โครงการ “ศาลจังหวัดสงขลาเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ผู้นำชุมชน” วันที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๕

      เมื่อวันที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๕  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “ศาลจังหวัดสงขลาเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน” เป็นการ จัดประชุมสัมมนาและบรรยาย  โดยมี  นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธาน เปิดการประชุม และบรรยายให้ความรู้กฎหมาย  แก่ ผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดสงขลา  จำนวน ๒๐๐  คน  ณ โรงแรม บีพี สมิหรา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.


 โครงการ “ศาลจังหวัดสงขลาเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน”

           ศาลจังหวัดสงขลาได้นำยุทธศาสตร์แนวคิดสมานฉันท์ ระบบอำนวยความยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี  และการระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง โดยผู้เกี่ยวข้องในคดีมีส่วนร่วมระงับข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่ายภายใต้หลักกฎหมายด้วยความเสมอภาค  ถูกต้องและเป็นธรรม  มุ่งเน้นสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคม  สนับสนุนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท และตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวด้วยสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว  ถือเป็นหลักว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาอย่างชัดแจ้ง บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง คำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย  ในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาอย่าง รวดเร็วและจะเรียกหลักประกันเกินควรแก่กรณีไม่ได้  การไม่ให้ประกัน ต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทราบโดยเร็ว  เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  เพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งศาลจะเป็นผู้ให้ความรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นการประกันสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่จะได้รับรู้ขั้นตอนการดำเนินคดีตลอดจนผลที่ได้รับในการดำเนินคดี  โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีก่อให้เกิดสมานฉันท์สร้างสันติในสังคม

        ศาลจังหวัดสงขลาตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการศาลจังหวัดสงขลาเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนในเขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลาซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้าในอันที่จะนำความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและขั้นตอนการติดต่อราชการศาล  ระบบอำนวยความยุติธรรมทางเลือก  และการระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องไปเผยแพร่แก่ชุมชนและประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการศาลจังหวัดสงขลาเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน

 วัตถุประสงค์
         เพื่อให้ผู้นำชุมชนในเขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลา นำความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและขั้นตอน การปฏิบัติตัวเมื่อมาติดต่อราชการศาล เผยแพร่แก่ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ประชาสัมพันธ์การสมานฉันท์ข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมและเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรม  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยการเจรจาตกลงในข้อพิพาท  เข้าถึงในกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมาย
                   ผู้นำชุมชนในเขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลามีความรู้เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ระเบียบ   แนวทางปฏิบัติ  การปล่อยตัวชั่วคราว กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและนำความรู้เผยแพร่แก่ชุมชนมากขึ้น
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger