ประวัติศาลจังหวัดยะลา

ประวัติศาลจังหวัดยะลา

ตามประวัติศาสตร์ในปี พ.ศ.2351 รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้แยกเมืองปัตตานี เป็น 7 หัวเมืองคอเมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมือง สายบุรี เมืองหนอกจก เมืองระแงะ เมืองรามัน และเมืองยะลา สาหรับเมืองยะลามีต่วนยะลอเป็นเจาเมือง กาเนิดเมืองยะลา เริ่มตนแต่บัดนั้น และระยะนี้ทั้ง 7หัวเมืองขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช   
           
    ต่อมาปี  พ . ศ . 2439 ได้มีการตราพระราชธรรมนูญศาลหัวเมือง ร .ศ .114 อ อ ก ใ ช้ บั ง ค บ แ ล ะ ต่ อ ม า ใ น ปี ร . ศ . 116 ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ตั้ ง ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น ม ณ ฑ ล นครศรีธรรมราชขึ้น ซึ่งเมืองยะลาตกอยู่ในบังคบบัญชาด้วย ต่อมายังได้มีข้อบังคบบริเวณ 7 หัวเมือง ร . ศ . 120 ออกใช้บังคบอันว่าด้วยการโรงศาลให้ใช้พระธรรมนูญศาลหัวเมือง ร . ศ .114 ในบริเวณ 7 หัวเมืองนี้รวมทั้งเมืองยะลาด้วย ในชั้นนี้จงมีศาลเมืองยะลาขึ้น อันนับเป็นต้นกาเนิดศาลจังหวัดยะลา


ต่อ มาในปี พ . ศ . 2476 ได้มีการประกาศยุบศาลมณฑลตามระราชบัญญัติ ว่าด้วย ระเบียบราชการแห่งราชอาณาจกรสยาม พุทธศกราช 2476 เมืองยะลาจงกลายเป็น จงหวัดยะลาแต่มีศาลยุติธรรมอยู่เช่นเดิม ในปี พ . ศ .2477 ได้มีพระราชบัญญัติ ให้ใช้ ก ฎ ห ม า ย พ ร ะ ธ ร ร ม นู ญ ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม อ อ ก ใ ช้ บั ง ค บ ศ า ล เ มื อ ง ย ะ ล า จ ง ก ล า ย เ ป็ น “  ศาลจงหวัดยะลา ”  มีอานาจทั่วทั้งจงหวัดยะลารวมทั้งอาเภอเบตงด้วย ในปี พ .ศ.2478 ได้มีพระราชบัญญัติจดตั้งศาลแขวง สาหรับหัวเมือง พ .ศ 2478 ออกใช้บังคบ ให้ตั้งศาล แขวงเบตงขึ้น มีอานาจตลอดเขตอาเภอเบตงต่อมาในปี พ.ศ 2484 ศาลแขวงเบตงได้ยกฐานะ เป็นศาลจังหวัดเบตง    ศาลจังหวัดยะลาจึงคงมีอานาจทาการตลอดพื้นที่จงหวัดยะลา ยกเว้น เขตท้องที่อาเภอเบตง และ   ต่อมาในปี พ . ศ . 2498 ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ กฎหมายครอบครัวอิสลาม ในเขตจงหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พ . ศ .2489 ออกใช้ บังคับ โดยให้นากฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้บังคับแทน มีดาโต๊ะยุติธรรม 1 นาย นั่งพิจารณาชี้ขาดข้อกฎหมายด้วย
ต่อ มาในปี พ.ศ.2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดที่ทาการศาลจงหวัดะลาแผนกคดี เยาวชนและครอบครัว โดยเปิดทาการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2546 มีอานาจพิจารณา คดีอาญาทั้งปวงที่เด็กและเยาวชนกระทาความผิดและคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว ตามป .แพ่ง บรรพ 5 ตลอดท้องที่จังหวัดยะลายกเว้นอาเภอเบตง  ปัจจบันศาลจงหวัดยะลามีอานาจพิจารณาคดีทุกประเภทมีเขตอานาจศาลทั่วทั้ง จังหวัดยะลายกเว้นคดีที่อยู่ในอานาจของศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจงหวัด ยะลาและ ศาลจังหวัดเบตง   
           
 ประวัติสถานที่ตั้งอาคารศาลจังหวัดยะลา

แต่ เดิมนั้นเท่าที่ตรวจพบหลักฐานตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ลงมา เนื่องจากตัวเมือง ยะลาได้ย้ายที่ตั้งเมืองหลายแห่ง ตั้งแต่ชั้นแรกจากบ้านตาบลยะลอกูเป ได้ย้ายมา อยู่ที่ตาบลท่าสาบริมฝั่งแม่น้าปัตตานี ต่อจากนั้นได้ย้ายอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ที่ตาบล สะเตง  (ใกล้เรือนจายะลาทุกวันนี้) ก่อนจะย้ายชั่วคราวไปอยู่ใกล้เคียงโรงเรียนจีน ผดุงประชา ในที่สุดจึงย้ายมาอยู่รอบวงเวียนหลักเมืองที่ตั้งปัจจุบันนี้   
           
อ า ค า ร ศ า ล จั ง ห วั ด ย ะ ล า ใ น ชั้ น เ ดิ ม จ ะ มี อ ยู่ อ ย่า ง ไ ร ไ ม่ ป ร า ก ฏ ห ลั ก ฐ า น แต่ระหว่างปี พ.ศ. 2480 ลงมา ขณะตัวจังหวัดตั้งอยู่ที่ตาบลสะเตงได้มีอาคารศาล จังหวัดยะลาอยู่แล้ว  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวขนาด 2 บัลลังก์ ยกพื้นสูง  ปลายปี พ.ศ. 2486  ได้ย้ายที่ทาการศาลจังหวัดยะลาจากตาบลสะเตงไปอยู่ที่ใหม่ตาม โครงการผังเมืองของจังหวัดยะลา   
   

    ต้ น ปี พ . ศ . 2 4 9 0 มี ก า ร ย้า ยส ถ า น ที่ ท า ก า ร ส่ ว น ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ยะ ล า มาก่อสร้างขึ้นใหม่ตามผังเมืองทุกวันนี้  ต่อมาอีก 4 ปี  กระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติ งบประมาณจัดตั้งอาคารศาลขึ้นใหม่ในวงเวียนหลักเมือง ตามแปลนผังเมืองที่ กาหนดไว้  โดยสร้างเป็นอาคารตึกชั้นครึ่ง  ขนาด 2  บัลลังก์ อยู่ทางด้านขวามือของ ศาลากลางจังหวัด (ซึ่งก็คือที่ทาการที่ดินจังหวัดในทุกวันนี้ ) เมื่อก่อสร้างเสร็จ ได้เปิดทาการตั้งแต่วันที่  30  มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2509  กระทรวงยุติธรรมได้ดาริให้ก่อสร้างอาคารศาลจังหวัด ยะลาขึ้นใหม่  ซึ่งเป็นอาคารตึก 2  ชั้น ทรงไทย ขนาด 4 บัลลังก์  มีมุขด้านหลังเป็น ที่ทางานผู้พิพากษา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 1,877,400 บาท ในที่ดิน ราชพัสดุ ซึ่งเป็นส่วนของสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา เปิดทาการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2510 จนถึงป พ.ศ. 2539   
           
ใน ปี พ.ศ. 2539  กระทรวงยุติธรรม ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศาล จังหวัดยะลาขึ้นใหม่  ในบริเวณเดิม เป็นตึก 3 ชั้น ขนาด 14 บัลลังก์  1  หลัง เป็น เงิน 92,900,000 บาท  โดยในระหว่างทาการก่อสร้างศาลจังหวัดยะลา  ได้รับ ความอนุเคราะห์จากศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 9  ให้ใช้อาคาร หอพักผู้เข้ารับการอบรมของศูนย์ฯ เป็นอาคารที่ทาการศ าลจังหวัดยะลาชั่วคราว ต่อมาวันที่  18 ตุลาคม  2542 จึงได้ย้ายจากที่ทาการศาลชั่วคราวมาอยู่ ณ ที่ทาการ ศาลหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารที่ทาการศาลปัจจุบัน…   Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger