update ทำเนียบบุคลากร(เจ้าหน้าที่) ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

update ทำเนียบบุคลากร(เจ้าหน้าที่) ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  ภาพรวม นายมหาชัย ศรีทองกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา
พร้อมเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา


แยก ตาม ส่วนงาน  ..
ภาพร่วม ผู้อำนวการฯ + หัวหน้าส่วน ต่างๆ


1.นางธมลวรรณ ทองบุญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา
2.นางรุ่งรัศมี ชาติพันธุ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ
3.นางกาญจนา พลันสังเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคลัง
4.นางอักษิพร ผลใหม่ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนช่วยพิจารณาคดี
5.นางไซนา เหมมัน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนงานคดี
6.นางสาวเรณู แซ่จิว นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
7.นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

1.นางอักษิพร  ผลใหม่ 2.นางแมนสรวง มณีโชติ  4.นางสาวอัญชลี  สวัสดิรักษา 5.นางทิพย์วรรณ  ลือประพันธ์ 6.นางวัลยา  บุญส่ง 7.นางสาวจิณัฏฐิตา เพ็ชรพยาบาล 8.นางยุวดี พานิช
9.นางสุภาพ  แก้วสุนีย์ 10.นางปริศนา  สอนดอนไพร 11.นายนรารัตน์ ชูปลื้ม
12.นางพัชรี  ปุตตาพัฒน์ 13.นางเยาวนุช  ดวงจินดา 14.นางทองก้อน  ชาญเชิงพานิช 15.นางศศินา แก้วเกลี้ยง 16.นางสาวณิชาภัทร  คูนิอาจ 17.นางสาวสุไสว  บินสหัส 18.นางจุรีภรณ์ สุทธิชล 19.นางสาวสุมิตรา  มานพศิลป์ 20.นางสาววนิดา  สะแหละ 21.นางสาวกฤตยา  สหกะโร 22.นางพัชรินทร์ พงศ์จันทรเสถียร 23.นางสุทธิพร เพชรชุม 24.นางวิชญาพร  พูนแก้ว 25.นางมลฤดี  ทองแก้ว 26.นางสาวลัดดาวัลย์ บัวเพชร

1.นางไซนา  เหมมัน 2.นางสุชาดา ยอดเกื้อ 3.นางเสาวนิตย์  เทพทัต 4.นางสาวแสนสม เสริมสุทธิ์ 5.นางสาวมินทร์ลดา กีรติธนะวัฒน์ 6.นางเบ็ญญา  บ่าวแช่มช้อย 7.นางสาวกนกวรรณ ด้วงจันทร์ 8.นายขจรศักดิ์ มีสกุล 9.นางสาวกานดา สาสงเคราะห์ 10.นางสาวละออง  คำสุข 11.นางโฉมศรี  ไชยสุวรรณ 12.นางสาวรัชนี  ขวัญงาม 13.นางปิยานุช  จิตตมาโร 14.นางอมรรัตน์  ถึงมาก 15.นางสาวมัทนียา  ตรงชาติ 16.นางสุนันทา  สุวรรณโณ 17.นางสาวนิตยา  ทองฤกษ์ 18.นายซัมซูดิน  วาจิ 19.นายเกษม  จันทอุไร

1.นางกาญจนา  พลันสังเกตุ 2.นางสุลีพร  ลิมปิติ 3.นางมนทิรา ปันทะรัตน์ 4.นางอัญชิษฐา มานะ 5.นายชยะพัทธ์  หนูแก้ว  6.นายบุญธรรม  ชัยรัตน์
1.นางสาวเรณู แซ่จิว 2.นายธวัชชัย  ชูโชติ 3.นางสาวนิตยา  ทองฤกษ์ 4.นางสาวหนึ่งนภา มีชัยชนะ
1.นางรุ่งรัศมี ชาติพันธุ์ 2.นางสุพิศ  สิตาพงษ์ 3.นางสุรีย์รัตน์  ชัยรัตน์ 4.นางสาวสันทนีย์ สะไหน 5.นายประมวล  ทองคำ 6.นางสุภาวดี  ยอดรักษ์ 7.นางยินดี  นวลศรี 8.นายชลิต  จารุมณี 9.นายโสภณ  บุญมรกต 10.นายชาตรี  เกสรินทร์
1.นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์  2.นางสาวปรีดา  หนูชัยแก้ว 3.นายอิทธิเดช เสนเรื่อง 4.นายธนาพัฒน์ ติระพัฒน์ 5.นางสาวณัฐรดี คำดี 6.นายจิตรกร แก้วประดับ 7.นางสาวคอลีเยาะ ธรรมตันหยง
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger