นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรง เสด็จพระราชดำเนิน  โดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง  จ.สงขลา มายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กราบทูลถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านสัตวแพทย์  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ภาคเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้มีคุณภาพ  การต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  การสร้างองค์ความรู้สู่การจัดการโรค  การทำให้การปศุสัตว์ในภาคใต้มีความยั่งยืน  สร้างรายได้แก่ประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำความสงบและสร้างสันติสุขมาสู่ชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เพื่อเสนอให้มีการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  โดย ศอ.บต. บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์  ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของคณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น  พร้อมลานจอดรถใต้ดิน  มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๗,๑๘๐ ตารางเมตร  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๒๒๓ ล้านบาท

อาคารหลังนี้จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ และใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับพรีคลินิก และคลินิกของนักศึกษาสัตวแพทย์  เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗  และจะเป็นศูนย์กลางการในการให้บริการสุขภาพสัตว์หลายประเภท ทั้งสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ปศุสัตว์  สัตว์น้ำ  สัตว์ต่างถิ่น  สัตว์ชนิดพิเศษ  และสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนของนักศึกษา และสถานที่ฝึกอบรมความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่  นอกจากนี้ ในอนาคตจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ระดับตติยภูมิ และแหล่งบริการวิชาการที่สำคัญของพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย และภูมิภาค

จากนั้น เสด็จฯ เข้าพลับพลาพิธี  ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงอุษา  เชษฐานนท์  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ กราบทูลเบิกผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก แล้วเสด็จทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger