คณะเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

         เมื่อ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา   นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลาและสตูล) จำนวน ๕๐ คน  เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์  เกี่ยวกับ  โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีในศาล  และแนวทางปฏิบัติเมื่อมาศาล  .../.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

   เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัด  มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร้วและเท่า เทียมกัน  ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม  การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด  ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัด

งานบริการประชาชน
     โดยให้บริการประชาชนในด้านกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ซึ่งแบ่งงานออกเป็น  2  ส่วน  คือ

1.  ศูนย์บริการร่วมและคลินิกยุติธรรม

     ศูนย์บริการร่วม (Service Link)  ศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการหลายประเภท หรือบริการจากหลายส่วนราชการ และการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่ให้บริการร่วม  เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามเรื่อง เพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนรับทราบ  ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นขอรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว

     ศูนย์บริการร่วมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีการให้บริการทั้งข้อมูลคำปรึกษา การรับเรื่องขออนุมัติหรืออนุญาต รวมทั้งการรับเรื่อง รับแจ้งเบาะแส อาทิ

    การขอรับการสงเคราะห์ของผู้กระทำผิดหลังปล่อย
    การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
    คลินิกยุติธรรมให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
    การรับเรื่องราวร้องทุกข์การยื่นคำร้องขอวางทรัพย์
    การขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
    การพบญาติแบบใกล้ชิดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
    การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
    การรับแจ้งข้อมูล  เบาะแสของผู้กระทำความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
    การรับแจ้งบุคคลสูญหาย
    การขอเปลี่ยนชื่อ - สกุลศพ
    การขอรับศพคืนจากมูลนิธิสว่างอริยะธรรมสถาน
    การขอรับใบรายงานการชันสูตรศพ
    การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมั่วสุม พื้นที่ระบาด แหล่งผลิต และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

     โดยศูนย์บริการร่วม มีหน้าที่รับเรื่องและประสานงานส่งต่อคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตตามขั้นตอน  ซึ่งศูนย์บริการร่วม ไม่มีอำนาจในการอนุมัติ/อนุญาต

     การติดตามความคืบหน้า

     หลังจากที่ศูนย์บริการร่วมได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องแล้ว หากมีผู้ขอใช้บริการติดต่อมายังศูนย์บริการร่วมเพื่อขอทราบความคืบหน้าของ การดำเนินงาน  ศูนย์บริการร่วมจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  เพื่อสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงานและแจ้งให้ทราบ หรือประชาชนสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง ตามความสะดวก

     การแจ้งความคืบหน้าหรือผลการดำเนินการ

     เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ หรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะแจ้งประชาชนโดยตรง หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการร่วม เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบสถานะของงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ (ถ้ามี) ภายใน  15 วัน

2.  ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน

     จเป็นกลไกเชื่อมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนด้วยการเสริมสร้าง เครือข่ายยุติธรรมชุมชนขึ้นในพื้นที่จังหวัด  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทาง  "ยุติธรรมถ้วนหน้า  ประชามีส่วนร่วม"  (Justice For All , All For Justice)  โดยกระบวนการยุติธรรมจะเข้าไปช่วยส่งเสริมศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่แล้วให้ เข้มแข็งมากขึ้นให้สามารถรวมตัวกันในลักษณะเป็นเครือข่าย  โดยกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

     เครือข่ายยุติรรมชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

    การเฝ้าระวัง  และการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
    การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความขัดแย้งในชุมชน
    การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
    การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลังการปล่อยตัวShare this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger