คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเข้าศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๖

            เมื่อ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์   นางสาวเรณู แซ่จิว  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ย  ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จำนวน ๗๐ คน  เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์   ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ท่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ท่าน วสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล ได้ บรรยายพิเศษ  เกี่ยวกับ โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีในศาล  และแนวทางปฏิบัติเมื่อมาศาล  ...
รงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487  โดยนายจันทร์สมบูรณ์กุล     ซึ่งเป็นนายอำเภอหาดใหญ่ในสมัยนั้น  กระทรวงศึกษาธิการได้ขนานนามว่าโรงเรียนสตรีประจำอำเภอหาดใหญ่ โดยมีคุณครูฉลวย  ตะวันฉาย เป็นครูใหญ่
เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอักษรย่อ  “สข 4” และในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจันทร์  สมบูรณ์กุล

     พ.ศ.  2509  ได้ยุบรวมกับโรงเรียนหาดใหญ่  (โรงเรียน ม.ชาย)ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดโรงเรียนเป็นแบบเรียนร่วม (สหศึกษา)  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)  โดยใช้สถานที่โรงเรียนหาดใหญ่เดิมเป็นที่จัดการเรียนการสอน  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จึงถูกใช้เป็นบ้านพักครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
และต่อมาจึงได้จัดทำเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

     17   มกราคม   พ.ศ. 2534  ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ “หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา”
 โดยใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา เดิม มีนายวิรัช บุญนำ   รักษาการตำแหน่งครูใหญ่   เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน จำนวน  200 คน โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

     20 มิถุนายน พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาให้แต่งตั้งนายสงบ  มณีพรหม รักษาการครูใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

     พ.ศ. 2535   ได้แยกการบริหารงบประมาณ อาคารสถานที่และบุคลากรออกจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ส่วนการเรียนการสอนยังคงเรียนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้จัดสรรอัตราครู มาให้   6   คน  และมีครูมาช่วยราชการ 10  คน รวมเป็น   16   คน

     พ.ศ. 2539  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้แยกมาบริหารจัดการหมดทุกด้านเป็นอิสระ โดยใช้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบ้านพักครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็น อาคารเรียนชั่วคราว

     พ.ศ. 2543  นายวิทยา  รัตนอรุณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ทางการศึกษา นักเรียนและบุคลากรมีผลงานระดับชาติ   เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจอย่างกว้างขวาง 

     พ.ศ. 2549 นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่   27  มกราคม 2549 ได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นโรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายและสมาคมศิษย์เก่า  โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ  จนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีความพร้อมสูงเป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นที่ ยอมรับของชุมชน
ปัจจุบัน นายอุทิศ  คงอนุวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์เป็นรูปตรี  และดอกจัน
ตรี หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดอกจัน หมายถึง ตราสัญลักษณ์เดิมของโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา คือ
ดอกจัน (สันนิษฐานว่าเป็นการให้พ้องกับชื่อ นายจันทร์ สมบูรณ์กุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     สู่มาตรฐานสากล
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สีประจำโรงเรียน
กรมท่า-เหลือง
กรม่า หมายถึง ความหนักแน่น มั่นคง ในการสร้างความดี
เหลือง หมายถึง ความสว่างนำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร
1. ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน
2. มุ่งมั่นสามัคคี
3. ทำดีเป็นแบบอย่าง
4. สร้างทีมงานร่วมกันคิด
5. มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพื่อสังคม
                                        คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์         5.   อยู่อย่างพอเพียง
2.   ซื่อสัตย์สุจริต                      6.   มุ่งมั่นในการทำงาน
3.   มีวินัย                                  7.  รักความเป็นไทย
4.   ใฝ่เรียนรู้                             8.  มีจิตสาธารณะ
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ช ญ.ส.
คำร้อง / ทำนอง อ.วิสาร  สุทธิสว่าง


เราหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ใฝ่ศึกษาและพัฒนาจิตใจ
เยาวชนชาติเชื้อไทย  ให้มีความรุ่งเรือง  เราชาวหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
กรมท่าเหลืองศักดิ์ศรีในแดนลานไทร
คุณธรรมนำก้าวไกลระเบียบวินัย รักสามัคคี  ชาติและองค์กษัตรา
ศาสนาเทิดทูนยึดมั่นรูปตรีเป็นศรีคู่ดอกจัน ผูกพันร้อยรวมดวงมาลย์กุลกันยา
รักษาความอ่อนหวาน บุรุษกล้าหาญสมบูรณ์กายใจสร้างชื่องดงามตลอดไป
เลื่องลือไกล  สมบูรณ์กุลกันยา   

สมบูรณ์กล้าแกร่ง  เราร่วมแรงในการกีฬา รักในพลานำชีวาสู่ความสดใส
หลอมรวมน้ำใจก้าวไปมุ่งนำชัยมา
ร่มไทรร่มรื่น  แผ่กิ่งยืนปกปักรักษา สมบูรณ์กุลกันยาจะรักษาในเกียรติศักดิ์ศรี
ชีวิตยอมพลีเรา ญ.ส. สามัคคี  เรา ญ.ส. สร้าง
ความดี  ไว้นิจนิรันดร์


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (81) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำบุญตักบาตร (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger