แนวทางการปฏิบัติงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัดสงขลา++++  แนวทางการปฏิบัติงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัดสงขลา ++++ การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
• การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและมีโครงสร้างการปฏิบัติงานของศาลจังหวัดสงขลา
  ศาลจังหวัดสงขลา มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย และพิพาทระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยมีการพัฒนาระบบ การไกล่เกลี่ยเรื่อยมา ในระยะเริ่มแรก ในการไกล่เกลี่ยผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย คือ ผู้พิพากษา ต่อมาเป็น ผู้พิพากษาอาวุโส และบุคคล
ภายนอก ที่สำนักระงับส่งมาประจำอยู่ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยแห่งนี้

        
ปัจจุบันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ก็ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
 โครงสร้างศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลจังหวัดสงขลา 
ผู้พิพากษาหัวหน้าจังหวัดสงขลา
ผู้พิพากษาที่หัวหน้าฯ มอบหมาย
 
ผู้พิพากษาองค์คณะไกล่เกลี่ย
 
ผู้ประนีประนอมฯ
 
ผู้อำนวยการฯ
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ

++++ โครงสร้างศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ++++

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา คือ ผู้พิพากษาที่รับผิดชอบราชการศาลทั้งหมด ผู้พิพากษาที่หัวหน้าฯ มอบหมาย คือ
ผู้พิพากษาที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบหมายงานให้ควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล
ผู้พิพากษาองค์คณะไกล่เกลี่ย คือผู้พิพากษาที่รับผิดชอบงานด้านการจ่ายสำนวนคดี  ให้กับผู้ประนีประนอมประจำศาล ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

  ผู้อำนวยการฯ หมายถึง บุคคลที่ควบคุมดูแลให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระเบียบงานธุรการในศาลจังหวัดสงขลา
  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่บริการประชาชนและงานด้านธุรการศาลเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล

• การจัดห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  การดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีการแยกห้องเพื่อทำการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะทำให้บรรยากาศในการไกล่เกลี่ย
มีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ไกล่เกลี่ยกันในห้องพิจารณาคดี
 
ปัจจุบันห้องไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดเลยมีทั้งหมด ๒ ห้องซึ่งหากรวมกับห้องประชุมใหญ่

• การวางระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการพิจารณาคดี
  ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดเลยแบ่งได้ตามคดีที่เข้าสูกระบวนการดังนี้
โดยคู่ความ
  -  เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งแบบหนังสือเชิญชวนให้โจทก์เพื่อประสานวันนัดไกล่เกลี่ย(ภาคผนวก)
  -  เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องแล้วในขั้นตอนของการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ศาลจะส่งหนังสือเชิญชวนจำเลย
 
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวน การไกล่เกลี่ยให้จำเลย เพื่อเชิญชวนจำเลยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล
 

  เมื่อถึงกำหนดนัดไกล่เกลี่ยแล้วผู้พิพากษาจะจ่ายสำนวนคดีให้กับผู้ประนีประนอมฯทำการไกล่เกลี่ย หากคู่ความสามารถ
ตกลงกันได้โดยถอนฟ้อง ยอมความก็จะเสนอสำนวนคดีดังกล่าวต่อผู้พิพากษาองค์คณะเวรสั่งของศาล เพื่อดำเนินการถอนฟ้อง ทำยอมต่อไป

โดยผู้พิพากษา
  -  เมื่อโจทก์ฟ้องแล้ว ศาลจะแจ้งกำหนดวันนัดแก้คดีสืบโจทก์ นัดพร้อม/นัดชี้สองสถาน ให้จำเลยทราบ และหากจำเลยยื่น
คำให้การต่อสู้คดี ผู้พิพากษาองค์คณะไกล่เกลี่ยจะจ่ายสำนวนไกล่เกลี่ยให้แก่ ผู้ประนีประนอมประจำศาลที่เป็นเวรและมาประจำเพื่อ
ทำหน้าที่ในแต่ละวันทำการไกล่เกลี่ยคดี หรือ
  -  ในคดีที่ศาลนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องไว้แล้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะตรวจสำนวนที่สามารถทำการไกล่เกลี่ยได้ให้เจ้าหน้าที่
ของศาล ประสานวันนัดกับคู่ความ ทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดนัดและทำการไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอมประจำศาล
  -  คดีอาญาที่สามารถยอมความกัน ได้และคดีแพ่งที่มีความสลับซับซ้อนจะมอบหมายให้ ผู้พิพากษาอาวุโสทำการไกล่เกลี่ย

  ในการเจรจาไกล่เกลี่ย หากคู่ความถอนฟ้อง ทำยอม จะส่งสำนวนให้ผู้พิพากษา องค์คณะเวรสั่งดำเนินการ หรือ หากคืน
สำนวน คดีเข้าสู่กระบวนพิจารณาเดิมจะส่งคดีเพื่อนัดพร้อม/ชี้ สืบพยานต่อไปโดยให้ผู้พิพากษาที่หัวหน้าฯ มอบหมายลงนามในรายงานกระบวนพิจารณา
 
 ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

โดยคู่ความ


  ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

โดยผู้พิพากษา


• เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมฯ และคู่ความ จำนวน 3  คน
 

• การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมทั้งภายในและภายนอก และจัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่
  ศาลจังหวัดนนทบุรีมีการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการมี ส่วนร่วมโดย
แต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอมให้ดียิ่งขึ้น
ประจำศาลจำนวน  16 คน โดยแต่ละคนมีเวรมาปฏิบัติหน้าที่ประจำทุกวันวันละ 2  คน

• การกำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลและเพื่อสนับสนุนระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่อง
ให้คู่ความสามารถตกลงกันได้ด้วยความพึงพอใจ รวดเร็ว สะดวก และเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

• การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่สำนักงานศาลยุติธรรมวางไว้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
่ประชาชนศูนย์ไกล่เกลี่ยต้องมี การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและบุคคลภายนอกทราบเป็นระยะๆ

• การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับประชาชนทั่วไปภายนอกศาล
  เพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของระบบการไกล่เกลี่ย
ศาลได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ ความรู้ให้แก่   ประชาชนและบุคคลทั่วไป อย่างต่อเนื่อง
 

• การจัดเก็บและรายงานสถิติการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
  ตามหนังสือของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ๓๐๑.๐๐๑/ว ๗๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ ให้หน่วยงานส่งรายงานสถิติ
ประจำเดือนทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ดำเนินการและถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยจะต้องประสานการเก็บสถิติกับงานสารบบและงานรับฟ้อง
 

• การแสดงและเผยแพร่สถิติคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  เมื่อดำเนินการจัดเก็บสถิติแล้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยได้จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลนำไปติดประกาศไว้ที่บอร์ดเพื่อเผยแพร่และนำสถิติ
ดังกล่าวตีพิมพ์ลง ข่าวสามศาล และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

• การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการไกล่เกลี่ยในระดับชุมชนและหมู่บ้าน
  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อระงับความขัดแย้งอย่างสันติวิธีและใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจของระบบการไกล่เกลี่ยแก่ประชาชน และผู้นำชุมชน ในองค์กรส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งในที่ชุมชนและหมู่บ้าน
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger