ศาลแขวงนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

        เมื่อ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   นายปรารภ เทพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ นางเยาวนิตย์  จันทร์มณี  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ศาลแขวงนครศรีธรรมราช  และคณะจำนวน 15 คน  เข้าศึกษาดูงานระบบงานในส่วนต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และ หาวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน  และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนกร พลายสาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ให้คำปรึกษาแนะนำด้วย  ../.
ประวัติศาล
  
 
       ศาลแขวงนครศรีธรรมราช  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499  และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการศาลแขวงในบางจังหวัด พ.ศ. 2500 พร้อมกับศาลอื่นๆ อีกหลายศาล เช่น ศาลแขวงสงขลา ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี การจัดตั้งศาลแขวงขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในอันที่จะให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลสำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว โดยได้แบ่งเบาภาระจากศาลจังหวัดสำหรับ คดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อย และคดีอาญาที่มีอัตราโทษไม่มากนัก ตามที่กำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรรม ในเขตบางท้องที่ให้มีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง โดยเฉพาะในส่วนคดีอาญาได้มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นกำหนดวิธีพิจารณาความสำหรับศาลแขวงไว้เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้คดีได้ดำเนิน ไปโดยรวบรัดและรวดเร็ว
       
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 โดยรวมอยู่ในอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไม่สะดวกต่อมาการปฏิบัติราชการตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อ ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้อนุญาตให้ศาลแขวงนครศรีธรรมราชย้ายไปอยู่ที่เรือนไม้ในบริเวณวัดร้องเสมาเมือง ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเรือนไม้ซึ่งเคยใช้เป็นบ้านพักผู้พิพากษา โดยเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2504 แต่เนื่องจากอาคารหลังนี้เก่าแก่มาก ทั้งคับแคบขาดความสง่างาม จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นอาคารศาลอย่างถาวร
       
ต่อมา พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและศาลแขวงนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ รวมอยู่ในอาคารเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้อาคารชั้นล่างด้านทิศใต้เป็นที่ทำการศาลแขวงนครศรีธรรมราช นับว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความโอ่โถงสวยงามและทันสมัย เหมาะสมที่จะใช้ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นอย่างดี       ปัจจุบันนี้ คดีที่ขึ้นสูศาลแขวงนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ต้องมีการเพิ่มอัตรากำลังผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อรับรองการขยายตัวของคดีดังกล่าว ในปี พ.ศ.2538 นายอรรณพ จุฬาพิมพ์พันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราชในขณะนั้น ได้เสนอเรื่องเพื่อของบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลแขวงนครศรีรรมราช และในปี พ.ศ. 2539 ได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่เศษ บริวเณศูนย์ราชการแห่งใหม่ (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารศาลแขวงนครศรีธรรมราช ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ศาลแขวงนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 25,175,400 บาท เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น พื้นที่ในอาคารประมาณ 10,580 ตารางเมตร มีห้องพิจารณาคดี 15 ห้อง จากสัญญาใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ 30 กันยายน 2543 และมีการขยายระยะเวลาก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ 23 ธันวาคม 2545
        ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เปิดทำการอาคารศาลหลังใหม่แล้วตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเกิดประโยชน์แก่ทางราชการในการปฏิบัติงานและคงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการอย่างดียิ่ง- คดีอาญา  มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- คดีมโนสาเร่,คดีผู้บริโภค และคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งราคาทรัพย์สินไม่เกินสามแสนบาท

เขตอำนาจศาล


 ยุทธศาสตร์
         เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์  ศาลยุติธรรมได้กำหนดยุตธศาสตร์ในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติรวมทั้ง กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก  ที่จะสร้างพลังในการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคม  จำนวน  5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่

        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การรักษาความเข้มแข็งและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การประสานความร่วมมือกับยุทธศาสตร์ชาติด้านข้อพิพาทในเชิงเศรษฐกิจภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ

                   พันธกิจที่ 1  การอำนวยความยุติธรรม
                                   -  การพิจารณาพิพากษาคดี
                                   -  การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น
                                   -  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

              พันธกิจที่ 2  การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม

              พันธกิจที่ 3  การประสานความร่วมมือกับยุตธศาสตร์ชาติด้านข้อพิพาท
                                  ในเชิงเศรษฐกิจภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
                    
              พันธกิจที่ 4  การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรม
                                  ทั้งในและระหว่างประเทศ

              พันธกิจที่ 5  การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์
 

ศาลยุติธรรมเป็น สถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรม  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยความเที่ยงธรรมรวดเร็ว  และเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger