เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัวทุกกรณี


เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัวทุกกรณี
1.    บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2.    บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3.    ทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
4.    ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย
หลักฐานการประกันต้องนำไปแสดงเพิ่มเติมเฉพาะกรณี

กรณีมีคู่สมรส

กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส

1.    หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส

กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว

1.    สำเนาในสำคัญการหย่า

กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์แก่กรรมแล้ว

1.    สำเนามรณะหรือ
2.    ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย” หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
กรณี ชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์

1.    หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน อก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
กรณี ชื่อตัว หรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

1.    สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
กรณี ชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว

1.    สำเนาใบสำคัญการสมรส


กรณี มอบอำนาจ

กรณี เจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันแทน

1.    ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
2.    บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจพร้อมสำเนา
3.    หนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบไปทำที่อำเภอ ลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำเภอหรือผู้ทำการแทน หรือพนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ
(สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว

1.    โฉนดที่ดิน , นส.3ก หรือนส.3
2.    เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล,สลากออมสิน
3.    สมุดเงินฝากประจำ
4.    ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
5.    เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
6.    หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย

ใช้หลักทรัพย์ประกันต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

    กรณี โฉนดที่ดิน, นส.3 หรือนส.3

        หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน

    กรณี สมุดเงินฝากประจำ

        หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ

    กรณี เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล,สลากออมสินตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่ง

จ่าย หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย

        ไม่มีเอกสารประกอบ

ใช้บุคคลเป็นประกันต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

        หนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะตำแหน่งระดับอัตราเงินเดือน

การใช้หลักประกันเดิม

1.    มีการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อพนักงานสอบสวนและยังไม่ได้รับหลักประกันคืน
2.    พนักงานอัยการเห็นสมควร ถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชั้นพนักงานอัยการ

หน่วยงานของรัฐขอปล่อยชั่วคราว

1.    เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
2.    ตกเป็นผู้ต้องหาเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
3.    หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจขอใช้บุคคลแทนการนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางประกัน


หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียนประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา พนักงานอัยการจะถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2549 โดยจะกำหนดวงเงินประกันไม่เกิน สามในสี่ของวงเงินประกันที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยกฎเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 รายละเอียดของกฎกระทรวงและข้อบังคับของประธานศาลฎีกาปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (81) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำบุญตักบาตร (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger