ศาลจังหวัดทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

        เมื่อ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   นายปรารภ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ นายอาจินต์ ภิบาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดทุ่งสง และคณะจำนวน 15 คน  เข้าศึกษาดูงานระบบงานในส่วนต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และ หาวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง  ในการปฏิบัติงาน  และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงศธร เหมทานนท์  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ให้คำปรึกษาแนะนำด้วย../.


ประวัติความเป็นมา

       ศาลจังหวัดทุ่งสง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2520  สมัยนายธานินทร์  กรัยวิเชียร  เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม จำนวน 14,615,880 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ โดยขอใช้ที่ดินของกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 8  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุเนื้อที่ 18 ไร่   เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 กันยายน  2521  และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่9 มีนาคม  2522  โดยนายสุธรรม  ภัทราคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธี ในขณะนั้น และมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดทุ่งสง พ.ศ. 2523 โดยมีพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดทุ่งสง  เมื่อวันศุกร์ที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2523 โดยนายชวน  หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นอาคารที่ทำการศาลจังหวัดทุ่งสงเป็นอาคารตึกสองชั้น  หลังคาทรงไทยขนาด 6  บัลลังก์ กว้าง  33  เมตร  ยาว 79.20  เมตร   เปิดทำการระยะแรกมีข้าราชการตุลาการ  4  คน  ข้าราชการธุรการ 10 คน  ลูกจ้างประจำ 6  คน และพนักงานขับรถยนต์  1 คน   ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540  ได้ปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลเป็นห้องพิจารณาคดศาลจังหวัดทุ่งสง  เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายตุลาการ เพื่อเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ 5อำเภอและปัจจุบันนี้ประชากรในเขตอำนาจศาลจังหวัดทุ่งสงเพิ่มมากขึ้นจนต้องมีการแบ่งแยกเขตการปกครองท้องที่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดทุ่งสงออกเป็น  10  อำเภอ  แต่ที่ทำการอาคารศาลคับแคบไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทขึ้น 1  หลัง อยู่ด้านซ้ายมือของอาคารศาลมีห้องไกล่เกลี่ย จำนวน  3 ห้อง  และเมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2554  ศาลจังหวัดทุ่งสงได้ดำเนินการเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและสังคมมากขึ้นในการเปิดศูนย์ดังกล่าวได้ใช้สถานที่ของอาคารไกล่เกลี่ยฯ โดยใช้ห้องไกล่เกลี่ยฯ2 เปิดดำเนินการศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีเป็นการชั่วคราว   เขตอำนาจศาลจังหวัดทุ่งสงมีดังนี้
1.  อำเภอทุ่งสง    2.  อำเภอทุ่งใหญ่    3.  อำเภอฉวาง    4.  อำเภอพิปูน    5.  อำเภอนาบอน
6.  อำเภอถ้ำพรรณรา    7.  อำเภอบางขัน     8.  อำเภอช้างกลาง     9.  อำเภอจุฬาภรณ์

สภาพทั่วไป


อำเภอทุ่งสงเป็นอำเภอสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นอันดับสองรองจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากมณฑลเป็นจังหวัด เมื่อปี  พ.ศ. 2440
ได้ตั้งเป็นอำเภอทุ่งสงขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

                   สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขา  ที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ป่าเดิมเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และมีประชาชนเข้าครอบครองอยู่อาศัยกระจายเต็มพื้นที่  ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้  มีพื้นที่รวมประมาณ 602,977  ตารางกิโลเมตร  มีการออกหนังสือสำคัญที่ดินเป็นบางส่วนแต่พื้นที่ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญ  จึงมีปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติที่เป็น    ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร  และข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตที่ดินและการซื้อขายที่ดินระหว่างราษฎรด้วยกันเองเกิดขึ้นมาก และเนื่องจากพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอบางขัน อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งใหญ่ มีราษฎรต่างถิ่นอพยพย้ายมาตั้งครอบครัวใหม่ในพื้นที่จำนวนมาก จึงมีปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและมีอาชญากรรมสูง เนื่องจากพื้นที่กว้างขวางและประชาชนมีจำนวนมาก  ราษฎรนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันในพื้นที่ทำกินของตน ทำให้ยากแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเข้าไปดูแลความปลอดภัยจึงต้องพึ่งพาตนเองและจับกลุ่มดูแลความปลอดภัยกันเอง  โดยนิยมมีอาวุธปืนไว้ ประจำบ้านหรือประจำตัวทั้งมีและไม่มีทะเบียนทำให้มีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนและคดีใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายกันค่อนข้างสูง นอกจากนี้พื้นที่เป็นทางผ่านของถนนสายเอเชียหรือทางหลวงหมายเลข 41 ซึ่งเป็นเส้นทางใหญ่ใช้ในการเดินทางสู่ภาคใต้โดยผ่านหลายอำเภอในเขตอำนาจศาล เริ่มตั้งแต่  อำเภอถ้ำพรรณรา  อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน  อำเภอทุ่งสง  อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬาภรณ์ มีประชาชนใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทและการกระทำผิดอื่น ๆ  ของผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางที่ตรวจจับได้สูงเช่นกัน


 ประชากรและอาชีพ


ข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2552 ในเขตทั้ง 10 อำเภอ มีประชากร จำนวน 151,563 คน    ความหนาแน่นของประชากร 188.75 คนต่อตารางกิโลเมตร อำเภอทุ่งสงเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากและหนาแน่นที่สุด  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ กองบัญชาการจังหวัดทหารบก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 มีโรงงานและหน่วยงานธุรกิจเอกชนตั้งอยู่มากที่สุด      เช่น โรงงานผสมปูนซิเมนต์สำเร็จรูป  และโรงรมยาง เป็นต้น  เป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ

                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  สวนผลไม้  สวนปาล์มน้ำมันธุรกิจการค้าและรับจ้าง  เนื่องจากขณะนี้ยางพารามีราคาสูงจึงทำให้ประชาชนเจ้าของสวนและ ผู้รับจ้าง กรีดยางมีรายได้ดี  ทำให้ธุรกิจและการค้าอื่นๆดีตามไปด้วยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ90.59 นับถือศาสนาพุทธ  นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 8.45 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.96


คำขวัญ

                    ถ้ำตลอดงามตระการ  อุทยานน้ำตกโยง  โรงงานมากมี  สถานีชุมทาง  ศูนย์กลางราชการ  ทรงประทานพระคู่เมือง  ลือเลื่องแม่กวนอิม


ลักษณะทางภูมิศาสตร์

                   อำเภอทุ่งสงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจาก       ตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัด ดังนี้

-          ทิศเหนือติดต่ออำเภอช้างกลางและอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

-          ทิศใต้ติดต่ออำเภอรัษฎา  อำเภอห้วยยอดและอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

-          ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอร่อนพิบูลย์และอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-          ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอบางขันและอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตการปกครอง

                  อำเภอทุ่งสงมีพื้นที่ 602,977  ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น         13 ตำบล 17 ชุมชน 124 หมู่บ้าน มีเทศบาลจำนวน 2 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปกครองพื้นที่ตำบลปากแพรก และเทศบาลตำบลที่วัง ปกครองตำบลที่วัง  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอีก    11 แห่ง คือ

1.      องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

2.      องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

3.      องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

4.      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

5.      องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

6.      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

7.      องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง

8.      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

9.      องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่

10.   องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

11.   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


การคมนาคม

                การคมนาคมขนส่งของอำเภอทุ่งสงเป็นการคมนาคมทางบก มีทางหลวงสาย  ต่าง ๆ และทางรถไฟเป็นเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอำเภอทุ่งสงได้สะดวก  โดยแยกออกเป็น

     ทางรถไฟ

                   เนื่องจากอำเภอทุ่งสงเป็นศูนย์กลางของการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมหลายประเภท  อำเภอทุ่งสงจึงเป็นสถานีชุมทางรถไฟ  โดยรถทุกขบวนที่จะเดินทางไปยังภาคใต้จะต้องผ่าน ที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

ทางรถยนต์

                   -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  (ชุมพร – พัทลุง) เชื่อมอำเภอทุ่งสงเข้ากับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เช่น อำเภอนาบอน อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                   -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 (ต่อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช – บรรจบทาง ของเทศบาลเมืองตรัง) เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านตำบลชะมาย ตำบลที่วัง ตำบลกะปาง ไปอำเภอรัษฎาและอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

                   -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4110 (ทุ่งสง – พระแสง) เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับอำเภอทุ่งใหญ่ โดยผ่านพื้นที่ของตำบลเขาขาว ตำบลนาโพธิ์ ตำบลควนกรดมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ในหมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า  ตำบลชะมาย

                   -  โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟเป็นเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ได้สะดวก

วิสัยทัศน์ศาลจังหวัดทุ่งสง

บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว เที่ยงธรรม  โปร่งใส

และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ1.      พิจารณาพิพากษาคดีอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
2.      ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยและวิธีการอื่นด้วยความเป็นธรรม
3.      คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน


แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 – 2556ยุทธศาสตร์ที่ 1    รักษาความเข็มแข็งและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม และการ    คุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้วยความเสมอภาค  เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2     พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในระบบศาลชำนัญพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการศาลและการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4    พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ    ราชการศาลและบริการชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5    เพิ่มศักยภาพระบบการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6    เพิ่มศักยภาพระบบการบริหารงานบุคคล
              
พันธกิจ
    พันธกิจที่ 1     การอำนวยความยุติธรรม


-          การพิจารณาพิพากษา

-          การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น

-          การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

พันธกิจที่ 2    การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม

พันธกิจที่ 3    การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ

พันธกิจที่ 4   การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อรองรับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger