ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน ๒๕๕๕

http://songkhla.dyndns.org/webboard/index.php?topic=316.msg654;topicseen#msg654

ย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๕๐๙ ราย (คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 645/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

การ รายงานตัวเข้ารับราชการตามตำแหน่งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานศาล ยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๙๐(ป) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ย้ายออก

1.สายันต์ ดาวเรือง    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ส่วนคดี ห้องเก็บดำ 10823
      ย้ายไป
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ชำนาญการ   ส่วนคดี กลุ่มงานคดี  ๑๑๑๙๒


-----------------------------
2.นางละเอียด วงศ์วิวัฒน์    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ส่วนคดี ห้องเก็บดำ 10821
      ย้ายไป
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร ธานี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ชำนาญการ  กลุ่มงานช้วยพิจารณาคดี  ๑๐๖๓๙


-----------------------------------------------------------
3.นางสาวทิพวรรณ แก้วกำเนิด    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ส่วนคดี ห้องเก็บดำ  10824
         ย้ายไป
สำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  กลุ่มงานคดี   ๑๐๙๒๕


------------------------------------------------------------
4.นางศิริจันทร์ แก้วอนุรักษ์    จ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส่วนคลัง 10810
          ย้ายไป
สำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ   กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี   8119


--------------------------------------------------------------
5.นางสาวพัจนีย์ จันทร์แย้ม    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน   ส่วนช่วยอำนวยการ      10810
          ย้ายไป
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  ๑๑๒๓๐


--------------------------------------------------------------
6.นางยินดี นวลศรี    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ส่วนช่วยพิจารณาคดี 10854
ย้ายไป
 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  ส่วนช่วยอำนวยการ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ๑๐๘๑๐


----------------------------------------------------------------
====================================
ย้ายเข้ามา
---------------
1.นายดำรงศักดิ์ ปิ่นนทองพันธุ สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 9 กลุ่มงานนิติการและไกล่เกลี่ย นิติกร ชำนาญการ 3515
ย้ายมา
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ10815


-----------------------------------
2.นางสาวเรณู แซ่จิว สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา กลุ่มงานคดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ 11192
 ย้ายมา
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท นิติกร ชำนาญการพิเศษ 10866


---------------------------
3.นางสุชาดา ยอดเกื้อ สำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย กลุ่มงานช่วยอำนวยการ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ 10184
  ย้ายมา
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ส่วนคดี  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ชำนาญการ ๑๐๘๒๑


---------------------------------------
4.นางสาวแสนสม เสริมสุทธิ์     สำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี กลุ่มงานคดี  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 10925
 ย้ายมา
 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ส่วนคดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ชำนาญการ 10823


----------------------------------------
5.นางอัญชิษฐา มานะ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระโขนง ส่วนคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน 4196
ย้ายมา
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  ส่วนคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ๑๐๘๑๔


------------------------------------------
6.นาง จริยา สุวรรณเรืองศรี สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง กลุ่มงานคดีหลังคำพิพากษา ส่วนบริหารงานคดี  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน 3558
 ย้ายมา
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  ส่วนช่วยพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน ๑๐๘๕๔


------------------------------------------------
7.นางสาวมินทร์ลดา กีรติธนะวัฒน์ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน ส่วนคดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  ๔๓๕๗
 ย้ายมา
 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ส่วนคดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติการ ๑๐๘๒๔


-----------------------------------------------------
8.นางยินดี นวลศรี  สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ส่วนช่วยพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  10854
ย้ายมา
 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  ส่วนช่วยอำนวยการ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ๑๐๘๑๐


--------------------------------------------------------------------
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger