ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

     เมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗    นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  ให้การต้อนรับ นายสุชิน  ดำกระเด็น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ในโอกาสเข้าเยี่ยม  พร้อมทั้ง  ปรึกษาหารือเพื่อประสานความร่วมมือ กำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบงานธุรการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของจำเลย และประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ในการติดต่อราชการ ต่อไป ../.
    เรือนจำกลางสงขลา เป็นเรือนจำระดับความมั่นคงสูง มีฐานะเป็นเรือนจำกลางประจำเขต 9 ซึ่งมีเรือนจำ/ทัณฑสถานอยู่ใน เขตจำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง(ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส )
     เรือนจำกลางสงขลา เดิมมีชื่อว่า " เรือนจำสงขลา " ปรากฏตามหลักฐานว่า มีการก่อสร้างเรือนจำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2479 เดิมตั้งอยู่ที่ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ระหว่างกำแพงเมืองสงขลากับวัดดอนรักหรือวัดใต้) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น " เรือนจำเขตสงขลา" ( เมื่อ พ.ศ. 2500 )
   เมื่อบ้านเมืองเจริญเป็นเหตุให้เรือนจำต้องอยู่ในท่ามกลางชุมชน เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยประกอบกับ สถานที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อปรับปรุงสถานที่รองรับการควบคุมผู้ต้องขังในเขตภาคใต้ ตอนล่าง กรมราชทัณฑ์จึงจัดสร้างเรือนจำแห่งใหม่ ณ บ้านสวนตูล ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ใช้พื้นที่ ดังกล่าวเป็นเรือนจำชั่วคราว ให้ผู้ต้องขังที่โทษคงเหลือน้อย ออกมาทำงานการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2480 การก่อสร้างเรือนจำกลางสงขลา ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี ระหว่างพ.ศ. 2515 -2516 และได้เปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ. 2517มาจนถึง ปัจจุบัน
อดีตถึงปัจจุบัน
ข้อมูลปัจจุบัน  เรือนจำกลางสงขลา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 163 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  อยู่ติดเขารูปช้างทางด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ทังหมด 215 ไร่ แบ่งเป็นภายในเรือนจำ  35 ไร่ ภายนอกเรือนจำ 180  ไร่  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2479  จนถึงปัจจุบัน   เรือนจำสงขลา,   เรือนจำเขตสงขลา และเรือนจำกลางสงขลามี ผู้บัญชาการเรือนจำ   ตามรายชื่อต่อไปนี้
 ผู้บัญชาการเรือนจำสงขลาหลวงวินิจทัณฑกรรม ผบก.เรือนจำสงขลา บิดาของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
หลวงวินิจทัณฑกรรม ผบก.เรือนจำสงขลา
บิดาของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์และญาติ
ถ่ายหน้าบ้านพะทำมะรง
เรือนจำสงขลา
1. หลวงวินิจทัณฑกรรม   2479 - 2481   (เป็นพะทำมะรง คนสุดท้าย และเป็นผู้บัญชาการเรือนจำคนแรกของสงขลา )
2. ขุนอนุรักษ์ทัณฑกรรม   2481 - 2483
3. ขุนสฤษดิอักษรศาสตร์  2483 - 2483
4. ขุนประเสริฐราชวินิจ      2484 - 2485
5. ร.ต. สุข  ลาดประเสริฐ  25 มิย. 2485 - 7 กย. 2486
6. นายชม  ญาณหาญ       8 กย. 2486 - 26 มิย.2494
7. นายทอง  สุดออมสิน   27 มิย.2494 - 30 มิย.2495
8.นายบุญรวม  ถนัดบัญชี   1  กค.2495 - 31 ธค.2499
9.นายสะอาด  แย้มกลิ่น    1  มค. 2500 - 1 กค. 2500
  หมายเหตุ  พะทำมะรง  เป็นตำแหน่งเก่าของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ที่มีมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ควบคู่กับตำแหน่งพัศดี ปรากฏหลักฐานอยู่ในกฎหมายตราสามดวง  และอัยการลักษณะต่าง ๆ  ตำแหน่งพะทำมะรงได้ใช้ติดต่อกันมาตลอด
    จนได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ. 2479 จึงได้ถูกยกเลิกไป ( พะทำมะรง เป็นคำเก่าที่มักจะเขียนผิดเป็น
คำอื่น เช่น พะธำมะรงค์ พะทำมรงค์ )

ผู้บัญชาการเรือนจำเขตสงขลา
1. นายสะอาด  แย้มกลิ่น   2  กค. 2500 - 30 พย. 2500
2. นายเชาว์ เจริญพงศ์      1  ธค. 2500 - 31 ธค. 2503
3. รท.ปัญจะ  มัธยมจันทร์  1  มค. 2504 - 30 กย. 2506
4. นายสุพันธ์  สุทัศน์ ณ อยุธยา  1 ตค. 2506  - 1 ตค. 2515

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา
 
1. นายสุพันธ์  สุทัศน์ ณ อยุธยา
     2 ตค. 2515 - 30 กย. 2519

2.   นายจรัญ  เตชะปัญญา
     1 ตค. 2519  - 30 กย. 2521
 
3.   นายสมบูรณ์ ศิริลักษณ์
     1 ตค. 2521  - 30 กย. 2525
 
4.   นายประมวล งามไตรไร
   1 ตค. 2525  - 1 พค. 2535
 
5.   นายสนิทวงศ์   มณีสว่างวงศ์
     2 พค. 2535 - 18 ตค. 2538


6.   นายรักษ์  ศิกษมัต
    19 ตค. 2538 - 22 ตค. 2541
 
7.   นายขจัดภัย  บัวกระจาย
    23 ตค. 2541 - 30 กย. 2543
 
 8.  นายชลิต  ประจงกิจ
   1 ตค. 2543 - 15 มิย. 2546
 
9.   นายชุตินันท์  เพ็ชร์เจริญ
    16 มิย. 2546  - 13 ตค.2548

10. นายอภิชาติ  ขุนเทพ
    14 ตค. 2548 - 22 พย. 2549
 
11. นายสุพจน์  สุวรรณทิพย์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำ
 23 พย.2549 - 8 มีค.2550
 
12. นายณรงค์  ยงณรงค์เดชกุล
 ผบก.เรือนจำกลางสงขลา
9 มีค.2550  - 19 ก.ค. 2553

13.นายอุดม    คุ่ยณรา
ผบก.เรือนจำกลางสงขลา
20 ก.ค.2553 - 30 ก.ย. 2555


14. นายสุชิน    ดำกรเด็น
ผบก.เรือนจำกลางสงขลา
  8 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger