โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย” ๒๕๕๘

โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”   ศาลจังหวัดสงขลา 


หลักการและเหตุผล

        เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ  ๖๐  พรรษา   ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ อันเป็นปีมหามงคลยิ่งนี้ ศาลยุติธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอมทั้งบุคลากรในศาลและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน โดยมอบหมายให้สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลยุติธรรมทั่วประเทศในการรณรงค์ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานศาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดโครงการดังกล่าว ศาลจังหวัดสงขลาจึงได้จัดทำโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย” ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
๑.    เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยการ      
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๒.    เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดอง
และสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
        ๓. เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม
๔    เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
๑.    จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๕ ของ
คดีแพ่งในแต่ละเดือนที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ศาลดำเนินการอยู่เป็นปกติ
๒. คดีแพ่งสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของคดีที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๓.    จำนวนคดีอาญาที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
ของคดีอาญาในแต่ละเดือนที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ศาลดำเนินการอยู่เป็นปกติ
๔. คดีอาญาสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคดีที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๕.    จำนวนคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูง เข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า ๓ คดี และมีผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ๒ คดี
๖. ความพึงพอใจของคู่ความหรือประชาชนที่มาใช้บริการ ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทำหน้าที่ของผู้ประนีประนอมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้มาใช้บริการทั้งหมด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑    การรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยดำเนินการไกล่เกลี่ย ดังนี้
- มีจำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๕
- คดีแพ่งสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
- มีจำนวนคดีอาญาที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
- คดีอาญาสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- มีจำนวนคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย   
  ไม่น้อยกว่า ๓ คดี และมีผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ๒ คดี
-ความพึงพอใจของคู่ความหรือประชาชนที่มาใช้บริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน
 ของ เจ้าหน้าที่และการทำหน้าที่ของผู้ประนีประนอมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กิจกรรมที่ ๒  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ดำเนินการดังนี้
-    จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไป ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และศาลแขวงสงขลา ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยนายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช      อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

-    จัดพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยนายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช         อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
-    จัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอมประจำศาล
-    ประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยฯโดยติดป้ายไวนิลที่หน้าศาล
-    ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
-    ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์ของศาล
-    แจกแผ่นพับ

งบประมาณ
        สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger