ศาลจังหวัดสงขลาจัดทำ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในเขตอำนาจศาล ประจำปี 2554

          เมื่อวันที่ 19 กรฏาคม 2554  นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
นายปรารภ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยว ข้อง เข้าร่วม 
สัมมนา "โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในเขตอำนาจศาล"
ร่วมกับ  อัยการ   ตำรวจ   ราชทัณฑ์   สำนักงานคุมประพฤติ   สำนักงานบังคับคดี         
ทนายความ  และไปรษณีย์  เป็นต้น 


                  สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลามีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี       ของศาล  ซึ่งการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมของหน่วยงานในกระบวน       การยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง   ได้แก่   อัยการ   ตำรวจ   ราชทัณฑ์   สำนักงานคุมประพฤติ   สำนักงานบังคับคดี         ทนายความ  และไปรษณีย์  เป็นต้น  และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550  ได้วางหลักสำคัญ        เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล ไว้ว่า “การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการครบองค์คณะฯ”       และในมาตรา 241 บัญญัติว่า  “ ในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจำเลยย่อมมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณา       คดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ฯ......”         
             ดังนั้นการที่ศาลจะดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีให้เสร็จไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ        ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด     จึงต้องอาศัยความร่วมมือการประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการ       ยุติธรรมทุกหน่วยงานให้มีส่วนร่วมและเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง การเสนอแนวทาง การสนับสนุนและการ       ประสานความร่วมมือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงต้องเชิญหน่วยงานและองค์กรใน       กระบวนการยุติธรรมมาประชุมหารือร่วมกัน   สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลาจึงได้จัด ”โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในเขตอำนาจศาล” ขึ้น       
   
           เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือพบปะระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาล       ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรม       ต่อคู่ความและประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด        
       
           หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้เสนอปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้การ       ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลเสร็จไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ประชาชนได้รับความ       พึงพอใจ       
   
           หน่วยและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมได้ประสานความร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนเสนอแนวทาง       การแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีของศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี       ประสิทธิภาพ  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด       
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (82) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger