เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้องขอจัดการ มรดก

เอกสารประชาสัมพันธ์ งานรับฟ้องคดีแพ่ง ศาลจังหวัดสงขลา
ใบเตรียมเอกสาร การยื่นคำร้องคดีขอจัดการมรดก
ขอความร่วมมือให้ท่านยื่นเอกสารให้ครบถ้วนในวันยื่นคำร้องหรือก่อนวันนัดพิจารณา 15 วัน เมื่อถึงวันนัดท่านจะสามารถคัดถ่ายคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ในวันนัด


1.    ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรสหรือข้อมูลทะเบียนครอบครัว (กรณีผู้ร้องเป็นคู่สมรส)

2.    สูติบัตรหรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิดหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาทั้งของผู้ร้องและผู้ตาย (กรณีผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน)

3.    พินัยกรรม (กรณีมีผู้รับพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

4.    ใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาหรือทะเบียนสมรสของบิดามารดาหรือข้อมูลทะเบียนครอบครัว หรือใบสำคัญการหย่าและสูติบัตรของบุตรหรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิดหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดามารดา กรณีไม่มีเลขประจำตัวให้ติดต่อเทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอตามสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุ (กรณีผู้ร้องเป็นบุตรกับบิดามารดาหรือบิดามารดากับบุตร)

5.    บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ร้อง

6.    บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ตาย

7.    มรณบัตรของผู้ตายหรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย

8.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้องและผู้ตายหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์

9.    หลักฐานเกี่ยวกับมรดกของผู้ตาย เช่น
9.1    โฉนดที่ดิน, หนังสือรับรองการทำประโยชน์
9.2    หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
9.3    คู่มือรายการจดทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
9.4    ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
9.5    สัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
9.6    ใบหุ้น
9.7    สลากออมสิน
9.8    พันธบัตร
9.9    อื่น ๆ............................
(เงินบำเหน็จตกทอด เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินประกันชีวิต ไม่เป็นมรดก)

10.    บัญชีเครือญาติ

11.    หนังสือให้ความยินยอมของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยทายาทคนดังกล่าว กรณีทายาทเป็นผู้เยาว์ให้ใช้สูติบัตร

12.    มรณบัตรของทายาทที่ถึงแก่ความตาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร

13.    หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลของผู้ร้องหรือผู้ตายหรือทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก(ถ้ามี)

****หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องมีต้นฉบับ กรณีไม่มีต้นฉบับหรือสูญหายใช้สำเนาที่รับรอง   สำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาแสดง


Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger