ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

           เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นางธมลวรรณ ทองบุญ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา 
 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ  นางรวีวรรณ โกศลกาญจน์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะจำนวน ๑๕ คน  เข้าศึกษาดูงานระบบงานในส่วนต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง  ในการปฏิบัติงาน ../.
ความเป็นมา About COJ

ศาล จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ก่อตั้งขึ้นตั่งแต่ปี ร.ศ.114 ขึ้นตรงต่อศาล มณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด สงขลา โดยมีสถานที่ตั้ง ณ โรงพิธี ในอาคารบริเวณเดิมของพระราชวังแห่งกษัตริย์ ผู้ครองราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ในสมัยสุโขทัย หรือที่เรียกว่า "กระหม่อมโคก" ซึ่งแต่เดิมโรงพิธี ใช้เป็นสถานที่สำหรับราชการประกอบพิธีถือน้ำ พระพิพัฒน์สัตยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ ต้นสมอใหญ่ โรงพิธีแบ่งออกเป็นสามตอน ตอนทิศใต้ ใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการบริหารบ้านเมือง ตอนทิศเหนือ ใช้เป็นที่ตั้งศาลจังหวัด ระหว่างทิศเหนือกับทิศใต้ห้องโถงใหญ่กั้นกลาง
     
Nakhon Si Thammarat Provincial Court has been established since Ror. Sor. 114. At that time it was governed by  Nakhon Si Thammarat County Court, located in  Songkhla province. The Court  building was situated in the ceremony hall inside the Nakhon Si Thammarat’s King Palace ( i.e. “Kra Mhom Sam Kok”) upon Sukhothai era. The place had previously been used for Pipat Sataya ceremony in which the government officers vowed to be loyal to the King. Specifically, the location thereof was on southwest of Sar Mor Yai tree. The ceremony hall was segregated into three main parts including government administration office on the south side, Provincial Court on the north and Great hall in between.      


    

     ต่อมาในปี ร.ศ.123 โรงพิธีใช้เป็นสถานที่ตั้งศาลชำรุดทรุดโทรมอีกทั้งแออัดยัดเยียด เกิดความไม่เหมาะสม จึงย้ายสถานที่ตั้งศาลไปอีกหลายแห่ง คือ1. ศาลจังหวัดอยู่ที่ ศาลาต้นจันทร์เป็นเวลา 3 ปี 2. หน้าพระสูง พระสูง หมายถึง องศ์พระพุทธรูปใหญ่ในหอพระ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินสูงทางทิศเหนือของสโมสรข้าราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช (ปัจจุบันคือโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช2) อาคารศาลมีลักษณะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง พื้นปูกระดาน เสาไม้ ฝากั้นกระดานหลังคามุงกระเบื้อง ชาวบ้านนิยมเรียกศาลจังหวัดว่า "ศาลพระสูง " ศาลจังหวัดอยู่ที่หน้าพระสูงเป็นเวลานานประมาณ 13 ปี
   
 In Ror. Sor. 123, given that the ceremony hall was too small, damage and out-dated (and thus not appropriated for Court purposes), the Court was then removed to other different places afterwards; namely, at Sara Ton Jan for the next 3 years and Nar Pra Soong for another 13 years.
       กระทรวงมหาดไทย โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นเสนาบดี และ พระยาสุขุมนัยวินิจ (ปั้น) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณทลนครศรีธรรมราช ความประสงค์ที่จะรับสนองให้เป็นไปตามกุศลเจตนาของท่านเจ้าพระยาสุธรรมมณตรีฯ ที่จะให้วังเจ้าเมืองเป็นศูนย์กลางราชการแผ่นดิน ดังนั้น จึงได้ย้ายศาลจังหวัดจากบริเวณศาลาประดู่หกมาอยู่ที่บริเวณเดิม คือ พระราชวังแห่งกษัตริย์ผู้ครอบครองอาณาจักรนครศรีธรรมราช " กระหม่อนโคก " ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2449 เป็นตึกถาวร 2ชั้น มีบัลลังก์สำหรับพิจารณาคดี จำนวน 3 บัลลังก์ ซึ่งมีพระพิไสยสุนทรการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และเปิดทำการในปี 2449 นั่นเอง
         
Later on, the Court was reverted back to the ceremony hall as Ministry of Interior led by Chief Official Somdet Krom Praya Domrong Rasha Nupab and Praya Sukhum Nai Vinij (the representative of Nakon Si Thama Rat County) tried to pursue the Praya Suthum Montri’s earlier wish as to using the King Palace as the government official center. Hence, on 1st June 1906 the two stories building with three Court benches was start constructing and completed/opened in that year.   
         เมื่อเปิดทำการศาลจังหวัดมาเป็นเวลา 45 ปี ทำให้อาคารศาลมีสภาพชำรุด พลตรีหลวงธำรงค์นาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมณตรีได้มาตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และแวะเยี่ยมศาลด้วย มีความเห็นว่าที่ทำการศาลเก่ามากชำรุดทรุดโทรมน่าจะสร้างใหม่ และจะได้พยายามจัดเงินงบประมาณ ให้ได้แต่เงียบหายไป
         
 After opened as a Provincial Court for 45 years, the building was in disrepair. By that time Major General Thamrong Nava Sawat ,Prime Minister, went on tour for inspection in Nakorn Si Thammarat province and visited the court. He opined that the court was very old and needed to be rebuilt. He thus tried to find budget but nothing in progress.
           ต่อมา จอมพลผิน ชุณหวัน รองนายกรัฐมณตรี มาตรวจราชการที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอีก และปรารภเช่นเดียวกับหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมณตรี และรับว่าจะไปรายงานต่อ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม นายกรัฐมณตรี จัดหาเงินงบประมาณมาสร้างใหม่ให้ แต่แล้วก็เงียบหายไปอีก
           
Later  Marshal Phin Choonhawan, the Deputy Prime Minister, went for inspection in Nakon Si thammarat again. He expressed concern about the dis repair and promised to report to Prime Minister  Marshal Por Pibonsongcram to procure budget. But also no response
            ต่อมา นายน้อม อุปรมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศณีธรรมราช ได้นำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยตั้งคำถามต่อรัฐมณตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า ให้รัฐบาลสร้างใหม่ หรือรับทำการบูรณะซ่อมแซมจะได้เมื่อไรหรือไม่ ท่านรัฐมณตรี ตอบว่า ให้รัฐบาลสร้างใหม่ หรือรีบทำการบูรณะซ่อมแซมจะได้เมื่อไรหรือไม่ ท่านรัฐมนตรี ตอบว่ารัฐบาลมีความปรารถนาจะสร้างให้ใหม่เหมือนกัน แต่ติดขัดด้วยกำลังเงินถ้าสร้างใหม่ตรงใช้เงิน 3,100,000 บาท ถ้าซ่อมแซมจะต้องใช้เงิน 800,000 บาท
           
 Later Mr. Nomm Upparamai, member of the House of Representatives brought this issue to the House. He asked the state's Minister of Justice whether to rebuilt or to repair the Court. The Minister said the government desired to rebuilt but were hampered by the price, namely if a new one would have cost THB 3.1 million if the repair would have cost THB 800,000.
           ต่อ มาศาลจังหวัดได้รับเงินประมาณมาทำการซ่อมแซม จำนวน 2 ครั้ง แต่ด้วยเหตุที่ตัวอาคารศาลเก่า แม้ว่าจะได้รับ การซ่อมแซมให้ดีขึ้น แต่ก็ยังรู้สึกว่าอึดอัดคับแคบ ทั้งนี้ เพราะ กระทรวงยุติธรรม ได้สั่งผู้พิพากษามาเพิ่มอีก 3 ท่าน เป็น 5 ท่าน เป็น 8 ท่านอีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และศาลแขวงนครศรีธรรมราชอีกด้วย
         
  Despite the fact that the repaired/renovated budget was subsequently funded twice, the old building seems to be too small as the increase of Judges from 5 to 8 persons along with it was where the offices of Chief Judge of Region 8 and Nakon Si Thama Rat Magistrate Court were located.
             กระทรวง ยุติธรรมเห็นความจำเป็นและเหตุขัดข้องดังกล่าว จึงได้ขอเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชใหม่ ให้เป็นตึกสองชั้น หลังคาทรงไทย ขนาด 10 บัลลังก์ กับจัดแบ่งให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และศาลแขวงนครศรีธรรมราช อยู่ในอาคารเดียวกันรวมทั้งรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 148 เมตร กับบ้านพักชั้นเอก 1 หลัง ด้วย
            
Accordingly, Ministry of Justice requested for additional government budget so as to constructing the new two-stories building with Thai style roof top. The building obtained 8 Court benches and the office of Nakon Si Thama Rat Magistrate Court. And, 148 meter reinforced concrete fence as well as an official quarter.
           
กระทรวง ยุติธรรม ได้เปิดการประกวดราคาขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2507 ปรากฎว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลชวนดีสถาปัตย์ โดยนายนิคม บุญญ-อารักษ์ ก่อสร้างอาคารหลังศาลหลังใหม่ ต้องทำในบริเวณศาลหลังเก่า อาคารศาลหลังเก่าจึงต้องรื้อ ศาลจังหวัดได้ย้ายไปทีทำการไปอยู่ที่โรงเรียนนักธรรมวัดพระ-มหาธาตุ เป็นการชั่วคราว โดยท่านเจ้าคุณรัตนสธัชมุนี เจ้าอาวาสเป็นผู้อนุญาติให้ยืมเป็นที่ทำการศาลชั่วคราวโดยไม่คิดผลประโยชน์ แต่ประการใด และรับมอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2508 และได้ประกอบพิธีเปิดอาคารศาลใหม่ในวันที่ 4 มีนาคม 2509 เวลา 10.19-11.00 น. โดยมี ฯพณฯ พระยา-อัฐการีย์นิพนธ์ รัฐมณตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี
            
Regarding the construction, the submission of tender was announced by Ministry of Justice on the date of 24 November B.E. 2507. The result was that the Chuaw Dis Satapat ordinary partnership owned by Mr. Nicom Boon Arluck won.
 To construct the new building, the old one would need to be pull down/demolished; therefore, the current offices located thereof were temporary removed to the Buddhist School of Wat Marhatard Temple. This was, without any charges, granted/allowed by Tan Jow Khun Ratana Satha Munee, Abbot.
 The new building was completed/ delivered on 23 December B.E. 2508 and announced to open on 4 March B.E. 2509 by His Excellency Praya Autthagari Nipon, Minister of Ministry of Justice.
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger