รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราว 16/05/61รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราว 16/05/61

ส่วนช่วยอำนวยการ(8)

1 นางสุจิตต์ มาติกานนท์ 1 ผู้อำนวยการฯ
2 นางรุ่งรัศมี ชาติพันธุ์ 2 จพ.ชำนาญการพิเศษ
3 นางสุพิศ  สิตาพงษ์ 3 จพ.ชำนาญการ
5 นางศิริจันทร์  แก้วอนุรักษ์ 4 จพ.ปฏิบัติการ
5 นายวิภู  สิงหา 5 จพ.ชำนาญการ
6 นายประมวล  ทองคำ 6 จนท.ชำนาญงาน
7 นางยินดี  นวลศรี 7 จนท.ชำนาญงาน
8 นายภูมิธนนันท์ นุ่นบุญคง คณิตธนานันท์ 8 จนท.ปฏิบัติงาน

 

ส่วนคลัง(6)

9 นางกาญจนา  พลันสังเกตุ 1 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
10 นางสุลีพร  ลิมปิติ 2 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
11 นางมนทิรา ปันทะรัตน์ 3 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
12 นางอัญชิษฐา มานะ 4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
13 นายกิตติ สืบประดิษฐ์ 5 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
14 นายชยะพัทธ์  หนูแก้ว 6 จนท.ปฏิบัติงาน
  

ส่วนบริการประชาชนฯ(2)

15 นายดำรงศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์  1 นิติกรชำนาญการพิเศษ
16 นางศิริพร ระยับศรี 2 นิติกรปฏิบัติการ
   

ส่วนคดี(17)

17 นางอนุสราวรรณ ทะสะระ 1 จพ.ชำนาญการพิเศษ
18 นางสาวกานดา สาสงเคราะห์ 2 จพ.ปฎิบัติการ
19 นางเสาวนิตย์  เทพทัต 3 จพ.ชำนาญการ
20 นางสาวปิยกุล  มาลาศรี 4 จพ.ชำนาญการ
21 นายอาห์มัด อัลญามีน 5 จพ.ชำนาญการ
22 นางนัฐชยา  ขาวมาก 6 จพ.ชำนาญการ
23 นส.ชัญชนันท์  กีรติธนะวัฒน์ 7 จพ.ปฏิบัติการ
24 นางมธุรส  วังสโรจน์ 8 จพ.ปฏิบัติการ
25 นางสาวกนกวรรณ ด้วงจันทร์ 9 จนท.ชำนาญงาน
26 นางละออง  สุวรรณมณี 10 จนท.ชำนาญงาน
27 นางปิยานุช  จิตตมาโร 11 จนท.ชำนาญงาน
28 นางสาวกรีชาดา  ศิลาลาย 12 จนท.ชำนาญงาน
29 นางสุภาวดี  ยอดรักษ์ 13 จนท.ชำนาญงาน
30 นายอานนท์  จำปาดะ 14 เจ้าพนักงานคดี
31 นายสุกฤษฎิ์  พรหมชูแก้ว 15 จนท.ปฏิบัติงาน
32 นางโฉมศรี  ไชยสุวรรณ 16 จนท.ปฎิบัติงาน

 

ส่วนช่วยพิจารณาคดี(21)

33 นายภูชิตย์  มีศรี 1 จพ.ชำนาญการพิเศษ
34 นางนิศารัตน์  ร่างสีคง 2 จพ.ปฏิบัติการ
35 นางสาวอัญชลี  สวัสดิรักษา 3 จนท.ชำนาญงาน
36 นางทิพย์วรรณ  ลือประพันธ์ 4 จนท.ชำนาญงาน
37 นางวัลยา  มนต์พานทอง 5 จนท.ชำนาญงาน
38 นางยุวดี พานิช 6 จนท.ชำนาญงาน
39 นายขจรศักดิ์ มีสกุล 7 จนท.ชำนาญงาน
40 นางปริศนา  สอนดอนไพร 8 จนท.ชำนาญงาน
41 นายนรารัตน์ ชูปลื้ม 9 จนท.ปฏิบัติงาน
42 นางพัชรี  ปุตตาพัฒน์ 10 จนท.ปฏิบัติงาน
43 นางเยาวนุช  ดวงจินดา 11 จนท.ชำนาญงาน
44 นางศรีอุบล พงศ์อินทร์ 12 จนท.ชำนาญงาน
45 นางสาวปานจิตร์  มาสินธุ์ 13 จนท.ปฏิบัติงาน
46 นางสาวปรีดา  หนูชัยแก้ว 14 จนท.ชำนาญงาน
47 นางสาวณิชาภัทร  คูนิอาจ 15 จนท.ชำนาญงาน
48 นางสาวสุไสว  บินสหัส 16 จนท.ชำนาญงาน
49 นางจุรีภรณ์ สุทธิชล 17 จนท.ชำนาญงาน
50 นางสาวสุมิตรา  มานพศิลป์ 18 จนท.ชำนาญงาน
51 นางสาววนิดา  บุญช่วย 19 จนท.ชำนาญงาน
52 น.ส.อุบลวรรณ บินเสห๊าะ 20 จนท.ชำนาญงาน
53 นางพัชรินทร์ พงศ์จันทรเสถียร 21 จนท.ชำนาญงาน
54 น.ส.สุทธิพร เพชรชุม 22 จนท.ชำนาญงาน

 

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท(2)

55 นางสาวเรณู แซ่จิว 1 นิติกรชำนาญการพิเศษ
56 นางรัชฎา ปุรินทราภิบาล 2 นิติกรปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ(5)

57 นายซัมซูดิน วาจิ 1 พนักงานแปล (ภาษามาลายู)
58 นายบุญธรรม ชัยรัตน์ 2 พนักงานขับรถยนต์
59 นายโสภณ บุญมรกต 3 พนักงานสถานที่
60 นายชาตรี เกสรินทร์ 4 พนักงานสถานที่

 

ลูกจ้างชั่วคราว(7)

61 นายธนากร ติระพัฒน์ 1 นิติกร
62 นายจิตรกร แก้วประดับ 2 นิติกร
63 น.ส.เนติลักษณ์ ภิรมยาภรณ์ 3 พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)
64 น.ส.ณัฐรดี คำดี 4 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
65 น.ส.เกศริน คล้ายมณี 5 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
66 น.ส.ยลรดี เศรษฐพงศ์ 6 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

พนักงานราชการ(2)

67 นายสุวชัย สุวรรณมณี 1 พนักงานคอมพิวเตอร์
68 น.ส.นิลรัตน์ สุวรรณแสง 2 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

ลูกจ้างเหมาบริการ(7)

69 น.ส.คอลีเยาะ ธรรมตันหยง 1 นิติกร บังคับคดี
70 นายทักษิโชติถ์  ทองบัว 2 พนักงานขับรถยนต์
71 นางสาวพรรณิภา จันทร์แก้ว 3 บันทึกข้อมูลบังคับคดี
72 นางสาวปิยมาศ ลิมปิติ 4 บันทึกข้อมูลบังคับคดี
73 นายอภิรักษ์ รักนวล 5 นิติกร บังคับคดี
74 นายฐิติพันธ์ สิตาพงษ์ 6 นิติกร บังคับคดี
75 น.ส.เสาวรส มังสวัสดิ์ 7 บันทึกข้อมูลบังคับคดี

 

ลูกจ้างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)(2)

76 นางสาวสรัลนุช จีนธาดา 1 นิติกร ศอ.บต.
77 นายกิตติพงศ์ ทองเกิด 2 นิติกร ศอ.บต.
Share this post :

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

ป้ายกำกับ

โครงการ (138) ร่วมพิธี (124) ศึกษาดูงาน (88) ประชุม (70) ต้อนรับ (49) งานศพ (33) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (28) มอบเกียรติบัตร (26) เข้าเยี่ยมคารวะ (26) กีฬา (24) ฝึกอบรม (24) รับเสด็จ (24) อวยพรปีใหม่ (21) ทำเนียบผู้พิพากษา (20) ทำบุญตักบาตร (18) เฝ้ารับเสด็จ (18) งานเลี้ยง (17) ตรวจเยี่ยม (17) ทำเนียบบุคคลากร (17) เข้าร่วมพิธี (16) จังหวัดเคลื่อนที่ (15) ดูงาน (15) ประสานความร่วมมือ (15) ทำเนียบเจ้าหน้าที่ (14) วันศาลยุติธรรม (13) สำนึกย้ำ จำขึ้นใจ (13) รายงานตัว (12) อบรม (12) ตรวจราชการ (10) รับพรปีใหม่ (10) รดน้ำดำหัว (9) ร่วมโครงการ (9) เลี้ยงส่ง (9) MOU (8) จุดเทียนชัยถวายพระพร (8) นักศึกษาฝึกงาน (8) ประวัติศาล (8) ร่วมกิจกรรม (8) ลงนามถวายพระพร (8) ประกาศ (7) ประชุมทางไกล (7) ประชุมผู้ประนีประนอม (7) บรรยาย (6) วันรพี (6) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอประกันตัว (6) โยกย้าย (6) กิจกรรม (5) งานแต่งงาน (5) จัดโครงการ (5) บันทึกเทป (5) วันมหิดล (5) วันสำคัญ (5) สวัสดีปีใหม่ (5) แข่งกีฬา (5) ตรวจศาล (4) ประชาสัมพันธ์ (4) พิธีทำบุญตักบาตร (4) รับตำแหน่ง (4) ร่วมพิธีเปิดโครงการ (4) สักการะศาลพระภูมิ (4) เยี่ยมแสดงความยินดี (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ (4) Big Cleaning Day (3) ข้อมูลหน่วยงาน (3) จำขึ้นใจ (3) ตอบปัญหากฎหมาย (3) ถวายพระพร (3) ถวายพวงมาลัย (3) ทำเนียบข้าราชการตำรวจ (3) ประวัติศาล ภาค๙ (3) พิธีถวายสัตย์ (3) พิธีวางพวงมาลา (3) รดน้ำขอพร (3) ร่วมบันทึกเทป (3) ร่วมแสดงความยินดี (3) ร่วมใจไกล่เกลี่ย (3) วางพานพุ่ม (3) วารสาร (3) ศาลอื่นๆ (3) สัมมนา (3) เข้าเยี่ยม (3) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (3) แสดงความยินดี (3) ไกล่เกลี่ย (3) Linkเว็บศาลยุติธรรม (2) กีฬาวันรพี (2) จัดพิธี (2) ทำเนียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2) บริจาคโลหิต (2) บุคลากร (2) ปลดเผาสำนวน (2) ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (2) พิธีขอขมา (2) มอบกระเช้าของขวัญ (2) รายชื่อ (2) รายชื่อเจ้าหน้าที่ (2) ร่วมงาน (2) วันตำรวจ (2) วันเกิด (2) เข้าพบ (2) เปิดโครงการ (2) เยี่ยมกระชับความสัมพันธ์ (2) ให้การต้อนรับ (2) Action (1) Adventure (1) Bike For Dad (1) Web Conference (1) Wi Fi (1) video conference (1) กยศ (1) การบังคับคดีผู้ประกัน (1) การใช้ภาษาอังกฤษ (1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (1) กิจกรรมปลูกป่า (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย (1) กีฬากองทัพบก (1) ขอบคุณหน่วยงาน (1) งานฌาปนกิจศพ (1) งานบวช (1) งานเลี้ยงปีใหม่ (1) จัดการมรดก (1) จัดรายการวิทยุ (1) ตรวจรับพัสดุ (1) ตรวจสุขภาพ (1) ถวายความอาลัย (1) ทำบุญ (1) ทำเนียบ รปภ. (1) ทำเนียบผู้ประนีประนอม (1) ทำเนียบผู้อำนวยการ (1) นายประกันอาชีพ (1) นิเทศงาน (1) นิเทศงานคดี (1) บังคับคดีผู้ประกัน (1) บัญชีเวร (1) บันทึกเสียง (1) ประกวด (1) ประกาศเพื่อทราบ (1) ประชุมมอบนโยบาย (1) ประธานในพิธี (1) ประเพณีสงขลา (1) ปลดทำลายสำนวน (1) พบปะ (1) พบปะยามเช้า (1) พระราชทานเพลิงศพ (1) พิธีจุดเทียน (1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล (1) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันรพี (1) มอบของขวัญปีใหม่ (1) มอบของที่ระลึก (1) ย้ายมารับตำแหน่ง (1) รว่มพิธีลงนาม (1) ระเบียบ (1) รับรางวัล (1) รับสมัครงาน (1) รูปแม่บ้าน (1) ร่วมงานรัฐพิธี (1) ร่วมพิธีเปิด (1) ร่วมพิธีเปิดงาน (1) ร่วมร้องเพลง (1) ร่วมส่งเสด็จ (1) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (1) วันปิยมหาราช (1) วันพ่อ (1) วันสถาปนาค่ายรามคำแหง (1) สงขลา (1) สรุปข่าวประจำเดือน (1) สอน (1) ส่งผู้พิพากษา (1) ส่วนไกล่เกลี่ย (1) หมายเลขโทรศัพท์ (1) เข้าขอบคุณหน่วยงาน (1) เข้าร่วมงาน (1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1) เฝ้าส่งเสด็จ (1) เพิ่มศักยภาพ (1) เยี่ยม (1) เลี้ยงส่ง58 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (1) แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย (1) แข่งขันฟุตบอล (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ (1)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

 
Support : Creating Website By SU| |
Copyright © 2013. ศาล จ. สงขลา - All Rights Reserved
Template Created by SU
Proudly powered by Blogger