ประชุม คณะกรรมการจัดสรรบ้านพักในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย 60 หน่วย และ 48 หน่วย 14 มีนาคม 2555

ประชุม คณะกรรมการจัดสรรบ้านพักในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย  60 หน่วย และ 48 หน่วย  14 มีนาคม 2555

พนักงานราชการไม่มีสิทธิ์ ได้ แม้ แต่ ห้องเดียว  ..


รายชื่อผู้เข้าพักอาศัยอาคารชุด  (ห้องพักหมายเลข 1 – 30)
---------------------------------------------------
ห้องพัก   ชื่อผู้เข้าพัก                               สังกัด
--------------------------------------------------
2/1(ส)   นางวิไล  จันทรวัฒน์                  ศาลจังหวัดสงขลา
2/2(ส)   นางสุนันทา  สุวรรณโณ              ศาลจังหวัดสงขลา
2/3(ร)   นางพิไลพร  ฐิติวรการ                 ศาลจังหวัดสงขลา
2/4(ส)   นางสาวกนกวรรณ  ด้วงจันทร์        ศาลจังหวัดสงขลา
2/5(ส)   นางยุวดี  พานิช                         ศาลจังหวัดสงขลา
2/6(ส)   นางสาวสุรีย์รัตน์  ไชยศรี           ศาลจังหวัดสงขลา
2/7(ส)   นางโฉมศรี  ไชยสุวรรณ             ศาลจังหวัดสงขลา
2/8(ส)   นายคฑายุทธ์  ทองแก้วเกิด        ศาลจังหวัดสงขลา
2/9(ส)   นางสาวสุมิตรา  มานพศิลป์        ศาลจังหวัดสงขลา
2/10(ส)   นายชยะพัทธ์  หนูแก้ว                ศาลจังหวัดสงขลา
2/11(ส)   นางสาวละออง คำสุข              ศาลจังหวัดสงขลา
2/12(ส)   นางศรีอุบล  พงศ์อินทร์          ศาลจังหวัดสงขลา
2/13(ร)   นายเดชาธร  ทองชู                ศาลแรงงานภาค 9
2/14(ส)   นางสาวรัชนี  ขวัญงาม                ศาลจังหวัดสงขลา
2/15(ส)   นางสาวกานดา  สาสงเคราะห์        ศาลจังหวัดสงขลา
2/16(ร)   นางสาวผุสดี แก้วดุก           ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/17(ส)   นางสาวปิยนุช จิตตมาโร            ศาลจังหวัดสงขลา
2/18(ข)   นางสุภาพร ศักดิ์มรกต              ศาลแขวงสงขลา
2/19(ส)   นางจินดาวรรณ  ทองชุม        ศาลจังหวัดสงขลา
2/20(ข)   นางนริศรา เกื้อมา                ศาลจังหวัดสงขลา
2/21(ย)   นางสาวณิฎยา  ศรีวิภาโอภาส        ศาลจังหวัดสงขลา
2/22(ส)   นางสาวมัทนียา  ตรงชาติ        ศาลจังหวัดสงขลา
2/23(ส)   นางทิพย์วรรณ  ลือประพันธ์        ศาลจังหวัดสงขลา
2/24(ส)   นางสาวทิพวรรณ  แก้วกำเนิด        ศาลจังหวัดสงขลา
2/25(ส)   นายชาตรี เกสรินทร์            ศาลจังหวัดสงขลา
2/26(ส)   นางสาวสันทนีย์ สะไหน            ศาลจังหวัดสงขลา
2/27(ส)   นางสาวอัญชลี  สวัสดิรักษา        ศาลจังหวัดสงขลา
2/28(ส)   นางสาวปรีดา  หนูชัยแก้ว        ศาลจังหวัดสงขลา
2/29(ภ)   นางสาวอรรจน์ญาณี แมะ           สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/30(ภ)   นางดวงตา วรรณดี                ศาลจังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------
 รายชื่อผู้เข้าพักอาศัยอาคารชุด  (ห้องพักหมายเลข 31 – 60)
-------------------------------------------------------------------
ห้องพัก   ชื่อผู้เข้าพัก                                          สังกัด
-----------------------------------------------------------
2/31(ย)   นางศิริพร  ระยับศรี                      ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/32(ย)   นางสาวมยุรี  ทองเสภี                     ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/33(ส)   นายขจรศักดิ์ มีสกุล                     ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/34(ย)   นางจุรีภรณ์  สุทธิชล                     ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/35(ส)   นางแมนสรวง มณีโชติ                     ศาลจังหวัดสงขลา
2/36(ส)   นายอิทธิเดช เสนเรือง                     ศาลจังหวัดสงขลา
2/37(ส)   นางสาวณิชาภัทร  คูนิอาจ             ศาลจังหวัดสงขลา
2/38(ส)   นางปริศนา  สอนดอนไพร             ศาลจังหวัดสงขลา
2/39(ส)   นางศิริจันทร์ แก้วอนุรักษ์                ศาลจังหวัดสงขลา
2/40(ส)   นางพัชรี ปุตตาพัฒน์                   ศาลจังหวัดสงขลา
2/41(ส)   นายสุกฤษณ์  พรหมชูแก้ว             ศาลจังหวัดสงขลา
2/42(ส)   นางเบ็ญญา  บ่าวแช่มช้อย             ศาลจังหวัดสงขลา
2/43(ย)   นางสาวพิสมร  อินทรสกุล             ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
2/44(ร)   นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิรอด                ศาลแขวงสงขลา
2/45(ร)   นางบุษรา ชูสิทธ์                          ศาลแรงงานภาค 9
2/46(ย)   นายอโนทัย เอียดยอด                     ศาลแรงงานภาค 9
2/47(ย)   นายชลิต  จารุมณี                        ศาลจังหวัดสงขลา
2/48(ย)   นายธวัชชัย  ชูโชติ                       ศาลจังหวัดสงขลา
2/49(ย)   นายโสภณ  บุญมรกต                     ศาลจังหวัดสงขลา
2/50(ภ)   นางสุขใจ  แก้วสมทอง                    สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/51(ภ)   นางสาวกุมารี  เพชรเล็ก             สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/52(ภ)   นายดูกอเร็ง  มะเซ็ง                        สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/53(ส)   นายเกษม  จันทอุไร                     ศาลจังหวัดสงขลา
2/54(ภ)   นางสาวทรรศนีย์  ดำเม็ง                  สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/55(ภ)   นางสาวลอองทิพย์  อุทุมพร             สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
2/56(ส)   นางสาวสุไสว  บินสหัส                    ศาลจังหวัดสงขลา
2/57(ส)   นางสาวพัจนีย์ จันทร์แย้ม                  ศาลจังหวัดสงขลา
2/58(ข)   นายวิระศักดิ์  แก้วบรรจง                   ศาลแขวงสงขลา
2/59(ร)   นางนันทวัน  หนูเจริญ                      ศาลแรงงานภาค 9
2/60(ร)   นายสมพร บุญมาก                          ศาลแรงงานภาค 9
---------------------------------------------------------------------------------------  
         (นายฮาเบ๊ะ  ดามาอู)
         ประธานคณะกรรมการจัดสรรอาคารชุด 60 หน่วย)
         ประธานคณะกรรมการจัดสรรอาคารชุด 60 หน่วย
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (122) ศึกษาดูงาน (74) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (31) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) มอบเกียรติบัตร (22) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (16) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) จังหวัดเคลื่อนที่ (14) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) ทำบุญตักบาตร (13) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) ตรวจราชการ (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) ลงนามถวายพระพร (7) เข้าร่วมพิธี (7) เลี้ยงส่ง (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) จุดเทียนชัยถวายพระพร (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) รดน้ำขอพร (3) รับตำแหน่ง (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Big Cleaning Day (2) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ตอบปัญหากฎหมาย (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) ร่วมงาน (2) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จัดโครงการ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บริจาคโลหิต (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีถวายสัตย์ (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมบันทึกเทป (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger