ประวัติศาลจังหวัดนาทวี

ประวัติศาลจังหวัดนาทวี                 เมื่อปี ๒๕๒๘ นายปลื้ม โชติษฐยางกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ในขณะนั้น ได้เสนอโครงการจัดตั้งศาลเพิ่มขึ้นในส่วนภูมิภาค (ศาลจังหวัดนาทวี) ต่อนายไสว พัฒโน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ในขณะนั้น ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลที่อำเภอนาทวี ได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบล่วงหน้า ครั้นเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๙ นายสงบ ทิพย์มณี และคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีหลักการและเหตุผลเนื่องจากจังหวัดสงขลามีสภาพทางภูมิศาสตร์กว้างใหญ่ การคมนาคมระหว่างตัวจังหวัดถึงอำเภอต่าง ๆ บางแห่งมีระยะทางห่างกันมาก ทำให้ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้มีเขตครอบคลุมท้องที่อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะเดาและอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งการเดินทางจากอำเภอต่าง ๆ ดังกล่าวไปยังอำเภอนาทวีใกล้และสะดวกกว่าการเดินทางไปยังตัวเมืองสงขลา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่ดังกล่าวจะได้รับความยุติธรรมจากศาลโดยทั่วถึงกัน และจะได้เป็นการสะดวกต่อการพิจารณาคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องที่ดังกล่าวแต่การพิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้เป็นไปโดยราบรื่น ต่อมาปี ๒๕๓๕ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรีและคณะ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ขณะเดียวกันในการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศาลภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ที่กระทรวงยุติธรรม มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศาลจังหวัดนาทวี โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี และ นายวินัย เสนเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ ผู้เข้าร่วมการประชุมรับจะดำเนินการจัดหาที่ดินจัดตั้ง                   ศาลจังหวัดนาทวี ในปี ๒๕๓๘ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดนาทวี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จังหวัดสงขลาได้เห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านลำชิง” หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี ขนาด ๘ บัลลังก์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัดเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หลัง บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๔ หลัง บ้านพักผู้อำนวยการระดับ ๗-๘ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักอาคารชุดข้าราชการระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ หลัง มีจำนวน ๘ ห้อง โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ และจ้างบริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ และแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานก่อสร้างศาลจังหวัดนาทวีในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพราะได้มีการขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปหลายครั้ง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ต่อมามีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดนาทวี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๒๗,๙๖๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างบ้านพักอาคารชุดข้าราชการศาลยุติธรรม (๒๔ หน่วย) จำนวน ๑ หลัง และได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ให้เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงินจำนวน ๖,๒๕๐,๔๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) และผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสอง-พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗,๘๑๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น-สามพันบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๒ หลัง และได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท อาร์ ซี คอน จำกัด ให้เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
Share this post :

+ ความคิดเห็น + 1 ความคิดเห็น

4 มีนาคม 2562 03:10

กดหมายชบับนี้บังคับใช้ให้ผู้ที่พบเจอเหตุการจริงของตนเองและหน้าที่ที่ตรงต่อหน้าที่ของค่าราชการต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆและข้อกดหมายมาจากข้อห้ามในศาสนาทุกศาสนาและมนุษสำนึกต่อเพื่อนมนุษด้วยกันโดนไม่แบ่งแยกว่าเค้าจะเป็นใครหากอยู่ในประเทศไทยก็เป็นคนไทยไม่ว่าศาสนาใดก็ตามและใช้ข้อมูลจริงค้นหาให้ผู้ที่พบเจอเหตุการและขอการปรึกษาหรือการช่วยเหลือตามที่อยู่จริงของผู้ติดต่อหรือขอคำปรึกษาต่างๆและเข้าถึงตามที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัดประจำตัวประชาชนของผู้ใช้และที่เพิ่มเติมก็คือบวกคดีตามข้อที่ได้กระผิดและคูณเพิ่มเติมกับเงินประกันตัวชั่วคราวไปพร้อมความผิดที่ไม่สำนึกดีแก่กันต่อมนุษโลกด้วยกันพร้อมกับศาสนาไปสู่สากล...

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger