โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

                                    เมื่อวันที่ วันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐  -  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   ได้มอบหมายให้  นายธวัชชัย ชูโชติ  นิติกรปฏิบัติการ  นางสาวหนึ่งนภา มีชัยชนะ   นายบุญธรรม ชัยรัตน์   เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาล  เข้าร่วมโครงการออกหน่วย  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชนและเหล่ากาชาดจังหวัด  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล  แนะนำกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี  ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   ณ วัดเนินพิชัย  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา  ../.


๑. อาณาเขต    
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดโรงเรียนวัดเนินพิชัยและที่ดินของนายห้อง
ติดเหมืองส่งน้ำ
ติดที่ดินนายรื่น นายอิ่ม นายแจ้ง
ติดที่ดินนายวิน  หนูอุไร
ยาว ๙๒ วา (๑๘๔ เมตร)
ยาว ๙๒ วา (๑๘๔ เมตร)
ยาว ๕๗ วา (๑๑๔ เมตร)
ยาว ๕๗ วา (๑๑๔ เมตร)
๒. ประวัติวัดเนินพิชัย
      วัดเนินพิชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกเมา ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยที่นาและบ้านเรือนราษฎร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๘๘ ตารางวา ตามเอกสาร ส.ค. ๓ เลขที่ ๒๒๑
      วัดเนินพิชัย ชาวบ้านเรียกว่า “วัดโคกเมา” ผู้ร่วมดำเนินการสร้าวัดมี นายทิม  หนูอุไร นายพลอย  ขุนทองสวัสดิ์, นายทิม แก้วงาม, นายจ้าน รัตติ, นายแจ้ง  ยอดแก้ว, นายเนียม  แก้วงาม, และนายจันแก้ง  แวดงาม ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ และแรงกายเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สมัยรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อได้สร้างอาคารเสนาสนะขึ้นพอเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว นายทิม หนูอุไร ได้รับหมอบหมายแทนชาวบ้านขออนุญาตต่อราชการ ได้อนุญาตให้สร้างวัด วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
      วัดเนินพิชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
      เกี่ยวกับการศึกษาทางวัดได้ให้ทางราชการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียน วัดเนินพิชัยขึ้นในที่วัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ทางวัดได้ให้อุปการะตามสมควรตลอดมา

๓. ลำดับรายชื่อเจ้าอาวาส

พระครูขันติธรรมานุยุต เจ้าอาวาส (ปัจจุบัน)
       เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามมี ๓ รูป ดังนี้
      ๑. พระช่วย ฐานวโณ  พ.ศ. ๒๔๙๗ – พ.ศ. ๒๕๐๓
      ๒. พระอธิการเซี้ยน ขฺติธมฺโฒ  พ.ศ. ๒๕๐๓ – พ.ศ. ๒๕๒๒
      ๓. พระครูขันติธรรมานุยุต  ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๒)
      
๔. อาคารเสนาสนะ
  • อุโบสถ ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
  • ศาลาประดิษฐานรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ศาลาพระพุทธรูป ๑ หลัง โครงสร้างเหล็ก
  • ศาลาเจ้าแม่กวนอิม ๑ หลัง โครงสร้างเหล็ก
  • ศาลานั่งพัก ๒ หลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • เมรุ ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และไม้
  • โรงครัว ๑ หลัง โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger