ศาลจังหวัดสงขลาเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี” วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

             เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี” โดย มี นายปรารภ เทพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ผู้ประนีประนอม ศาลจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่าย  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่าง พร้อมเพรียง..


 

            หลักการและเหตุผล  ในการจัดทำโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี”     ศาลยุติธรรม มีนโยบายในการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล  เพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอมทั้งที่เป็นบุคคลากรในศาลและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือให้คู่ความได้เจรจากันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการ   ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน และในโอกาสที่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ เป็นปีมหามงคลยิ่งสำหรับปวงพสกนิกรชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  ๘๐ พรรษา
    ศาลจังหวัดสงขลา  สร้างเสริมความเข้มแข็งกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม  มีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ควบคู่กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล เป็นทางเลือกให้ประชาชนในการยุติข้อพิพาท  สนับสนุนการระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของศาลให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำ โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี”ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕  
 วัตถุประสงค์
๑.    เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
๒.    เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๓.    เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
๔.    เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม
๕.    เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน
๖.    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
๗.    เพื่อเป็นการลดปริมาณการพิจารณาตัดสินคดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี ในศาลรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา

1 นายไพบูลย์   พิชัยวงศ์
2 นายสนิท   เจริญศักดิ์
3 นายสมพงษ์   บุญสม
4 นายสุชีพ  ลิ่มกตัญญู
5 นายกฤษณ์   ประธานราษฎร์นิกร
6 นายโกสินทร์   เดชรุ่งเรือง
7 นายฉลอง   เตชะภัทรกุล
8 นายประยูร   วงศ์ปรีชากร
9 นายภิรมย์   เจริญวิริยะภาพ
10 นายวรกิจ   อ่าวสกุล
11 นายสถาพร   เกียรติอนันต์ชัย
12 นายสมควร คุณธรรม
13 นายโสภณ   สุขโข
14 นายอภิสิทธิ์   ลาภาธารกุล
15 นางศิริวรรณ   ภู่อมร
16 นายวิชาญ   ชื่นเจริญ
17 นายกิตติ ชูช่วย
18 นายเกียรติชัย   อึ้งวิศิษฎ์วงศ์
19 นางจรวย   สุวรรณฉัตร
20 ว่าที่ร้อยตรี อนันต์   หังสพฤกษ์
21 นางตารเกศ   มลิวรรณ
22 นายสุวัฒน์   เวชชาภินันท์
23 นายศุภชัย ชีววัฒนาพงค์
24 นายประสิทธิ์ชัย แสงรุ่ง
25 นายศุภเดช อ่องสกุล
26 นายบวร วัฒนาวีรวงค์
27 นายมนตรี   ภู่พิชญาพันธุ์
28 นายจำนงค์   เอี้ยววงษ์เจริญ
29 นายบุญชัย   คิดการณ์ไกล
30 นายประภาส กอเจริญรัตน์
31 นายปราโมทย์ เชาวน์วาณิชย์
32 นายพรสมพล คำมณี
33 นางระเบียบ จิตเกื้อ
34 นายวรชาติ ธารพระจันทร์
35 นายสุกิตติ ธนะพิทักษ์ 
36 นายโกสนธ์ เดชรุ่งเรือง


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger