ประชุม คณะกรรมการจัดสรรบ้านพักในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย 60 หน่วย และ 48 หน่วย 14 มีนาคม 2555

ประชุม คณะกรรมการจัดสรรบ้านพักในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย  60 หน่วย และ 48 หน่วย  14 มีนาคม 2555

พนักงานราชการไม่มีสิทธิ์ ได้ แม้ แต่ ห้องเดียว  ..


รายชื่อผู้เข้าพักอาศัยอาคารชุด  (ห้องพักหมายเลข 1 – 30)
---------------------------------------------------
ห้องพัก   ชื่อผู้เข้าพัก                               สังกัด
--------------------------------------------------
2/1(ส)   นางวิไล  จันทรวัฒน์                  ศาลจังหวัดสงขลา
2/2(ส)   นางสุนันทา  สุวรรณโณ              ศาลจังหวัดสงขลา
2/3(ร)   นางพิไลพร  ฐิติวรการ                 ศาลจังหวัดสงขลา
2/4(ส)   นางสาวกนกวรรณ  ด้วงจันทร์        ศาลจังหวัดสงขลา
2/5(ส)   นางยุวดี  พานิช                         ศาลจังหวัดสงขลา
2/6(ส)   นางสาวสุรีย์รัตน์  ไชยศรี           ศาลจังหวัดสงขลา
2/7(ส)   นางโฉมศรี  ไชยสุวรรณ             ศาลจังหวัดสงขลา
2/8(ส)   นายคฑายุทธ์  ทองแก้วเกิด        ศาลจังหวัดสงขลา
2/9(ส)   นางสาวสุมิตรา  มานพศิลป์        ศาลจังหวัดสงขลา
2/10(ส)   นายชยะพัทธ์  หนูแก้ว                ศาลจังหวัดสงขลา
2/11(ส)   นางสาวละออง คำสุข              ศาลจังหวัดสงขลา
2/12(ส)   นางศรีอุบล  พงศ์อินทร์          ศาลจังหวัดสงขลา
2/13(ร)   นายเดชาธร  ทองชู                ศาลแรงงานภาค 9
2/14(ส)   นางสาวรัชนี  ขวัญงาม                ศาลจังหวัดสงขลา
2/15(ส)   นางสาวกานดา  สาสงเคราะห์        ศาลจังหวัดสงขลา
2/16(ร)   นางสาวผุสดี แก้วดุก           ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/17(ส)   นางสาวปิยนุช จิตตมาโร            ศาลจังหวัดสงขลา
2/18(ข)   นางสุภาพร ศักดิ์มรกต              ศาลแขวงสงขลา
2/19(ส)   นางจินดาวรรณ  ทองชุม        ศาลจังหวัดสงขลา
2/20(ข)   นางนริศรา เกื้อมา                ศาลจังหวัดสงขลา
2/21(ย)   นางสาวณิฎยา  ศรีวิภาโอภาส        ศาลจังหวัดสงขลา
2/22(ส)   นางสาวมัทนียา  ตรงชาติ        ศาลจังหวัดสงขลา
2/23(ส)   นางทิพย์วรรณ  ลือประพันธ์        ศาลจังหวัดสงขลา
2/24(ส)   นางสาวทิพวรรณ  แก้วกำเนิด        ศาลจังหวัดสงขลา
2/25(ส)   นายชาตรี เกสรินทร์            ศาลจังหวัดสงขลา
2/26(ส)   นางสาวสันทนีย์ สะไหน            ศาลจังหวัดสงขลา
2/27(ส)   นางสาวอัญชลี  สวัสดิรักษา        ศาลจังหวัดสงขลา
2/28(ส)   นางสาวปรีดา  หนูชัยแก้ว        ศาลจังหวัดสงขลา
2/29(ภ)   นางสาวอรรจน์ญาณี แมะ           สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/30(ภ)   นางดวงตา วรรณดี                ศาลจังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------
 รายชื่อผู้เข้าพักอาศัยอาคารชุด  (ห้องพักหมายเลข 31 – 60)
-------------------------------------------------------------------
ห้องพัก   ชื่อผู้เข้าพัก                                          สังกัด
-----------------------------------------------------------
2/31(ย)   นางศิริพร  ระยับศรี                      ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/32(ย)   นางสาวมยุรี  ทองเสภี                     ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/33(ส)   นายขจรศักดิ์ มีสกุล                     ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/34(ย)   นางจุรีภรณ์  สุทธิชล                     ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/35(ส)   นางแมนสรวง มณีโชติ                     ศาลจังหวัดสงขลา
2/36(ส)   นายอิทธิเดช เสนเรือง                     ศาลจังหวัดสงขลา
2/37(ส)   นางสาวณิชาภัทร  คูนิอาจ             ศาลจังหวัดสงขลา
2/38(ส)   นางปริศนา  สอนดอนไพร             ศาลจังหวัดสงขลา
2/39(ส)   นางศิริจันทร์ แก้วอนุรักษ์                ศาลจังหวัดสงขลา
2/40(ส)   นางพัชรี ปุตตาพัฒน์                   ศาลจังหวัดสงขลา
2/41(ส)   นายสุกฤษณ์  พรหมชูแก้ว             ศาลจังหวัดสงขลา
2/42(ส)   นางเบ็ญญา  บ่าวแช่มช้อย             ศาลจังหวัดสงขลา
2/43(ย)   นางสาวพิสมร  อินทรสกุล             ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/44(ร)   นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิรอด                ศาลแขวงสงขลา
2/45(ร)   นางบุษรา ชูสิทธ์                          ศาลแรงงานภาค 9
2/46(ย)   นายอโนทัย เอียดยอด                     ศาลแรงงานภาค 9
2/47(ย)   นายชลิต  จารุมณี                        ศาลจังหวัดสงขลา
2/48(ย)   นายธวัชชัย  ชูโชติ                       ศาลจังหวัดสงขลา
2/49(ย)   นายโสภณ  บุญมรกต                     ศาลจังหวัดสงขลา
2/50(ภ)   นางสุขใจ  แก้วสมทอง                    สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/51(ภ)   นางสาวกุมารี  เพชรเล็ก             สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/52(ภ)   นายดูกอเร็ง  มะเซ็ง                        สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/53(ส)   นายเกษม  จันทอุไร                     ศาลจังหวัดสงขลา
2/54(ภ)   นางสาวทรรศนีย์  ดำเม็ง                  สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/55(ภ)   นางสาวลอองทิพย์  อุทุมพร             สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/56(ส)   นางสาวสุไสว  บินสหัส                    ศาลจังหวัดสงขลา
2/57(ส)   นางสาวพัจนีย์ จันทร์แย้ม                  ศาลจังหวัดสงขลา
2/58(ข)   นายวิระศักดิ์  แก้วบรรจง                   ศาลแขวงสงขลา
2/59(ร)   นางนันทวัน  หนูเจริญ                      ศาลแรงงานภาค 9
2/60(ร)   นายสมพร บุญมาก                          ศาลแรงงานภาค 9
---------------------------------------------------------------------------------------  
         (นายฮาเบ๊ะ  ดามาอู)
         ประธานคณะกรรมการจัดสรรอาคารชุด 60 หน่วย)
         ประธานคณะกรรมการจัดสรรอาคารชุด 60 หน่วย
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger