ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ.ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

              เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรารภ เทพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อม ด้วย  นางมัทนียา สีดำ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ.ห้องประชุม ใหญ่ ศาลจังหวัดสงขลา ...   เพื่อให้ทราบถึง ระเบียบข้อปฏิบัติเบื้องต้น ในการเข้ามาอยู่ฝึกงานในศาล จังหวัดสงขลา ..เช่น ให้นักศึกษาฝึกงานทุกท่านแต่งกายด้วยชุดนิสิตหรือนักศึกษาให้เรียบร้อย ประพฤติตนสุภาพ อ่อนน้อม รวมทั้งให้ความเคารพสถานที่ และไม่ส่งเสียงดัง หรือหลอกล้อกันจนเกินพอดี  ติดบัตร แสดงตน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศาล.     มี นักศึกษา จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จำนวน 9 คน   จาก ราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 คน รุ่น นี้ มาฝึกงานทั้งหมด 10 คน

    ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 7 ไร่ 6.8 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีชื่อว่า "โรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าสงขลา" สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนวิชา แผนกช่างเย็บเสื้อผ้า แผนกช่างทอผ้า พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา" สังกัดกองโรงเรียนการช่างกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนการช่างสตรีเพียงแผนกเดียว และเรียกชื่อระดับชั้นว่า มัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน
       
         พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา พ.ศ. 2519 และในปี 2518 ได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มอีกจำนวน 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 56.8 ตารางวา โดยได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 โดยรวมกับโรงเรียนเทคนิคสงขลาซึ่งเป็นวิทยาเขต 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2 มาเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา"

         ในปี พ.ศ. 2541 ไได้เปิด "วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎ์นิกร)" ขึ้นที่ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน 25 ไร่ และวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มอีก 1 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ 26 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา

ในปี พ.ศ.  2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ได้แยกตัวเป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)"

Nakhon si Thammarat Rajabhat University :: ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2554

 

ปี่ที่ก่อตั้ง     พ.ศ. 2500
ที่ตั้งปัจจุบัน     เลขที่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช - นบพิตำ (ทางหลวงหมายเลข 4016 ) หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย     ประทีปถิ่น ประเทืองไทย
สีประจำมหาวิทยาลัย     สีเหลือง และสีแดง
พื้นที่ปัจจุบัน     299 ไร่ 50.40 ตารางวา โฉนด หมายเลข 596
สาขาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
สาขานิติศาสตร์ สาขาบัญชี
คณะที่จัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาตสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประวัติมหาวิทยาลัย

การสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช  

ก่อนมาเป็นมหาวิทยาลัย สถานศึกษาแห่งนี้มีกำเนิดมาจาก โรงเรียนฝึกหัดครู พัฒนามาเป็น วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และเป็น มหาวิทยาลัย ในที่สุดณพื้นที่ประมาณ300ไร่บริเวณเชิงเขามหาชัยหมู่ที่4ตำบลท่างิ้วอำเภอ เมืองจังหวัดนครศรีธรรรมราชห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันตกตาม ถนนนคร-นบพิตำเป็นระยะทาง13กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่อดีตรัฐมานตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการพลเอกมังกรพรหมโยธีได้มาสำรวจและตกลงใจที่จะจัดตั้ง โรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นมาใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจนเมื่อวันที่1มกราคม พ.ศ.2500กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช เชื่อว่าประกาศจัดตั้งครั้งนั้นเพราะอิทธิพลทางการเมืองเพราะได้ยุบโรงเรียน ฝึกหัดครูตรังย้ายครูอาจารย์และทรัพย์สินมาสังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรี ธรรมราชและได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)ในปีนั้นเองแต่ เนื่องจากก่อสร้างอาคารเรียนไม่ทันจึงเปิดทำการสอนชั่วคราวที่อาคารห้องสมุด ประชาชนสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่ออาคารเรียนและหอนอนก่อสร้าง เสร็จแล้วในปีพ.ศ.2502จึงเปิดสอนเป็นการถาวรณบริเวณเชิงเขามหาชัยการจัดตั้ง โรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชใน พ.ศ.2500 มิใช่เป็นการตั้งครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้ 52 ปี คือพ.ศ.2448ตรงกับรัชสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาก่อนแล้วโดยใช้ กุฏิของพระวัดท่าโพธิ์เป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรก22คนจึง อาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหดครูนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ในพ.ศ.2500 นั้นเท่ากับการเจริญรอยตามนโยบายจัดการศึกษาของสมเด็จพระปิยมหาราช นั่นเอง

จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่วิทยาลัยครู  

หลังจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชเปิดสอนมาครบ 12 ปี กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับฐานะเป็น วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์2512และเปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)ประจวบกับช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัด การผลิตครู จึงได้เปิดสอนภาคนอกเวลาแก่บุคคลภายนอกในหลักสูตร ป.กศ. และป.กศ.ชั้นสูงด้วยโครงการนี้ดำเนินการเรื่อยมาและสิ้นสุดโครงการเมื่อพ. ศ.2519ปีการศึกษา 2517วิทยาลัยครูสังกัดกรมการฝึกหัดครูรวม17วิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร2ปีรับผู้สำเร็จป.กศ.ชั้นสูงหรือสำเร็จ ประโยคครูมัธยม(พ.ม.)วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็น1ใน17ของวิทยาลัยครูที่ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีดังกล่าวสำหรับในปีแรกเปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทั่วไปเพียงวิชาเดียวปีการศึกษา2518มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระ ราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช2518วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจึงได้รับการ ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมีหน้าที่ระบุไว้ในพระราช บัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช2518ดังนี้มาตรา5ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการ ศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิชาการ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะของครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปีการ ศึกษา2527วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็นวิทยาลัยหนึ่งที่ได้รับการประกาศ จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครูตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการที่กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงออกสู่ประชาชนและเร่งรัดการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ ต่างๆเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจึง เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ(ป.ทอ.)เนื่องจากพระราชบัญญัติ วรที่กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงออกสู่ประชาชนและเร่งรัดการจัดการที่ กระจายโอรที่กุทธศักราช2527ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาสาขา วิชาการอื่น ในระดับปริญญาตรีได้ตามความต้องการของท้องถิ่นนอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูจึง ได้ปรับรายวิชาหลักสูตรของประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) เข้าเป็นหลักสูตรอนุปริญญาวิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกก่อสร้าง

  จากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏ  

พ.ศ.2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์พ.ศ.2535 แล้ววิทยาลัยครูทั้งหมดทั่วประเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราช บัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ.2538เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการทำ หน้าที่พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์คือให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอนในระดับสูง กว่าปริญญาตรีและมีหน้าที่ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริม วิทยฐานะครูปีการศึกษา2538-2542สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ทำหน้าที่กว้าง ไกลตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและคุณวุฒิของคนในท้อง ถิ่นให้สูงขึ้นให้สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมหรืออยู่ในท้องถิ่นอย่างมี คุณภาพสถาบันจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามปณิธานที่ว่าแต่งบ้านให้น่าอยู่แต่ง ภูมิรู้ให้แตกฉานสืบสานวัฒนธรรมนำชุมชนพัฒนาและปรับแต่งบรรยากาศด้านกายภาพ ของสถาบันให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงปีการ ศึกษา2542-2545สถาบันได้ดำเนินภารกิจต่งๆขยายขอบเขตมากขึ้นเนื่องจากเป็น ช่วงเวลาที่ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อก้าวไปสู่การเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏตามร่างพระราชบัญญัติที่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการ นิติบัญญัติและการปฏิรูประบบราชการ กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การปรับระบบงบประมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา การร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการวิจัยทุกรูปแบบและการประกันคุณภาพ การศึกษาโดยสถาบันได้รับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

  จากสถาบันราชภัฏสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช มีศักยภาพทางวิชาการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย สามารถเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ในระดับปริญญาตรีเปิดสอน5สาขาวิชาคือสาขาวิชาการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชา-บริหารธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชีระดับปริญญาโท เปิดสอนในสามสาขาคือสาขาไทยคดีศึกษาสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ สาขาบริหารการศึกษานอกจากจะมีภารกิจในด้านจัดการศึกษาแล้วยังมีภารกิจด้าน วิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะเห็นว่าปัจจุบันสถาบัน ได้ปฏิบัติภารกิจและมีศักยภาพทางวิชาการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้วจน กระทั่งวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติเรียก ว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เรียกชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามความในราชกิจจานุเบกษาโดยมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพ.ศ.2547และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger