ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา จัดประชุม พูดคุยนโยบาย กับเจ้าหน้าที่ศาลทุกคน วันที่ 03 เมษายน 2555

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555  นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา จัดประชุม เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัด สงขลา ทุก คน ณ.ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดสงขลา. เพื่อพูดคุย นโยบาย การบริหารงาน

นโยบายการบริหารของ นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
(วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

          บริหารงานและจัดการภายใต้แนวนโยบายของท่านประธานศาลฎีกา ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๖

นโยบาย
๑.      พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเที่ยงธรรม
๒.      บริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ศาลยุติธรรมกำหนด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๓.      บริการผู้มาติดต่อราชการศาลและประชาชนด้วยความรวดเร็ว  ฉับไว  สร้างความพึงพอใจให้ปรากฏ

การดำเนินงานตามนโยบาย
๑.      การพิจารณาพิพากษาคดี
๑.๑ สร้างเสริมความเข้มแข็งกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีให้ดำเนินไปด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อให้คู่ความยอมรับ โดยพัฒนาระบบงานศาลให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๒ ส่งเสริมระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทั้งใน
ศาลและนอกศาล ในทุกประเภทคดี
๑.๓ คู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และประชาชน ได้รับการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ และสามารถเข้าถึงระบบอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว
๑.๔ พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ และผู้ประนีประนอม ให้มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณธรรมกับจริยธรรม


๒.     การสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี

๒.๑ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบงานและการพัฒนาองค์ความรู้
ระหว่างองค์กรทุกระดับชั้น
๒.๒ เสริมสร้างระบบการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการศาลที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ
๒.๓ นำองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกฎหมายไปเผยแพร่
แก่เครือข่ายชุนชน องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน ครู เด็กและเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ
๒.๔ เสริมสร้างระบบธุรการคดี การเงิน และพัสดุ เพื่อสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ศาลยุติธรรมกำหนด
๒.๕ รายงานติดตามและประเมินผลโครงการที่จัดทำแล้วเสร็จ และทบทวนกลยุทธ์เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
๒.๖ เสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และจัดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
และระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-court) ให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
๒.๗ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก

๓.     บุคลากร
๓.๑ เสริมสร้างให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ด้วยการจัดสวัสดิการให้
เพียงพอตามสิทธิ
๓.๒ เสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรทำงานด้วยความสุขสบาย
๓.๓ ส่งเสริมให้บุคคลกรเข็มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่ทำงานบริการผู้ที่มา
ติดต่อราชการศาล
๓.๔ เสริมสร้างให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
จากการศึกษาต่อ ฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เป้าหมาย
๑.      การพิจารณาพิพากษาคดี
๑.๑ การพิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑.๒ มีการเลื่อนคดี (เฉพาะคดีที่เข้าสู่ระบบพิจารณาต่อเนื่องและครบองค์คณะ)
ไม่เกินร้อยละ ๕
๑.๓ ปริมาณคดีที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคดีที่เกิด
ทั้งหมด (เว้นแต่คดีแพ่งที่ไม่มีข้อพิพาทและคดีที่คู่ความขาดนัด กับคดีอาญาที่รัฐเป็นผู้เสียหาย)
๑.๔ จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย ห้องประชุมไกล่เกลี่ย พร้อมบุคลากร
๑.๕ จัดทำขั้นตอนไกล่เกลี่ย การจัดทำสำนวน สารบบ การจัดเก็บสำนวน สถิติ ติดตาม
ประเมินผล และจัดสร้างนวัตกรรมในการไกล่เกลี่ย
๑.๖ จัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง
๑.๗ เปิดศาลพิจารณาพิพากษาคดีนอกเวลาทำการปกติ
๑.๘ จัดตั้งคณะทำงานฝ่ายวิชาการ

๒.     ระบบธุรการคดีต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานศาลยุติธรรม
๒.๑ มีการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ งาน
๒.๒ มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือลดความผิดพลาด ไม่น้อยกว่า
๓ มาตรการ
๒.๓ มีนวัตกรรมในการดำเนินงานธุรการคดีเพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการที่
ถูกต้องและรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า ๒ อย่าง
๒.๔ เสนอสำนวนพร้อมบัญชีนัดความให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจ่ายล่วงหน้า สำหรับ
คดีจัดการพิเศษต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน และคดีสามัญ กับคดีสามัญพิเศษ ต้องไม่น้อยกว่า ๒ เดือน
๒.๕ บริหารคดีพิจารณาต่อเนื่องและครบองค์คณะด้วยระบบศูนย์นัดความ และมีระบบ
การติดตามพยาน
๒.๖ จัดส่งสำนวนคดีไปยังศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ หรือศาลฎีกา ภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง
๒.๗ มีการรายงานสถิติคดีภายในระยะเวลา

๓.     ระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้
๓.๑ การผัดฟ้องฝากขังที่สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาระบบผัดฟ้องฝากขังออนไลน์
๓.๒ การปล่อยชั่วคราวที่สะดวก รวดเร็ว จัดให้มีระบบการรับส่งคำสั่งคำร้องของศาลสูงทาง
อินเตอร์เน็ต และพัฒนาการใช้บัตรเครดิตเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว
๓.๓ จัดให้มีหนังสือแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๔/๑ ทุกคดี
๓.๔ จัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ร่วมพิจารณาสืบพยานเด็กหรือผู้เยาว์ใน
ห้องสืบพยานเด็ก
๓.๕ จัดให้มีล่ามไว้สำหรับคู่ความที่ร้องขอ
๓.๖ จัดบัญชีทนายความขอแรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓
และมาตรา ๒๓๗ ทวิ โดยจัดทำบัญชีอัตราโทษจำคุกสูงกว่า ๑๐ ปี กับต่ำกว่า ๑๐ ปี แล้วมีหนังสือขอแรงสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามลำดับไป
๓.๗ จัดห้องควบคุมพิเศษไว้สำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่รอปล่อยชั่วคราว หรือที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระทำผิดซึ่งมีอัตราโทษเล็กน้อย หรือที่รอชำระค่าปรับ เพื่อไม่ต้องนำไปควบคุมรวมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีที่มีอัตราโทษสูง
๓.๘ จัดให้มีการเผยแพร่กฎหมาย ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล และความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง
๓.๙ จัดให้การประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการเปิดศาลนอกเวลาทำการ
ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง
๓.๑๐ จัดให้การประชุมหรือสัมมนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อหารือแนวทาง
การปฏิบัติงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง

๔.      การบริหารแผนงานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ตามมาตรฐาน
๔.๑ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔.๒ มีการจัดแผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
ศาลยุติธรรม กับมีการบริหารงานไปตามแผน
๔.๓ มีการรายงาน ติดตาม และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน
๔.๔ จัดให้มีแนวทางหรือมาตรการควบคุมหรือกำกับการบริหาร

๕.      มาตรการรักษาความปลอดภัย
๕.๑ จัดให้วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเบื้องต้นพร้อมคู่มือการใช้งาน ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๕.๒ จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย ทั้งในกรณีเหตุการณ์ปกติ และไม่ปกติ พร้อมทั้งจัดให้
มีการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

๖.      บุคลากร
๖.๑ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดทำโครงการ และจัดให้การประชุมทุกเดือน
๖.๒ จัดให้มีการประชุมผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาล พร้อมทั้งจัดให้
มีการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง
๖.๓ จัดทำระเบียบว่าด้วยสวัสดิการภายในและการกีฬา
๖.๔ จัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา
ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาล ด้วยการอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตร
๖.๕ มีการมอบหมายให้ส่วนงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนในลักษณะ One stop service
ไม่น้อยกว่า ๕ จุด

๗.      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีต้องลงข้อมูลในฐานข้อมูลทุกครั้ง
๗.๒ มีการใช้ระบบการรับส่งสำนวนด้วยบาร์โค๊ด การผัดฟ้องฝากขังออนไลน์ การรับส่งคำสั่ง
คำร้องขอปล่อยชั่วคราวของศาลสูงทางอินเตอร์เน็ต การสืบพยานผ่านจอภาพกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ การรับชำระค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ และการวางหลักประกันด้วยบัตรเครดิต และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
๗.๓ มีการใช้โปรแกรมสำเร็จมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่น้อยกว่า
๘ โปรแกรม
๗.๔ จัดให้การสำรองข้อมูลและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน

*****************************************
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger