ศาลจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ " โครงการอบรมภาษามาลายู ( ยาวี ) วันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

          เมื่อ วันที่  ๑๓ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘   นายมหาชัย ศรีทองกลาง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้  นางธมลวรรณ  ทองบุญ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมภาษามาลายู  ( ยาวี )"  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายซัมซูดิน  วาจิ และนางสาวคอลิเย๊าะ  ธรรมตันหยง เป็นวิทยากรบรรยาย   ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา. 
เนื่องจากในสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน การใช้ภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและในชีวิตประจำวัน ซึ่งศาลจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ด้วยจังหวัดสงขลาเป็นประตูสู่อาเซียน อยู่ติดและใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย ด้านการค้าจังหวัดสงขลาเป็นเส้นทางการค้าเชื่อมระหว่างไทยกับมาเลเซีย  เชื่อมต่อถึงประเทศสิงคโปร์  มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกที่สูงที่สุดในประเทศนับเป็นเงินหลายหมื่นบาทต่อปี  โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จะยิ่งเอื้ออำนวยให้มีการไหลเวียนของประชากรในรูปการท่องเที่ยว  การใช้แรงงานและบริการในจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างหลากหลายอยู่เดิมจะเพิ่มทวีมากขึ้น  ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งระหว่างประชากรของอาเซียนและอาจมีการทำผิดกฎหมายมากขึ้น  ส่งผลให้มีคดีความขึ้นสู่ศาลจังหวัดสงขลามากขึ้น
   ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว  บุคลากรศาลจังหวัดสงขลาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะภาษามาลายูถิ่น  ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย และประชากรในประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มจะมีคดีความขึ้นสู่ศาลจังหวัดสงขลามากขึ้น
   ภาษามาลายู เป็นที่ใช้กันแพร่หลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพราะภาษามาลายูเป็นภาษาถิ่นจึงใช้สำเนียงถิ่นและใช้พูดอย่างเดียวโดยไม่นิยมเขียนกัน ภาษามาลายูหรือนิยมเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ภาษายาวี  ที่พูดโดยชาวไทยเชื้อสายมาลายูในจังหวัดปัตตานี   จังหวัดนราธิวาส   จังหวัดยะลา และในบางอำเภอของจังหวัดสงขลา  ในประเทศไทยมีคนที่พูดภาษานี้มากกว่า ๑ ล้านคน ภาษานี้ใกล้เคียงมากกับภาษาถิ่นในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  ดังนั้น  ในการติดต่อสื่อสารหรือการติดต่อราชการกับหน่วยงานรัฐ ของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยของผู้มาติดต่อราชการที่ใช้ภาษามาลายู (ยาวี) ในการสื่อสารระหว่างกัน
   ศาลจังหวัดสงขลา  จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมภาษามาลายู  (ยาวี)  ให้แก่  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  ของศาลจังหวัดสงขลา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผู้มารับบริการให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการสื่อสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้มาติดต่อ  ตลอดถึงการเพิ่ม
ศักยภาพการเตรียมความพร้อมของบุคคลากรของศาลจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (81) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) มอบเกียรติบัตร (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำบุญตักบาตร (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) รับพรปีใหม่ (10) ตรวจราชการ (9) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เข้าร่วมพิธี (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ร่วมกิจกรรม (7) บรรยาย (6) ประชุมผู้ประนีประนอม (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) วางพานพุ่ม (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger