รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราวรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ข้าราชการศาลยุติธรรม
1
นางธมลวรรณ ทองบุญ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา
2
นางรุ่งรัศมี ชาติพันธุ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษหน.ส่วนช่วยอำนวยการ
3
นางวรรณรวี  สินสาย
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษหน.ส่วนช่วยพิจารณาคดี
4
นางปรุงศรี หนูโยม
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หน.ส่วนคดี
5
นางกาญจนา พลันสังเกตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษหน.ส่วนคลัง
6
นางสาวเรณู แซ่จิว
นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยฯ
7
นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์
นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้าส่วนบริการประชาชนฯ
8
นางสุพิศ สิตาพงษ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
9
นางเสาวนิตย์เทพทัต
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
10
นางสุชาดา ยอดเกื้อ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
11
นางสาวแสนสม เสริมสุทธิ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
12
นางสุลีพร ลิมปิติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
13
นางมนทิรา ปันทะรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
14
นายประมวล ทองคำ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
15
นางสุภาพ แก้วสุนีย์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
16
นางสาวณิชาภัทร คูนิอาจ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
17
นางทองก้อนชาญเชิงพานิช
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
18
นางวัลยา บุญส่ง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
19
นางปริศนา สอนดอนไพร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
20
นายนรารัตน์ ชูปลื้ม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
21
นางเยาวนุช ดวงจินดา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
22
นางสาวอุบลวรรณ บินเสห๊าะ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
(0)
นางสาวณัฏฐิยาภรณ์  พรหมอักษร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน(ช่วยราชการ ศจ.นาทวี)
(0)
นางสาวชรินทร์ทิพย์  ทิพย์บรรหาร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน(ช่วยราชการ ศจ.พิษณุโลก)
22
นางศิริจันทร์  แก้วอนุรักษ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
23
นางสาวปิยกุล มาลาศรี
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
24
นางเบ็ญญา บ่าวแช่มช้อย
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
25
นายอาห์มัด อัลญามีน
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
26
นางนิศารัตน์ ร่างสีคง
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
27
นายอิทธิเดช เสนเรื่อง
นิติกรปฏิบัติการ
28
นางรัชฎา ปุรินทราภิบาล
นิติกรปฏิบัติการ
29
นางอัญชิษฐา มานะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
30
นางสุภาวดี ยอดรักษ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
31
นางยินดี นวลศรี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
32
นางพัชรี ปุตตาพัฒน์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
33
นางสุไสว บินสหัส
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
34
นางวนิดา สะแหละ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
35
นางสาวอัญชลี สวัสดิรักษา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
36
นางยุวดี พานิช
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
37
นางสาวสุมิตรา มานพศิลป์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
38
นางวัลยา บุญส่ง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
39
นางสาวปานจิตร์ มาสินธุ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
40
นางพัชรินทร์ พงศ์จันทรเสถียร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
41
นางศศินา แก้วเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
42
นางจุรีภรณ์ สุทธิชล
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
(0)
นางสาวจิณัฏฐิตา เพ็ชรพยาบาล
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน (ช่วยราชการศจ.นาทวี)
43
นางโฉมศรี ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
44
นางปิยานุช จิตตมาโร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
45
นางสาวกรีชาดา ศิลาลาย
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
46
นายขจรศักดิ์ มีสกุล
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
47
นางสุนันทา สุวรรณโณ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
48
นางละออง สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
49
นางนิตยา บัวทอง
เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
50
นางสาวกนกวรรณ ด้วงจันทร์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
51
นายสุกฤษฎิ์ พรหมชูแก้ว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
52
นางสุทธิพร เพชรชุม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
53
นางสาวปรีดา หนูชัยแก้ว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
54
นายชยะพัทธ์ หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ว่าง


ลูกจ้างประจำ
55
นายชลิต จารุมณี
ลูกจ้างประจำ
56
นายโสภณ บุญมรกต
ลูกจ้างประจำ
57
นายชาตรี เกสรินทร์
ลูกจ้างประจำ
58
นายบุญธรรม ชัยรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
59
นายซัมซูดิน วาจิ
พนักงานแปล (ภาษามาลายู)
พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราว
60
นายสุวชัย สุวรรณมณี
พนักงานคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ)
2
นางสาววิชญาพร พูนแก้ว
เจ้าศาลยุติธรรม (ไปช่วยราชการฯศาลจังหวัดนาทวี)
61
นางสาววรรณิศานิลปักษ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (งานหน้าบัลลังก์)
62
นางสาวนิลรัตน์ สุวรรณแสง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ห้องเก็บดำ)
63
นางสาวเกศริน คล้ายมณี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  (ไกล่เกลี่ย)
64
นางสาวณัฐรดี คำดี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  (ห้องเก็บดำ)
65
นางสาวณีรนุช กานุวงศ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (หน้าห้องผู้พิพากษา)
66
นางสาวเนติลักษณ์ ภิรมยาภรณ์
พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)
67
นายธนากร ติระพัฒน์
นิติกรบังคับคดี
68
นายจิตรกร แก้วประดับ
นิติกรบังคับคดี
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger