ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
 

            เดิม...การดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน และคดีครอบครัว ของจังหวัดพัทลุง ได้กระทำในศาลจังหวัดพัทลุงทั้งสิ้น ทำให้เด็กและเยาวชนผู้ถูกดำเนินคดี ไม่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนอกจากนี้การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดอ่อนมากกว่าการดำเนินการตามกฎหมายปกติ ก็ไม่ได้มีวิธีการเป็นพิเศษที่จะช่วยเหลือ คุ้มครองสถานภาพของ การสมรส สามี ภรรยา และบุตรได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขณะนั้นการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด

            พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๔๘ กำหนดให้ศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนืออำเภอที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดที่เกิดในจังหวัดนั้น โดยนำวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาบังคับใช้ กรณีที่ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติหรือในท้องที่ที่กระทำความผิด ให้เปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ ศาลจังหวัดพัทลุงจึงได้นำวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้บังคับในศาลจังหวัดพัทลุง ขณะนั้นมีผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๙ คน เป็นผู้สนับสนุนทั้งในกระบวนพิจารณาคดี และการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดี

           ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ มาตรา ๓,๔ กำหนดให้เปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลจังหวัดน่าน ศาลจังหวัดพัทลุง ศาลจังหวัดมุกดาหาร ศาลจังหวัดเลย ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลจังหวัดหนองคาย ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และศาลจังหวัดอุทัยธานี รวม ๑๐ ศาล ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจึงได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ขณะนั้นมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ดังนี้ ๑.นายพงศธร เหมทานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ๒.นายธเนศ ไชยหมาน ผู้พิพากษา(ช่วยราชการ) ๓.นายเผดิม สวาสดิ์ธรรม ผู้พิพากษา(ช่วยราชการ) และข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๕ คน เข้าปฏิบัติราชการศาล มีการจัดพิธีเปิดทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว โดยความร่วมมือของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั้งศาลจังหวัดพัทลุง และศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว อย่างเป็นทางการในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ โดยท่านวิชิต ทัศนานุกูลกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธาน

           ขณะเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ มีคดีที่รับโอนจากศาลจังหวัดพัทลุงมีจำนวน ๗๙ คดี โดยแยกเป็นคดีแพ่ง ๑๘ คดี คดีอาญา ๖๑ คดี ต่อมาได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จำนวน ๑๙ คน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ นับแต่นั้นมาศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้ดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีโดยใช้พื้นที่บางส่วนของศาลจังหวัดพัทลุง (อาคารใหม่ ชั้น ๑,๒ ปึกขวา) พร้อมกับได้ปรับปรุงอาคารหลังเก่าปีกขวาของศาลจังหวัดพัทลุงเป็นที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จนแล้วเสร็จและเข้าปฏิบัติงานได้ นับแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีนายทนงศักดิ์ เที่ยงสุทธิสกุล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึง ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ต่อจากนั้นมีนางวรางคณา สุจริตกุล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และมีผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว คนแรกคือนางสุจิตต์ มาติกานนท์ โดยย้ายมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

           ปัจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง มีข้าราชการตุลาการจำนวน ๓ คน คือ นายสุกิจ  เกศณรายณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายวันชัย  รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล และนายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษา มีผู้พิพากษาสมทบจำนวน ๒๓ คน มีนายบันเทิง  วรศรี เป็นประธานผู้พิพากษาสมทบ มีข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๑๗ คน ลูกจ้างประจำจำนวน ๑ คน พนักงานราชการจำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ คน มีนายสมมาตร มีเสน เป็นผู้อำนวยการประจำสำนักงานประจำศาล

      ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่ ถนนยุติธรรม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๒๙๖๕ หรือ ๐ ๗๔๖๑ ๒๙๗๕ โทรสาร. ๐ ๗๔๖๑ ๖๐๗๖ E-Mail : ptljc@coj.go.th
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger