ประวัติศาลจังหวัดพัทลุง

ประวัติศาลจังหวัดพัทลุง

              ศาลจังหวัดพัทลุง เดิมเรียกว่าศาลเมืองลุง ตั้งเมื่อครั้งใดไม่พบหลักฐาน เดิมตั้งอยู่ที่ลำปำอำเภอเมืองพัทลุง สมัยนั้นเมืองพัทลุง     ตั้งอยู่ที่บ้านสวนดอกไม้ ในตำบลลำปำ ต่อมาเมืองได้ย้ายมาตั้งที่บ้านวังเนียง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง เมื่อ พ.ศ. 2466ศาล     ได้ย้ายตามมาตั้งที่ตำบลคูหาสวรรค์ด้วย ครั้งแรก ได้เปิดทำการที่บริเวณเขากัง โดยอาศัยที่ว่าการอำเภอเป็นที่ทำการชั่วคราวและได้     รื้อศาลเก่าที่ตำบลลำปำมาปลูกเป็นบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสมัยนั้นพระ ศุภศาสตร์วินิจฉัยเป็นหัวหน้าศาล ต่อมาศาลได้ย้ายไป     เปิดทำการที่บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นการชั่วคราวอีก จนกระทั่ว พ.ศ. 2471 จึงได้ปลูกสร้างอาคาร ศาลจังหวัดพัทลุงขึ้นเป็น     อาคารไม้ชั้นเดียว ทรงเตี้ยมีห้องพิจารณา2 ห้อง ต่อมาปริมาณของงานได้เพิ่มขึ้น ต้องดัดแปลงห้องทำงานเป็นห้องพิจารณาเพิ่มขึ้นอีก      2 ห้อง แต่เล็กและคับแคบเหมาะสมที่จะพิจารณา ห้องทำงานก็เล็กและคับแคบ ต้องตั้งโต๊ะทำงานกันอย่างแออัด ประกอบด้วยอาคาร     ศาลได้ชำรุดทรุดโทรมลง เป็นอันมาก แต่ทางศาลได้ทำการ แก้ไขซ่อมแซมพอประทังใช้ราชการได้ตลอดมา
  

               เมื่อสภาพของอาคารศาลจังหวัดพัทลุงเป็นเช่นนี้ จึงได้เกิดความดำริที่จะสร้างศาลจังหวัดพัทลุงใหม่ตามเรื่องราวเท่าที่ค้นพบ    ปรากฎว่าเมื่อ พ.ศ. 2495 ข้าหลวงยุติธรรมภาค 5 ได้สั่งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลติดต่อกับจังหวัดขอแผนผังที่จะปลูกที่ทำการ ศาล    ใหม่ทางจังหวัดได้ตอบมาว่าทางราชการมีความประสงค์ จะให้ปลูกที่ทำการศาลใหม่ในบริเวณที่ดินหลังศาลเก่าให้ได้แนวเดียวกับ
    ศาลากลางจังหวัดซึ่งกำลังสร้างอยู่ต่อมา พ.ศ. 2497 กระทรวงยุติธรรมได้สั่งให้ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลรายงานสภาพที่ทำการศาล และ    เหตุผลที่ควรสร้างที่ทำการศาลใหม่นายปันโน สุขทรรศนีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้รายงานไปว่า อาคารศาลเก่าชำรุด ทรุดโทรม    เล็กและคับแคบ ไม่สะดวกในกาทำงานควรปลูกสร้างที่ทำการศาลใหม่ และได้เสนอไปว่าควรปลูกในที่ดินของศาลซึ่งอยู่หลังศาลเก่า
    ให้ได้แนวเดียวกับศาลากลางจังหวัดและควรขอที่ดินฝั่งใต้ของคูจากจังหวัดเพื่อทำสนามหญ้าหน้าศาลละควรถมคูแล้วตัดถนน     ทำรั้วรอบบริเวณศาลเช่นเดียวกับศาลากลางจังหวัด

              ต่อมา พ.ศ. 2499 จอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคณี รองนายกรัฐมนตรีได้มาตรวจราชการจังหวัดพัทลุงและได้เสนอข้อ    สังเกตต่อคณะรัฐมนตรีว่า ควรสร้างศาลจังหวัดพัทลุงใหม่ กระทรวงยุติธรรมได้สั่งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรีบเสนองบประมาณค่าใช้    จ่ายในการสร้างศาลใหม่ไปยังกระทรวง นายปันโน สุขทรรศนีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้ทำบัญชีประมาณการเสนอไปแต่เนื่องจาก    งบประมาณประจำปี 2499ได้ประกาศใช้แล้วกระทรวงยุติธรรมจึงสั่งให้เสนอตั้งไป ในงบประมาณปี 2500 และทางศาลได้เสนอ    ไปแล้ว  

                  ต่อมา พ.ศ.2504 กระทรวงยุติธรรมได้ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างศาลจังหวัดพัทลุงในงบประมาณประจำปี 2505 ส่งไปยัง    สำนักงบประมาณ โดยจะ สร้างเป็นที่ทำการศาลขนาด 6 บัลลังก์จึงให้ทางศาลหาที่ดินที่เหมาะสมเตรียมไว้ให้พร้อม นายศวิต สมหวัง    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้รายงานไปว่า อาคารที่ทำการ ศาลใหม่ควรปลูกสร้างในที่ดินของศาล ซึ่งอยู่หลังที่ทำการศาลเก่าให้ได้แนว    เดียวกับศาลากลางจังหวัดและควรขอที่ดินราชพัสดุฝั่งใต้ของคูจากจังหวัดเพื่อทำ สนามหญ้าหน้าศาล ถมคูเก่า และขุดคูใหม่ขนานกับ    ถนนคณาศัยไปทางทิศใต้แล้วขนาน กับถนนราเมศวร์ไปทางทิศตะวันออก เพื่อจะให้ที่ดินที่ขอจากจังหวัด จะได้เป็นที่ดิน    ผืนเดียวกับที่ดินของศาลสำหรับที่ดินที่ขอจากจังหวัดนั้นทางจังหวัดไม่ขัดข้อง และกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้กระทรวงยุติธรรม
    ใช้ที่ดินราชพัสด ุดังกล่าวยิ่งกว่านั้นรัฐบาลโดยพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ชนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีได้กรุณาจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้าง    อาคารศาลจังหวัดพัทลุงใหม่พร้อมทั้งบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในวงเงิน 1,800,000 บาท เป็นอาคารขนาด 6ของกองแบบ     แผนกรมโยธาเทศบาลเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว กระทรวงยุติธรรมจึงได้เรียก ประกวดราคาจ้างเหมา และได้เปิดซองใบประกวด
    ราคา ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2505ปรากฏว่าบริษัทจินดาก่อสร้างจำกัด เสนอราคาต่ำที่สุดกระทรวง     ยุติธรรมจึงได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทนี้ทำการก่อสร้างตามสัญญาลงวันที่ 1 มีนาคม 2505 กำหนดแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 300 วัน    และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2505     โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีผลของการก่อสร้างได้     แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาและ คณะกรรมการก่อสร้างได้ตรวจรับมอบงานก่อสร้างไว้แล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2505ในการ

     ก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็น
กรรมการตรวจการก่อสร้างประกอบด้วย
   
                             1. อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 (ในระหว่างก่อสร้างได้มีการย้ายสับเปลี่ยน คือ หลวงอรรถขจรนิติปคุณ และนายเจริญ
                                 ไชยคุปต์)
                             2. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง (นายศวิต สมหวัง)
                             3. นายปลื้ม โชติฐยางกูร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง
                             4. คลังจังหวัดพัทลุง (นายเทียบ นวลสกุสออกเกษียณอายุ นายทวิ วรรณะแทน)
                             5. ผู้แทนกรมโยธาเทศบาล (ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาตรวจรับงานก่อสร้างแต่ละงวด คือ นายทองจุล สิงหกุล ุ  นายวิษณ ศรีสุวรรณกาฬ นายวิจิตร บิลมาศ และนายดวง ยศสุนทร)
 
              นอกจากนี้กรมโยธาเทศบาล ได้ส่งนายชิด สร้อยทอง ช่างโทมาควบคุมการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จบริบูรณ์เมื่อการ    ก่อสร้างอาคารศาลใหม่ ่เสร็จแล้ว จึงได้ย้ายจากอาคารศาลเก่ามาเปิดทำการที่อาคารศาลใหม่เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๖ และได้    ทำพิธีเปิดอาคารศาลใหม่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๖ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี ส่วนที่ดิน
    อาคารศาลเก่าทางจังหวัดได้ขอใช้เพื่อปลูกสร้างศาลาประชาคมต่อไป
 
              อนึ่ง เป็นที่น่าเสียดายที่การขุดคูใหม่ ได้ขุดผ่านกลางที่ดิน ได้แบ่งที่ดินของศาลกับที่ดินที่ขอจากจังหวัดออกจากกันโดยมีคู    คั่นกลางแม้คูใหม่จะเป็น เส้นตรงแต่ก็ยังแบ่งที่ดินออกเป็น 2 แปลงเหมือนเดิมนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากการขุดคูขนานไปกับทางทิศใต้
    แล้ว ขนานไปกับถนนราเมศวร์ไปทางทิศตะวันออก จะเป็นระยะทางยาวกว่าการขุดผ่านกลางที่ดิน และยิ่งกว่านั้นการขุดคูข้างถนน    ต้องก่อเป็นเขื่อนกันดินหรือมิฉะนั้นก็ต้องทำแบบคูปิดโดยฝังท่อ ซึ่งเป็นการ สิ้นเปลืองเงินมาก แต่งบประมาณค่าก่อสร้างศาลไม่พอ
    จึงจำเป็นต้องขุดคูใหม่ผ่านกลางที่ดิน ตามความเห็นของกองแบบแผนกรมโยธาเทศบาลดังที่ปรากฏอยู่ ในเวลานี้ อย่างไรก็ดีต่อไป    ถ้าได้งบประมาณเพิ่มเติมควรทำคูนี้เป็นคูปิด โดยฝังท่อ     ก็จะทำให้ที่ดิน 2 แปลงนี้เป็นที่ดินผืนเดียวกันและทำรั้วรอบบริเวณศาล    เสียด้วย เช่นเดียวกับศาลากลางจังหวัด ก็จะทำให้ อาคารศาลใหม่สง่าผ่าเผยยิ่งขึ้น

              ศาลจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล บริเวณพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ตัวอาคาร 2 ชั้น กว้าง 8.50     เมตรยาว 52.20 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เปิดทำการเมือ่วันที่ 14 มีนาคม 2506 ด้านหน้าและด้านหลัง     มีมุขยื่นหลังคาทรงไทย ปัจจุบันได้ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดและแบ่งชั้นล่างด้านทิศตะวันออกของบันไดด้านหน้าใช้เป็น
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 1 ส่วน ด้านทางทิศตะวันตกของบันไดด้านหน้าอาคารเดิมใช้เป็นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง     1 ส่วน แต่ปัจจุบันได้ย้ายออกไปอยู่ ณ ที่ทำการแห่งใหม่แล้ว พื้นที่ส่วนนี้จึงว่างอยู่มีห้องขังผู้ต้องหาหรือจำเลยและห้องเก็บสำนวนคดี    แดงอยู่ด้านหลังตรงกับบันไดด้านหน้า ชั้นบนเป็นห้องพิจารณาคดี 6 ห้อง ต่อมาในปีงบประมาณ 2539ศาลจังหวัดพัทลุงได้รับงบ    ประมาณ จำนวน 15,000,000 บาทให้ทำการต่อเติมอาคาร ศาลอีก 1 หลังเป็นอาคาร 3 ชั้น โดยก่อสร้างอยู่บริเวณด้านหลังอาคาร    หลังเก่า ขนาดความกว้างยาวเท่ากับตัว อาคารเดิม มีทางเดินเชื่อมติดต่อระหว่างกันได้ ชั้น 1 เป็นห้องทำงานธุรการ ชั้น 2 เป็นห้อง    พิจารณคดี 6 ห้อง ห้องพักทนาย 1 ห้อง ห้องพักพยาน2 ห้อง ห้องพักอัยการ 1 ห้อง ชั้น 3 เป็นห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 ห้อง    ห้องพักผู้พิพากษา 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้องโดยห้องหนึ่งแบ่งเป็นห้องประชุมขนาดเล็กซึ่งใช้เป็นห้องรับรอง    หรือปฏิบัติงานของศาลแรงงานหรอศาลอื่นได้ ห้องไกล่เกลี่ย 1 ห้องและได้ย้ายห้องทำงานจากอาคารศาลหลังเดิม     มาอยู่อาคารศาลหลังใหม่ เมื่อเดือนกรกฏาคม 2541
 
              ศาลจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ถนนยุติธรรม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
              ลักษณะอาคาร อาคารศาลหลังเดิมเป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทย และ อาคารศาลหลังใหม่เป็นอาคารตึก 3 ชั้น

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger