ศาลจังหวัดสงขลาจัด"โครงการอบรม พัฒนาจิตและจริยธรรม"วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕


     เมื่อวันที่ วันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๕๕   นาฬิกา  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   ได้มอบหมายให้ นางสาวรวิภัทร โชคเจริญเลิศ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดสงขลา ที่นับถือ ศาสนาพุทธเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ณ. วัดเลียบ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ. สงขลา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติที่ดี และเป็นแนวทาง ในการการ ดำเนินชีวิตและการทำงาน การแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน ปัญหาส่วนตัว สามารถสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมดุลด้วยตนเอง ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตาม "โครงการอบรม พัฒนาจิตและจริยธรรม"
       ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศาลยุติธรรมทุกคนล้วนมีบทบาท ภารกิจ และเป้าหมายร่วมกันในอันที่จะสนับสนุนส่งเสริมงานตุลาการให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และให้ประชาชนมั่นใจและคงไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธา โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน บุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามสติปัญญาอย่างเต็มความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานปราศจากคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ความยุติธรรมก็คงไม่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน   ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันศาลยุติธรรมในเรื่องของความซื้อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นสิ่งสืบเนื่องจากการประพฤติดี การปฏิบัติชอบที่สั่งสมมานานของบรรพตุลาการและผู้ปฏิบัติงานในศาลยุติธรรม ถือเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ทุกคนต้องช่วยกันผดุงรักษาไว้
        การปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมพัฒนาจิตใจ ให้เกิดสติ เกิดสมาธิ และเกิดปัญญาเป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างหนึ่ง ผู้ปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองโดยนำธรรมะมาใช้ในการดำรงชีวิตด้วยสติ ปัญญาที่ได้รับการพัฒนาแล้ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ  จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาจิตและจริยธรรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดสงขลามีจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีตนให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อหน่วยงาน ต่อสังคมประชาชน ตลอดถึงต่อวิชาชีพ และสามารถธำรงรักษาและประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรมให้หยั่งลึกเป็นรากฐานในจิตสำนึก
      
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นประโยชน์ในการนำธรรมะไปใช้ครองตน ครองคนและครองงาน และเกิดปัญญารู้เหตุ รู้ผล
2.    เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เจริญสติโดยอาศัยศีล สมาธิ และปัญญา ศึกษาธรรมะด้วยการปฏิบัติจริงเป็นการน้อมจิตสู่ธรรมะและนำธรรมะมาสู่ศีล
3.    เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ การทำความดี การละเว้นความชั่ว การทำจิตใจให้ผ่องใส มีธรรมะเป็นที่พึ่งของตนเอง

เป้าหมาย
1.    ผู้ปฏิบัติสามารถนำธรรมะมาสู่การปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น
2.    เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไป
3.    เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำธรรมะมาใช้ในการดำรงชีวิตและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger