ศาลจังหวัดสงขลาจัด โครงการประกวด SKLC Animation Award 2012ชื่อโครงการ     โครงการประกวด SKLC Animation Award 2012

ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนช่วยอำนวยการ

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลและบริการชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน

หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการบริหารงานของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานของศาลให้มีประสิทธิภาพ อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ส่งเสริมการบริการด้วยรอยยิ้ม สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามหลักสมรรถนะ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นนโยบายหนึ่งที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำมาเอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     ให้เป็นประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ดังนั้น ศาลจังหวัดสงขลา จึงได้มอบหมายให้  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนช่วยอำนวยการ จัดโครงการ SKLC Animation Award 2012       เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ศึกษาความรู้ด้านกฎหมาย รวมทั้งการได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือ    ในพระนามว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาส วันรพี  7 สิงหาคม 2555

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษามีความสนใจด้านกฎหมาย
4. เพื่อสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานศาลยุติธรรม ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
5. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวรอบรู้ด้านกฎหมายหัวข้อในการทำผลงาน 
          ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกหัวข้อเรื่องตามที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้
1.      การร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
2.      ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง            
3.      การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
4.      การเป็นพยานศาล
5.      ศาลจังหวัดสงขลา (โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาพลักษณ์)

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่  18  มิถุนายน 2555  ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕55

แผนการดำเนินงาน
เปิดรับสมัคร                        18 มิถุนายน  - 15  สิงหาคม  ๒๕55
ส่งผลงาน                           16 สิงหาคม – 31 ตุลาคม ๒๕55
นำเสนอผลงาน                              26 – 30 พฤศจิกายน  ๒๕55
(เฉพาะผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ผลงาน) 
ประกาศผลการตัดสิน             7  ธันวาคม  2555
มอบรางวัล                         21 ธันวาคม  2555

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1.      ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปีบริบูรณ์
2.      ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถจัดส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้นงานโดยใช้หัวข้อเรื่องต่างกัน หากจัดส่งผลงานหัวข้อเรื่องเดียวกันมากกว่า 1 ชิ้น จะตัดสิทธิ์ในผลงานเรื่องนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
3.      ผู้เข้าประกวดเป็นประเภทเดี่ยวหรือทีมก็ได้ (หากเป็นทีม ประกอบด้วยสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน)
4.      ผู้เข้าประกวดทุกประเภทจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นจริง (อาจารย์หนึ่งท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้สมัครได้มากกว่าหนึ่งประเภท)

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1.      ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที
2.      ผลงาน Animation  สามารถแสดงผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer และ Firefox ได้
3.      ผลงาน Animation สามารถแสดงผลได้ภายในเวลาไม่เกิน ๑ นาที เมื่อมีการเปิดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็มที่ความเร็ว ๕๖ Kbps.
4.      ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างด้วยตนเอง ห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หากพบว่ามีการลอกเลียนแบบ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
5.      สื่อความหมายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่กำหนดได้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย
6.      เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  ของผู้อื่น
7.      ผลงานไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
8.      ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องอยู่ในรูปแบบของ CD หรือ DVD
9.      ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจัดทำวัตถุประสงค์ และภาพนิ่งที่ใช้โชว์ผลงาน พิมพ์ส่งขนาดกระดาษ เอ๔ หนึ่งแผ่น

หลักฐานในการสมัคร
1.      ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “SKLC Animation Award 2012
2.      สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษานั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.      สำเนาบัตรประจำตัวของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานที่ส่งใบสมัคร
-          ส่งทางอีเมล์ (สแกนเอกสารและจัดส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf) ได้ที่                               E-mail : sansongkhla99@gmail.com
-          ส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นใบสมัคร ได้ที่  ศาลจังหวัดสงขลา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    ส่วนช่วยอำนวยการ)  ถนนปละท่า  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 วงเล็บมุมซองว่า “(ใบสมัครโครงการ SKLC Animation Award 2012)”
-          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7431-5508  โทรสาร 0-7431-5508

รางวัลสำหรับการแข่งขัน
1.      รางวัลชนะเลิศ  เงินสด 1๒,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด ๘,000 บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
3.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด ๕,000 บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
4.      รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัลเกณฑ์การตัดสิน
1.      ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
2.      การออกแบบหรือคุณภาพของความสวยงาม (Design and Artistic Quality)
3.      ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Integrity)
4.      การใช้ประโยชน์ของเสียงประกอบ (Effective Use of Music and Sound Effect)
5.      การนำเสนอผลงาน (Presentation)
ผลการตัดสิน
1.      การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้
2.      ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศาลจังหวัดสงขลา
3.      ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของศาลจังหวัดสงขลาและจะไม่ส่งผลงานกลับคืน
งบประมาณในการดำเนินโครงการ
1.      เงินรางวัลผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวม ๒๕,๐๐๐.- บาท
2.      โล่ประกาศเกียรติคุณ มูลค่า ๑,๕๐๐  บาท
3.      ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.     นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
๒.     ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
๓.     มีความรู้ความเข้าใจและศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านกฎหมายมากยิ่งขึ้น
๔.     ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ผู้เสนอโครงการ

                   นางสาวมัทนียา  ตรงชาติ  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                   ส่วนช่วยอำนวยการ  สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา

ผู้อนุมัติโครงการ

                   นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger