ศาลจังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

             เมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   นางสาวรวิภัทร โชคเจริญเลิศ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นายปรารภ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ  นายนวพงษ์ บุญสิทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส  และคณะจำนวน 15 คน  เข้าศึกษาดูงานระบบงานในส่วนต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง  ในการปฏิบัติงาน ../.
ประวัติความเป็นมาของศาลจังหวัดนราธิวาส
ศาลจังหวัด นราธิวาส กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2450 เดิมชื่อ ศาลตะลุบัน เมืองสายบุรี มณฑลปัตตานี (ปัจจุบัน คือ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี) มีตราประจำศาลเป็นงาช้าง ขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทย
ต่อมามีการ เปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลจังหวัดนราธิวาส และต่อมาปี พ.ศ.2507 ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องพิจารณา ตั้งอยู่ที่ ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ.2539 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 93,500,000 บาท ให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตขนาด 3 ชั้น บนเนื้อที่จำนวน 14 ไร่ 1 งาน 93.75 ตารางวา ภายในศูนย์ราชการตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาด 14 ห้องพิจารณาคดี และได้ย้ายมาเปิดทำการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2543 ส่วนอาคารที่ทำการหลังเดิมได้ยกให้เป็นที่ทำการของศาลจังหวัดนราธิวาสแผนก คดีเยาวชนและครอบครัว
เขตอำนาจ ศาลจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัด นราธิวาส เว้นแต่คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมีอำนาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี 13 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองนราธิวาส 2. อำเภอตากใบ 3. อำเภอสุไหงโก-ลก 4. อำเภอสุไหงปาดี 5. อำเภอแว้ง 6. อำเภอระแงะ 7. อำเภอรือเสาะ 8. อำเภอยี่งอ 9. อำเภอบาเจาะ 10. อำเภอสุคิริน 11. อำเภอจะแนะ 12. อำเภอเจาะไอร้อง 13. อำเภอศรีสาคร
ลักษณะพิเศษของศาลจังหวัดนราธิวาส เป็น ศาลที่มีการใช้กฎหมายอิสลามเช่นเดียวกันกับศาลจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดปัตตานี และศาลจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นศาลที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม เรียกว่า ดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งมีประจำศาลละ 2 คน รวมทั้งประเทศจึงมีดะโต๊ะยุติธรรมเพียง 8 คน
การใช้ กฎหมายอิสลามมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่มีการปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง พ.ศ.2444 (ร.ส.120) ในสมัยนั้นมีข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ.120 ว่าให้ใช้พระราชกำหนดกฎหมายทั้งปวงทั้งในความอาญา และความแพ่ง แต่ความแพ่งซึ่งเกี่ยวด้วยศาสนาอิสลามเรื่อง ผัวเมียก็ดี มรดกก็ดี ที่คนนับถือศาสนาอิสลามเป็นโจทก์เป็นจำเลย ให้ใช้กฎหมายอิสลาม และให้โต๊ะกาลี ซึ่งเป็นผู้รู้และเป็นที่นับถือในศาสนาอิสลามเป็นผู้พิพากษาตามกฎหมายอิสลาม นั้น ซึ่งต่อมาโต๊ะกาลีดังกล่าวได้มีข้อกำหนดในสารตรากระทรวงยุติธรรมให้เรียกว่า ดะโต๊ะยุติธรรม
บริเวณ 7 หัวเมืองดังกล่าว ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถูกยุบและตั้งเป็นจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ดังนั้นศาลใน 3 จังหวัด นี้จึงได้มีการใช้กฎหมายอิสลามมาก่อนนานแล้ว ส่วนจังหวัดสตูลนั้นได้เริ่มมีสารตรากระทรวงยุติธรรมให้มีขึ้นในภายหลัง เนื่องจากเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวนมาก
ต่อมาในปี พ.ศ.2489 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล เป็นกฎหมายรองรับถึงการใช้กฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษไปจากจังหวัดอื่น
จึงพอสรุปได้ว่า อิสลานิกชนใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกให้มีดะโต๊ะยุติธรรม เป็นผู้ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามเท่านั้น ดังนั้น ข้อกฎหมายอิสลามจึงยุติแต่ในศาลชั้นต้น จะไม่มีการอุทธรณ์ ฎีกา และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม
การแบ่งสายงานในส่วนของงานธุรการ
 • ส่วนช่วยอำนวยการ
 • ส่วนคลัง
 • ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
 • ส่วนคดี
 • ส่วนช่วยพิจารณาคดี
 • ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

  อัตรากำลังของศาลจังหวัดนราธิวาสในปัจจุบัน
  ข้าราชการตุลาการ
  ข้าราชการ ตุลาการ จำนวน 15 คน และดะโต๊ะยุติธรรม จำนวน 2 คน มี นายนวพงษ์ บุญสิทธิ์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และมีจำนวนห้องพิจารณาที่เปิดใช้ในขณะนี้จำนวน 6 ห้อง
  ข้าราชการศาลยุติธรรม
  ข้าราชการบรรจุแต่งตั้งตามกรอบ จำนวน 28 อัตรา คือ
  ระดับอำนวยการระดับสูง               1 อัตรา
  ระดับชำนาญการพิเศษ                  1 อัตรา
  ระดับขำนาญการ                           7 อัตรา
  ระดับปฏิบัติการ                             4 อัตรา
  ระดับชำนาญงาน                          4 อัตรา
  ระดับปฏิบัติงาน                            9 อัตรา

  อัตราตามตำแหน่งว่าง                 3 อัตรา
  ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา คือ
  พนักงานแปล                               3 อัตรา
  พนักงานขับรถยนต์                      1 อัตรา
  พนักงานสถานที่                          2 อัตรา
  พนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา คือ
  นิติกร                                           2 อัตรา
  พนักงานคอมพิวเตอร์                 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม                5 อัตรา
  พนักงานขับรถยนต์                     1 อัตรา

  พนักงานแปล                              2 อัตรา

  ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา คือ

  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม                 1 อัตรา

  ลูกจ้างชั่วคราวจากส่วนรายการอื่นๆ

  ลูกจ้างชั่วคราวจากส่วนราชการอื่นๆซึ่งได้รับการสรรให้มาช่วยประจำศาลจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

  ลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนฯ        2 อัตรา

  ลูกจ้างโครงการเยียวยา                                            3 อัตรา

  ลูกจ้างโครงการ จาก ศอ.บต.                                   2 อัตรา

 • Share this post :

  แสดงความคิดเห็น

  คลังบทความของบล็อก

  ป้ายกำกับ

  โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

  จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

   
  Support : Creating Website By SU| |
  Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
  Template Created by SU
  Proudly powered by Blogger