ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

          เมื่อวันที่ วันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๕๕   นาฬิกา  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสงขลา สืบเนื่องจากประธานศาลฎีกามีนโยบายในการบริหารงานศาลยุติธรรมที่จะสนับสนุนการระงับ ข้อพิพาททางเลือก เพื่อให้ประชาชนสามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยความสมานฉันท์  และให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน  ศาลจังหวัดสงขลาบริหารงานและจัดการภายใต้แนวนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมประจำปี 2553-2556


           ศาลจังหวัดสงขลาได้นำยุทธศาสตร์ แนวคิดการสมานฉันท์โดยสันติวิธี ซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรม สนับสนุนการระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นทางเลือกใหม่มาใช้ในการพิจารณาพิพากษา เพื่อให้ประชาชนสามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยความสมานฉันท์ ก่อให้เกิดความปรองดอง และเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว เที่ยงธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี เพื่อก่อให้เกิดความสมานฉันท์ และพึงพอใจจากคู่ความในคดี พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทั่วถึง และเป็นธรรม ร่วมกันแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ศาลจังหวัดสงขลาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ให้ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้า ได้นำความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอิสลามสำหรับชาวมุสลิม ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อราชการศาล ระบบอำนวยความยุติธรรมทางเลือกและการระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ไปเผยแพร่แก่ประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
มีผู้นำศาสนาจากอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลา เข้าร่วม 400 คน

ในงานนี้ ศาลจังหวัดสงขลาได้จัดทำ คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) แจก ฟรี  ..  ได้ มอบใว้ให้ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา 50  เล่ม  มอบใว้ ให้ กับ มัสยิดกลาง 400 เล่ม..Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger