คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

      เมื่อ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา  นายมหาชัย  ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางธมลวรรณ ทองบุญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา  นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ นางสาวเรณู แซ่จิว  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาจำนวน ๒๒ คน เป็น ข้าราชการ และลูกจ้าง ใน กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์  เกี่ยวกับ  โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีในศาล  และแนวทางปฏิบัติเมื่อมาศาล  .../. 
วิสัยทัศน์
          เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ให้เป็นกลไกการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ 
          - พัฒนาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
          - ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก ภาคีครือข่าย
          - บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
          - พัฒนาระบบงานงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
          - ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน
          - อำนวยการ ประสานการปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ในด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
          - การยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้มีสมรรถนะสูง
          - การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
          - การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกฤษฎา     บุญราช๐-๗๔๓๒-๓๘๗๔๐๘-๙๒๐๓-๐๔๘๐๗๓๐๑๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายพิรสิญจ์     พันธุ์เพ็ง๐-๗๔๓๒-๔๕๙๙๐๘-๙๒๐๓-๓๙๖๘๗๓๐๑๒
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายดลเดช  พัฒนรัฐ๐-๗๔๓๒-๓๙๗๖๐๘-๙๒๐๓-๓๙๖๙๗๓๐๑๔
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายประดิษฐ์  ยมานันท์๐-๗๔๓๑-๓๐๐๓๐๘-๙๒๐๓-๓๙๗๐๗๓๐๑๓
ปลัดจังหวัดนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์๐-๗๔๓๑-๒๑๐๖๐๘-๑๘๖๗-๔๗๖๓๗๓๐๓๐
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา๐-๗๔๓๒-๕๐๓๖๐๘-๑๙๕๗-๐๗๓๒๗๓๐๒๘
ท้องถิ่นจังหวัดนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์๐-๗๔๓๑-๑๗๔๗๐๘-๙๙๗๙-๖๐๑๕๗๓๑๓๘
หัวหน้างานบริหารทั่วไปนายชาคริต    สุรณัฐกุล๐-๗๔๓๑-๑๗๔๗๐๘-๑๘๙๖-๔๑๐๖๗๓๑๓๓
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานพ.จ.อ.สาคร  สิทธิศักดิ์๐-๗๔๓๑-๖๑๔๖๐๘-๔๙๙๗-๘๓๕๖๗๓๑๓๕
การบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนายคีรีศักดิ์    ร่างเล็ก๐-๗๔๓๒-๗๐๘๒๐๘-๑๙๗๙-๔๘๓๑๗๓๑๗
และพัฒนาท้องถิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายนายพินิต   รัตน์จำนงค์๐-๗๔๓๒-๗๔๓๕๐๘-๒๔๓๔-๘๑๑๐๗๓๑๓๖
ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินน.ส.สมใจ      แซ่อุ่ย๐-๗๔๓๒-๔๑๑๑๐๘-๖๙๖๖-๔๓๖๗๗๓๐๓๓
บัญชีและการตรวจสอบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น ๔ ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐๗๔-๓๑๑๗๔๗, ๐๗๔-๓๒๗๐๘๒, ๐๗๔-๓๒๗๔๓๕ แฟกซ์. ๐๗๔-๓๑๓๗๗๗, ๐๗๔-๓๒๗๐๘๒

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger