ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี ศาลจังหวัดสงขลา


    ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีของศาลจังหวัดสงขลามีหน้าที่บริหารจัดการคดีส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี โดยให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินคดีของศาลยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการของศาลและทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ตลอดจนผลดีผลเสียในการดำเนินคดีต่าง ๆ ในศาล และสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการกระทำของคู่ความและประชาชนอันมีต่อสังคมส่วนรวม โดยมุ่งเน้นให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวกับคู่ความเป็นรายคดี

 แนวคิดการสร้างความสมานฉันท์ และสันติวิธี

๑.  บริหารจัดการคดีอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นชั้นฝากขังและรับฟ้องเป็นต้นไปจนสิ้นสุดกระบวนการ
๒.  คู่ความทุกฝ่ายต้องยินยอมเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์
๓. แนวทางการสร้างความสมานฉันท์แตกต่างจากกระบวนการพิจารณาของศาลตามปกติ เนื่องจากกระบวนพิจารณาคดีเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงว่าผู้ใดถูก ผู้ใดผิดหรือเป็นการค้นหาความเสียหายที่แท้จริง แต่กระบวนการสร้างความสมานฉันท์เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ขึ้นตอนการดำเนินคดีของศาลตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการผลดี ผลเสียในการดำเนินคดีในศาลให้กับคู่ความ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการกระทำ
ผู้พิพากษาเป็นผู้ดำเนินการทำให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ จากผู้พิพากษาได้โดยตรงมีผลให้ประชาชนไม่ถูกหลอกลวงจากผู้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้การต่อศาลอย่างไร

กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ฯ

ศาลจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งศูนย์สมานฉันแยกต่างหากจากงานอื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สมานฉันท์รับผิดชอบงานดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
         ๑.  แยกคน คือมีการแยกผู้พิพากษาเพื่อทำหน้าที่สมานฉันท์ออกจากผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีดังกล่าว กล่าวคือผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีกับผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่สมานฉันท์จะต้องเป็นคนละคนกัน ซึ่งจะทำให้คู่ความมั่นใจว่าผู้พิพากษาที่พิจารณาไม่รู้ข้อเท็จจริงต่างๆที่จำเลยพูดคุยกับผู้พิพากษาในห้องสมานฉันท์
          ๒.  แยกสำนวน คือจัดให้มีการแยกสำนวนสมานฉันท์ออกจากสำนวนเดิมข้อเท็จจริงที่เกิดจากกระบวนการสมานฉันท์ถือเป็นความลับไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นพยานในการพิจารณาคดีได้ เว้นแต่คู่ความยินยอมให้บันทึกไว้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีต่อไปได้จึงทำให้คู่ความกล้าพูดและสอบถามผู้พิพากษาได้โดยตรง
          ๓.  แยกห้อง ศาลจังหวัดสงขลาได้จัดไห้มีห้องสมานฉันท์แยกต่างหากจากห้องพิจารณาคดี    มีลักษณะเป็น
ห้องประชุม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอดเวลา ผู้พิพากษาและทนายความในห้องนี้จะไม่สวมชุดครุย
คดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินทุกประเภทสามารถเข้าสู่ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีได้


วิธีการสมานฉันท์และสันติวิธี       ในศาลจังหวัดสงขลา

๑.  กรณีเข้าสู่ศูนย์สมานฉันท์ก่อนฟ้องคดีคือชั้นฝากขัง    
    - การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมโดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องหาทุกคนที่พนักงานสอบสวนนำตัวมาฝากขังต่อศาลในครั้งแรก
    - ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือผู้มีส่วนได้เสียยื่น  คำร้องแสดงความประสงค์ต่อศาลเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์
๒.  กรณีการเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์
หลังจากพนักงานอัยการโจทก์ฟ้องคดีแล้ว คือในวันนัดสอบคำให้การจำเลยนัดแรก หากจำเลยให้การปฏิเสธก็จะนำเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๓.  กรณีการเข้าศูนย์สมานฉันท์ขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาสืบพยานโจทก์หรือจำเลย
คู่ความอาจร้องขอให้ส่งสำนวนเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ได้ หากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเห็นสมควรอนุญาตก็ให้นำคดีเข้าสู่ศูนย์สมานฉันท์เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี             ของศาลจังหวัดสงขลา

๑.  คู่ความหรือประชาชนที่ประสงค์จะนำคดีของตนเข้าสู่ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๓๑ ๕๕๐๓
         ๒.  ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในกระบวนการพิจารณาคดีตามปกติของศาลได้ เว้นแต่คู่ความยินยอมให้นำข้อเท็จจริงนั้นไปใช้อ้างอิงในการพิจารณาของศาลต่อไปได้ (ให้การรับสารภาพหรือยอมรับข้อเท็จจริง อันทำให้การพิจารณาคดีของศาลรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี)
         ๓.  การให้บริการของศูนย์สมานฉันท์เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจและตอบข้อสงสัยแก่คู่ความและประชาชนทั่วไป ไม่มีการต่อรองในเรื่องโทษและไม่ใช่ศูนย์ที่ปรึกษากฎหมาย
         ๔.  ระบบงานของศูนย์สมานฉันท์เป็นกระบวนการแยกต่างหากจากการดำเนินพิจารณาพิพากษาคดีปกติ ไม่เป็นเหตุให้นำไปอ้างเพื่อเลื่อนการพิจารณาคดี

ประโยชน์ของกระบวนการสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี

๑.  เข้าใจ ทำให้คู่ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการระงับข้อพิพาทในศาลและขั้นตอนการดำเนินคดีของศาลตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ผลดี ผลเสีย ในการดำเนินคดีในศาล
๒.  เข้าถึง ทำให้คู่ความและประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมมากขึ้นจนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินคดีต่อไปอย่างไร
         ๓.  พัฒนา เมื่อคู่ความสามารถเข้าใจและเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย ศาลก็สามารถพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
          ๔.  สะดวก วิธีการและขั้นตอนไม่ยุ่งยากและซับซ้อนตลอดจนมีความเป็นกันเอง
          ๕.  รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่นานก็สามารถให้คู่ความหรือประชาชนเข้าใจได้เป็นอย่างดี
          ๖.  ประหยัด ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งคู่ความสะดวก
          ๗.  เป็นธรรม คู่ความเป็นผู้เสนอ ยอมรับและตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีของตนเอย่างไรต่อไป
          ๘.  ลดปริมาณคดีในศาล ทำให้การพิจารณาของศาลเป็นไปโดยรวดเร็วไม่เกิดการคั่งค้างของคดี
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี

ศาลจังหวัดสงขลา

 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์ :  ๐ ๗๔๓๑ ๕๕๐๓

โทรสาร : ๐ ๗๔๓๑ ๕๕๐๓Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger