ศาลจังหวัดสงขลาดำเนินการปลดทำลายสำนวนความ และเอกสาร ประจำปี ๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

      เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสงขลา มอบหมายให้  นายณรงค์ พรหมอยู่     ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  ดำเนินการปลดทำลายสำนวนความ และเอกสาร ประจำปี ๒๕๕๖ 


     เวลา ๐๘.๓๐ น. เมื่อมากันพร้อมเพรียงก็เริ่มดำเนินการขนสำนวนส่วนที่ต้องการทำลาย ออกจากตู้ คอนเทนเนอร์ ออกมากองรวม  ที่ด้านนอก และ ช่วยกันขน ต่อไปยัง ศาลา ข้างโรงอาหาร  จากนั้น ก็ ยัดลง ในกระสอบ ..เรียบร้อย .ของปี 56

เสร็จจากนั้น ก็ ขน ของปี 55 จาก ห้องเก็บของ โรงรถ ทางขึ้น ภาค ไปยัง ศาลา ข้างโรงอาหาร  จากนั้น ก็ ยัดลง ในกระสอบ ..  ของเก่า ปี 55 ที่ ช่วยกัน ขน เยอะก่วาปี นี้ ประมาณ 2 เท่า
เวลา ๑๒.๐๐น. ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง.

ผู้รับผิดชอบคณะที่ 1  ปลดเผาทำลายสำนวน  รวม ทั้งหมด 950 สำนวน
1.นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
2.นางทิพย์วรรณ ลือประพันธ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
3.นางสุภาวดี ยอดรักษ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
4.นางกนกวรรณ ด้วงจันทร์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
5.นางสาวละออง คำสุข เจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
6.นางวนิดา สะแหละ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
7.นายชลิต จารุมณี ลูกจ้างประจำ
8.นางสาวณัฐรดี คำดี
------------------------------------------------------------
ผู้รับผิดชอบคณะที่ 2  ปลดเผาทำลายสำนวน  รวม ทั้งหมด 948 สำนวน
1.นางอักษิพร ผลใหม่ หัวหน้าส่วนช่วยพิจารณาคดี
2.นางกฤตยา สหกะโร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
3.นางยินดี นวลศรี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
4.นางโฉมศรี ไชยสุวรรณ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 
5.นางปรีดา หนูชัยแก้ว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 
6.นางสาวสุทธิพร เพชรชุม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ...............  
7.นายชยะพัทธ์ หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 
8.นายจิตรกร แก้วประดับ    นิติกร 
----------------------------
ผู้รับผิดชอบคณะที่ 3  ปลดเผาทำลายสำนวน  รวม ทั้งหมด 948 สำนวน
1.นางรุ่งรัศมี ชาติพันธุ์     หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ
2.เยาวนุช ดวงจินดา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
3.ปิยานุช จิตตมาโร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
4.พัชรี ปุตตาพัฒน์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  
5.สุรีย์รัตน์ ไชยศรี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
6.สุไสว บินสหัส เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  
7.นายประมวล ทองคำ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน 
8.นายโสภณ บุญมรกต ลูกจ้างประจำ   
----------------------------
ผู้รับผิดชอบคณะที่ 4  ปลดเผาทำลายสำนวน  รวม ทั้งหมด 948 สำนวน
1.นางกาญจนา พลันสังเกตุ  หัวหน้าส่วนคลัง
2.สุลีพร ลิมปิติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
3.มนทิรา ปันทะรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4.นางอัญชิษฐา มานะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5.หนึ่งนภา มีชัยชนะ ลูกจ้างชั่วคราว
6.วิชญาพร พูนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว
7.นายขจรศักดิ์ มีสกุล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 
8.นายธนาพัฒน์ ติระพัฒน์   นิติกร  
----------------------------
ผู้รับผิดชอบคณะที่ 5    ปลดเผาทำลายสำนวน  รวม ทั้งหมด 948 สำนวน
1.นางสาวเรณู แซ่จิว นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ย
2.นางยุวดี พานิช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 
3.นางสาวแสนสม เสริมสุทธิ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ    
4.เบ็ญญา บ่าวแช่มช้อย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ    
5.สันทนีย์ สะไหน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ      
6.สุกฤษฎิ์ พรหมชูแก้ว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน     ลาป่วย
7.นายสุวชัย สุวรรณมณี พนักงานราชการ   
8.นางสาวลัดดาวัลย์ บัวเพชร ลูกจ้างชั่วคราว     
----------------------------
ผู้รับผิดชอบคณะที่ 6    ปลดเผาทำลายสำนวน  รวม ทั้งหมด 948 สำนวน
1.นางเสาวนิตย์ เทพทัต เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
2.นางสาวจิณัฏฐิตา เพ็ชรพยาบาล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
3.นางศศินา แก้วเกลี้ยง ......................  
4.แมนสรวง มณีโชติ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ    
5.ณิชาภัทร คูนิอาจ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน     
6.สุมิตรา มานพศิลป์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน     
7.นายชาตรี เกสรินทร์ ลูกจ้างประจำ    
8.นายธวัชชัย ชูโชติ นิติกรปฏิบัติการ     
----------------------------
ผู้รับผิดชอบคณะที่ 7    ปลดเผาทำลายสำนวน  รวม ทั้งหมด 948 สำนวน
1.นางสุชาดา ยอดเกื้อ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
2.รัชนี ขวัญงาม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน       
3.สุภาพ แก้วสุนีย์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน       
4.นิตยา ทองฤกษ์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ       
5.พัชรินทร์ พงศ์จันทรเสถียร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  
6.นายนรารัตน์ ชูปลื้ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน     
7.ปริศนา สอนดอนไพร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน    
8.นายซัมซูดิน วาจิ ลูกจ้างประจำ    
----------------------------
ผู้รับผิดชอบคณะที่ 8    ปลดเผาทำลายสำนวน  รวม ทั้งหมด  795 สำนวน
1.นางสุพิศ สิตาพงษ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
2.อัญชลี สุวัสดิรักษา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน      
3.ทองก้อน.ชาญเชิงพานิช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน     
4.นางวัลยา บุญส่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน.................   
5.นางจุรีพรภรณ์ สุทธิชล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน...........
6.มลฤดี ทองแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว       
7.นายอิทธิเดช เสนเรื่อง นิติกรปฏิบัติการ       
8.นายบุญธรรม ชัยรัตน์ ลูกจ้างประจำ       
----------------------------
ผู้รับผิดชอบคณะที่ 9 (ทำรายงานการปลดเผาสำนวน)
1.ไซนา เหมมัน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ   หัวหน้าส่วนงานคดี
2.นางอมรรัตน์ ถึงมาก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
3.สุนันทา สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
4.มัทนียา ตรงชาติ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
5.กานดา สาสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
6.นางสาวปานจิตร์ มาสินธุ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
7.นางสาวมินทร์ลดา กีรติธนะวัฒน์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
8.นิลรัตน์ สุวรรณแสง ลูกจ้างชั่วคราว
----------------------------
รายชื่อ ผู้มา ขน สำนวน ไปใว้ตรงศาลาเพื่อย่อย สำนวน  มีทั้ง สำนวน ปี 2556  และของเก่า ปี 2555           วันที่ 23 มิถุนายน 2556
คณะที่ 1
1.นายชลิต จารุมณี    แทน
คณะที่ 2
1.นางอักษิพร ผลใหม่
2.นายชยะพัทธ์ หนูแก้ว
3.นายจิตรกร แก้วประดับ
คณะที่ 3
1.นางรุ่งรัศมี ชาติพันธุ์
2.นายประมวล ทองคำ
3.นายโสภณ บุญมรกต
คณะที่ 4
1.นางกาญจนา พลันสังเกตุ
2.นายขจรศักดิ์ มีสกุล
3.นายธนาพัฒน์ ติระพัฒน์
คณะที่ 5
1.นางสาวเรณู แซ่จิว
2.นายสุวชัย สุวรรณมณี
คณะที่ 6
1.นางเสาวนิตย์ เทพทัต
2.นายชาตรี เกสรินทร์
3.นายธวัชชัย ชูโชติ
คณะที่  7
1.นางสุชาดา ยอดเกื้อ
2.นายนรารัตน์ ชูปลื้ม
3.นายซัมซูดิน วาจิ
คณะที่  8
1.นางสุพิศ สิตาพงษ์
2.นายอิทธิเดช เสนเรื่อง  แทน
3.นายบุญธรรม ชัยรัตน์
คณะที่  9
1.นางอมรรัตน์ ถึงมาก
2.นางสาวปานจิตร์ มาสินธุ์
3.นางสาวมินทร์ลดา กีรติธนะวัฒน์
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger