รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราว 2560รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราว

ส่วนช่วยอำนวยการ(12)
1 นางสุจิตต์ มาติกานนท์ 1 ผู้อำนวยการฯ
2 นางรุ่งรัศมี ชาติพันธุ์ 2 จพ.ชำนาญการพิเศษ
3 นางสุพิศ  สิตาพงษ์ 3 จพ.ชำนาญการ
5 นางศิริจันทร์  แก้วอนุรักษ์ 4 จพ.ปฏิบัติการ
5 นางสาวปิยกุล  มาลาศรี 5 จพ.ชำนาญการ
6 นายประมวล  ทองคำ 6 จนท.ชำนาญงาน
7 นางยินดี  นวลศรี 7 จนท.ชำนาญงาน
8 นางสุภาวดี  ยอดรักษ์ 8 จนท.ชำนาญงาน
9 นายชลิต  จารุมณี 9 พนักงานสถานที่
10 นายโสภณ  บุญมรกต 10 พนักงานสถานที่
11 นายชาตรี  เกสรินทร์ 11 พนักงานสถานที่
12 นายสุวชัย สุวรรณมณี 12 พนักงานคอมพิวเตอร์

 

ส่วนคลัง(7)

13 นางกาญจนา  พลันสังเกตุ 1 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
14 นางสุลีพร  ลิมปิติ 2 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
15 นางมนทิรา ปันทะรัตน์ 3 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
16 นางอัญชิษฐา มานะ 4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
17 นายกิตติ สืบประดิษฐ์ 5 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
18 นายชยะพัทธ์  หนูแก้ว 6 จนท.ปฏิบัติงาน
19 นายบุญธรรม  ชัยรัตน์ 7 พนักงานขับรถยนต์
  

                    ส่วนบริการประชาชนฯ(9)

20 นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์  1 นิติกรชำนาญการพิเศษ
21 นางศิริพร ระยับศรี 2 นิติกรปฏิบัติการ
22 นายธนากร ติระพัฒน์ 3 นิติกร
23 นายจิตรกร แก้วประดับ 4 นิติกร
24 น.ส.คอลีเยาะ ธรรมตันหยง 5 นิติกร บังคับคดี
25 นายจักรพันธ์ ศรีอาราม 6 พนักงานขับรถยนต์
26 นางสาวพรรณิภา จันทร์แก้ว 7 บันทึกข้อมูลบังคับคดี
27 นางสาวปิยมาศ ลิมปิติ 8 บันทึกข้อมูลบังคับคดี
28 นายอภิรักษ์  รักนวล 9 ลูกจ้าง ศอบต. นิติกร
   

ส่วนคดี(21)

29 นางอนุสราวรรณ ทะสะระ 1 จพ.ชำนาญการพิเศษ
30 นางสาวกานดา สาสงเคราะห์ 2 จพ.ปฎิบัติการ
31 นางเสาวนิตย์  เทพทัต 3 จพ.ชำนาญการ
32 นางสาวแสนสม เสริมสุทธิ์ 4 จพ.ชำนาญการ
33 นายอาห์มัด อัลญามีน 5 จพ.ชำนาญการ
34 นางนัฐชยา  ขาวมาก 6 จพ.ชำนาญการ
35 นส.ชัญชนันท์  กีรติธนะวัฒน์ 7 จพ.ปฏิบัติการ
36 นางมธุรส  วังสโรจน์ 8 จพ.ปฏิบัติการ
37 นางสาวกนกวรรณ ด้วงจันทร์ 9 จนท.ชำนาญงาน
38 นางละออง  สุวรรณมณี 10 จนท.ชำนาญงาน
39 นางปิยานุช  จิตตมาโร 11 จนท.ชำนาญงาน
40 นางสาวกรีชาดา  ศิลาลาย 12 จนท.ชำนาญงาน
41 นางสุนันทา  สุวรรณโณ 13 จนท.ชำนาญงาน
42 นายอานนท์  จำปาดะ 14 เจ้าพนักงานคดี
43 นายสุกฤษฎิ์  พรหมชูแก้ว 15 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
44 น.ส.สุทธิพร เพชรชุม 16 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
45 นางโฉมศรี  ไชยสุวรรณ 17 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน
46 นายซัมซูดิน  วาจิ 18 พนักงานแปล (ภาษามาลายู)
47 น.ส.นิลรัตน์ สุวรรณแสง 19 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
48 น.ส.ณัฐรดี คำดี 20 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
49 นายถิวัส  มะณี 21 ลูกจ้าง ศอบต. นิติกร

 

ส่วนช่วยพิจารณาคดี(24)

50 นางวรรณรวี สินสาย 1 จพ.ชำนาญการพิเศษ
51 นางนิศารัตน์  ร่างสีคง 2 จพ.ปฏิบัติการ
52 นางสาวอัญชลี  สวัสดิรักษา 3 จนท.ชำนาญงาน
53 นางทิพย์วรรณ  ลือประพันธ์ 4 จนท.ชำนาญงาน
54 นางวัลยา  มนต์พานทอง 5 จนท.ชำนาญงาน
55 นางยุวดี พานิช 6 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
56 นายขจรศักดิ์ มีสกุล 7 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน
57 นางปริศนา  สอนดอนไพร 8 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
58 นายนรารัตน์ ชูปลื้ม 9 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
59 นางพัชรี  ปุตตาพัฒน์ 10 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
60 นางเยาวนุช  ดวงจินดา 11 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
61 นางทองก้อน  ชาญเชิงพานิช 12 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
62 นางสาวปานจิตร์  มาสินธุ์ 13 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
63 นางสาวปรีดา  หนูชัยแก้ว 14 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
64 นางสาวณิชาภัทร  คูนิอาจ 15 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
65 นางสาวสุไสว  บินสหัส 16 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
66 นางจุรีภรณ์ สุทธิชล 17 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
67 นางสาวสุมิตรา  มานพศิลป์ 18 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
68 นางสาววนิดา  บุญช่วย 19 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
69 น.ส.อุบลวรรณ บินเสห๊าะ 20 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
70 นางพัชรินทร์ พงศ์จันทรเสถียร 21 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
71 น.ส.เนติลักษณ์ ภิรมยาภรณ์ 22 พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)
72 น.ส.นฤมล เสนประดิษฐ์ 23 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
73 น.ส.ยลรดี  เศรษฐพงศ์ 24 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

ส่วนไกล่เกลี่ยแ ละประนอมข้อพิพาท(3)

74 นางสาวเรณู แซ่จิว 1 นิติกรชำนาญการพิเศษ
75 นางรัชฎา ปุรินทราภิบาล 2 นิติกรปฏิบัติการ
76 น.ส.เกศริน  คล้ายมณี 3 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (123) ศึกษาดูงาน (82) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (32) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (27) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) มอบเกียรติบัตร (25) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) อวยพรปีใหม่ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เฝ้ารับเสด็จ (17) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) เข้าร่วมพิธี (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) เลี้ยงส่ง (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (5) แข่งกีฬา (5) งานแต่งงาน (4) จัดโครงการ (4) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) โครงการเพิ่มศักยภาพ (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) จำขึ้นใจ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger