
  กักขัง    
  วรรคสอง  ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย                    120,000  
  ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส                      50,000  
312 เอาคนลงเป็นทาส                    100,000  
312ทวิ วรรคแรก  กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี                    120,000  
  วรรคสอง  เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ    

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
  (1) รับอันตรายแก่กาย                    200,000  
  (2) รับอันตรายสาหัส                    350,000  
  (3) ถึงแก่ความตาย                    500,000  
312 ตรี วรรคแรก โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา                      90,000  
  วรรคสอง  ถ้ากระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี                    100,000  
313 วรรคแรก  เรียกค่าไถ่                    400,000  
  วรรคสอง  ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส ฯ                    450,000  
  วรรคสาม  เพื่อหากำไร ฯ                    500,000  
315 คนกลางเรียกรับทรัพย์สิน                    350,000  
317 วรรคแรก   พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี                    180,000  
  วรรคสาม  เพื่อหากำไร ฯ                    200,000  
318 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน  18 ปี                    150,000  
  วรรคสาม  เพื่อหากำไร ฯ                    180,000  
319 วรรคแรก  พรากผู้เยาว์อายุกว่า  15 ปี ไม่เกิน 18 ปี                    150,000  
  เพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ    
320 วรรคแรก  พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร                    150,000  
  วรรคสอง เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ                    180,000  
322 เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่น                      20,000  
  เพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย    
323 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดย                      20,000  
  เหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ฯ    
324 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดย                      20,000  
  เหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่ง วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็น    
  ที่ไว้วางใจ    
326 หมิ่นประมาท                      30,000  
327 หมิ่นประมาทผู้ตาย                      30,000  

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา                      50,000  
334 ลักทรัพย์                      50,000  
335 วรรคแรก   ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว                      90,000  
  วรรคสอง  สองอนุมาตรา                    100,000  
  วรรคสาม  ทำต่อโค กระบือ  เครื่องกล                    120,000  
335 ทวิ วรรคแรก  ลักพระพุทธรูป                    150,000  
  วรรคสอง  กระทำในวัด สำนักสงฆ์                    180,000  
336 วรรคแรก  วิ่งราวทรัพย์                      90,000  
  วรรคสอง  รับอันตรายแก่กาย                    100,000  
336 วรรคสาม  รับอันตรายสาหัส                    120,000  
  วรรคสี่     ถึงแก่ความตาย                    200,000  
336 ทวิ ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ                    150,000  
337 วรรคแรก  กรรโชก                      90,000  
  รรคสอง  ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ                    100,000  
338 รีดเอาทรัพย์                    120,000  
339 วรรคแรก  ชิงทรัพย์                    150,000  
  วรรคสอง  เข้า ม. 335 หรือทำต่อโค ฯ                      18,000  
  วรรคสาม  รับอันตรายแก่กาย                    200,000  
  วรรคสี่      รับอันตรายสาหัส                    200,000  
  วรรคห้า    ถึงแก่ความตาย                    500,000  
339 ทวิ วรรคแรก   ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม. 335ทวิ ว .1                    180,000  
  วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม. 335 ทวิ วรรคสอง                    200,000  
  วรรคสาม  รับอันตรายแก่กาย                    200,000  
  วรรคสี่      รับอันตรายสาหัส                    350,000  
  วรรคห้า    ถึงแก่ความตาย                    500,000  
340 วรรคแรก  ปล้นทรัพย์                    200,000  

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
  วรรคสอง  มีอาวุธ                    300,000  
  วรรคสาม  รับอันตรายแก่กาย                    400,000  
  วรรคสี่      รับอันตรายสาหัส                    400,000  
  วรรคห้า    ถึงแก่ความตาย                    500,000  
340 ทวิ วรรคแรก  ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม. 335ทวิ ว.1                    300,000  
  วรรคสอง  ในสถานที่ตาม ม .335 ทวิ วรรคสอง                    300,000  
  วรรคสาม  มีอาวุธติดตัว                    300,000  
  วรรคสี่     รับอันตรายแก่กาย                    400,000  
  วรรคห้า   รับอันตรายสาหัส                    500,000  
  วรรคหก    ถึงแก่ความตาย                    500,000  
341 ฉ้อโกง                      50,000  
342 ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น                      90,000  
343 วรรคแรก  ฉ้อโกงประชาชน                      90,000  
  วรรคสอง ต้องด้วย ม. 342                    100,000  
345 ฉ้อโกงค่าอาหาร                        5,000  
347 ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย                      90,000  
349 โกงผู้รับจำนำ                      40,000  
350 โกงเจ้าหนี้                      40,000  
352 ยักยอก                      40,000  
353 ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการ                      40,000  
  ทรัพย์สิน    
354 ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน                      90,000  
357 วรรคแรก  รับของโจร                      90,000  
  วรรคสอง  เพื่อค้ากำไร ฯ                    120,000  
  วรรคสาม  กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม. 335ทวิ                    180,000  
  339 ทวิ   340 ทวิ    
 มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท หมายเหตุ
358 ทำให้เสียทรัพย์                      50,000  
359 ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกล                      90,000  
360 ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์                      90,000  
360 ทวิ ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม .335 ทวิ   วรรคแรก ฯ                    120,000  
362 บุกรุก                      30,000  
363 ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์                      50,000  
365 บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์                      90,000  
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger