17 มิถุนายน 2554 ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการ "หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้  นางวิไล จันทรวัฒน์ นายธวัชชัย ชูโชติ  นิติกรปฏิบัติการ   เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ  และโครงการ "หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา
โดยทางศาลจังหวัดสงขลา ได้ออกเยี่ยมเยืยนประชาชน  ให้ความรู้ และรับปรึกษาปัญหากฎหมาย
โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคี ในพื้นที่  วัดนาม่วง หมู่ที่4  ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ข้อมูลพื้นฐาน

  ประวัติความเป็นมา
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537)
     
     ตำบลบ้านโหนด เป็นตำบลที่ ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กับอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ความเป็นมาของตำบลบ้านโหนด บ้านโหนดเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านตามลักษณะพืช คือหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีต้นโตนดเป็นจำนวนมาก โหนด หมายถึง ต้นตาลโตนดภาษาถิ่นชาวบ้านเรียกว่า ต้นโหนด ต่อมาจึงเรียกชื่อกันสั้น ๆ เป็นบ้านโหนด


  ที่ตั้ง
      ตำบลบ้านโหนด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภออยู่ห่างจากตัวอำเภอสะบ้าย้อยประมาณ 13 กิโลเมตร

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 •     จำนวนเนื้อที่
            เนื้อที่ทั้งหมดในเขตอบต. บ้านโหนด 42,174 ไร่ (67.48 ตารางกิโลเมตร) ประกอบด้วย

 • พื้นที่ราบ 30,000 ไร่ ร้อยละ 71.1

 • ภูเขา 12,000 ไร่ ร้อยละ 28.5

 • พื้นน้ำ 174 ไร่ ร้อยละ 0.4

 • พื้นที่เกษตร 33.60 ตารางกิโลเมตร

 • พื้นที่ป่าไม้ 24.04 ตารางกิโลเมตร

 • พื้นที่พาณิชย์/ที่อยู่อาศัย 1.60 ตารางกิโลเมตร

 • พื้นที่คูคลอง/หนองน้ำสาธารณะ 8.00 ตารางกิโลเมตร

 • พื้นที่ส่วนราชการ 0.08 ตารางกิโลเมตร

 • พื้นที่ที่ว่างเปล่า 0.16 ตารางกิโลเมตร

 •  


    ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบและภูเขา มีน้ำตกซึ่งมีน้ำขังตลอดปี
    การเมืองการปกครอง
      ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ประชากร 6,021 คน ชาย 2,958 คน หญิง 3,063 คน ความหนาแน่นของประชากร 95.94 คน/ตารางกิโลเมตร ครัวเรือน 1,344 ครัวเรือน

 • สมาชิกสภา อบต. 14 คน

 • พนักงานส่วนตำบล 9 คน

 • ลูกจ้างประจำ 1 คน

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน

 • พนักงานจ้างทั่วไป 2 คน

 • การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. มีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนน 79.91 % •   สภาพเศรษฐกิจ
  1. อาชีพของประชาชน

 • ด้านเกษตรกรรม รวม 20,807 ไร่

 • ทำนา 2,800 ไร่ จำนวน 440 ครอบครัว รายได้เฉลี่ย 10,000.- บาท

 • ทำสวน 17,507 ไร่ จำนวน 827 ครอบครัว รายได้เฉลี่ย 20,000.- บาท

 • ทำไร่ 200 ไร่ จำนวน 50 ครอบครัว รายได้เฉลี่ย 3,500.- บาท

 • ทำนาเลี้ยงสัตว์ 350 ไร่ 363 ครอบครัว รายได้เฉลี่ย 5,400.- บาท

 • ประมง 50 ไร่ 108 ครอบครัว รายได้เฉลี่ย 2,560.- บาท


 • 2. รายได้เฉลี่ย

 • รายได้รายเฉลี่ย/คน/ปี 7,500.- บาท

 • รายได้รวมเฉลี่ย/ครอบครัว/ปี 35,000.- บาท

 • ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง ได้แก่


 • - ยางพารา
  - ลองกอง
  - ทุเรียน
  - ส้มแขก

  3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 • ประจำปีงบประมาณ 2546 6,383,454.37 บาท

 • รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง 240,050.34 บาท

 • รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้ 4,355,934.03 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,787,470 บาท

 • รวม 6,383,454.37 บาท •   สภาพทางสังคม
    1. การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง

 • โรงเรียนศาสน์สันติธรรม 1 แห่ง

 • โรงเรียนตาดีกา 4 แห่ง

 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ) จำนวน 3 แห่ง


 •    2. สถาบันและองค์การทางศาสนา

 • วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

 • มัสยิด 4 แห่ง


 •    3. การสาธารณสุข

 • สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง

 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 95


 •    4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ 1 แห่ง

 • Share this post :

  แสดงความคิดเห็น

  คลังบทความของบล็อก

  ป้ายกำกับ

  โครงการ (138) ร่วมพิธี (122) ศึกษาดูงาน (74) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (31) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (22) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (16) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) จังหวัดเคลื่อนที่ (14) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) ทำบุญตักบาตร (13) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) ตรวจราชการ (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) ลงนามถวายพระพร (7) เข้าร่วมพิธี (7) เลี้ยงส่ง (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) จุดเทียนชัยถวายพระพร (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) รดน้ำขอพร (3) รับตำแหน่ง (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Big Cleaning Day (2) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ตอบปัญหากฎหมาย (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จัดโครงการ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บริจาคโลหิต (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีถวายสัตย์ (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมบันทึกเทป (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

  จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

   
  Support : Creating Website By SU| |
  Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
  Template Created by SU
  Proudly powered by Blogger